Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1025

Решение № 1025

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.01.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1025

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2014 година, съобразен с минималната работна заплата за страната в размер на 340 лева:

1.1. При неполивни условия:

- ниви – 25 лв./дка

- трайни насаждения – 40 лв./дка

- ливади – 10 лв./дка.

1.2. При поливни условия – годишният наем по т. 1.1. се коригира с коефициент за поливност 1,2.

1.3. Настоящото Решение отменя Решение № 539/31.01.2013 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изменя т. 1 от Решение №: 437 по Протокол № 37/18.12.2008 г., която придобива следния вид:

„1. Общинските мери и пасища да се предоставят за ползване на животновъдите от общината срещу годишна такса в размер на 6 лв./дка.“

В останалата си част Решение №: 437/18.12.2008 г. остава непроменено.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ