Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 62 от 27.02.2014 г. Решение № 1026

Решение № 1026

Препис-извлечение от Протокол № 62

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.02.2014 година

 

ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на ДМА и АКТИВИ В УПОТРЕБА ПОД 700 лв.

 

РЕШЕНИЕ № 1026

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 21, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на имоти и материални активи считано от 01.05.2014г., както следва:

1.1. ДМА по справка дълготрайни активи за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД към 30.04.2014 година неразделна част от Решението с обща балансова стойност 67 704,76лв./шейсет и седем хиляди седемстотин и четири лева и седемдесет и шест стотинки/ за сметка на собствен капитал в частта на неразпределена печалба по счетоводния баланс на дружеството „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 към 31.12.2013г.

1.2. АКТИВИ В УПОТРЕБА ПОД 700 лв. /извънсчетоводни/ към 31.12.2013г. по справка активи в употреба под 700лв./извънсчетоводни/ към 31.12.2013г. за предаване на Община Велико Търново неразделна част от Решението с обща балансова стойност 10 822,20лв./десет хиляди осемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки/ за сметка на собствен капитал в частта на неразпределена печалба по счетоводния баланс на дружеството „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 към 31.12.2013г.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имоти и материални активи по т.1. считано от 01.05.2014г.

 

3. Великотърновски Общински съвет задължава:

3.1. Отдел „ Управление на собствеността” при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол имоти и материални активи по т.1. от „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 считано от 01.05.2014г.

3.2. Отдел „Бюджет” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията считано от 01.05.2014г.

 

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

        /Д. Милева/                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ