Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по протокол №2 Решение № 5

Решение № 5

Препис-извлечение от Протокол № 2

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 10.11.2011 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за управление, сключен между Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново и определяне на Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл.14, ал. 2, чл. 48, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Велико Търново реши:

1.На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон, чл. 55, ал.1, т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Велико Търново прекратява договора за управление с Даниел Димитров Панов, ЕГН .........,Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, ЕИК 104593509, сключен между него и Община Велико Търново/ 17.06.2002г./ считано от 07.11.2011г.         

2.На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за освобождаване от отговорност на Даниел Димитров Панов.

3.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 14, ал. 2 и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104593509 – Даниела Стефанова Данчева, с ЕГН ..........., л. к. № ........., издадена на .......... от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ....., № ...., вх. ..., ет...., ап...., с диплома за завършено висше образование Серия ВТУ-2007, № ....., издадена на ..... г. от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”.

4.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т. 3 за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни.

5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Царевград Търнов” ЕООД– Велико Търново, ЕИК 104593509.

6.На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/НИКОЛАЙ АШИКОВ/