Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1024

Решение № 1024

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от поземлени имоти, собственост на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1024

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Да се извърши гола сеч в имот № 000333, землище на с. Шереметя, АОС № 5593/11.02.2013 г., с обща площ по КВС 3.950 дка, с очакван добив 15 пл. м3.
  2. Да се извърши гола сеч в имот № 000371, землище на с. Шереметя, АОС № 5793/14.12.2013 г. с обща площ по КВС 0.011 дка, с очакван добив – 3 пл. м3
  3. Добивът на дървесина да бъде извършен от фирма-външен изпълнител.
  4. Добитите количества дървесина да бъдат транспортирани в склад на „ТИТАН – АС“ в гр. Велико Търново.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите, свързани с ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ