Начало Заседания Протоколи Протокол № 62 от 27.02.2014 г.

 ПРОТОКОЛ № 62

 

от шестдесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 27.02.2014 г. от 9.10 часа в залата на Oбщина В. Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков предложи като точка „последна” в дневния ред да бъде включено предложение № 2414 от 26.02.2014 г. относно Академичната награда „Трети март”.

Председателят на ВТОС предложи също така да отпаднат от проекта за дневен ред точка 4 и точка 5 – „Питане от г-н Румен Димитров”, поради отсъствието на кмета г-н Панов.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Тъй като току-що разбирам, че ще отсъства г-н Кметът на общината, а по точка 1 и точка 2 той е вносителят, предлагам да бъдат отложени и да отпаднат от дневния ред, тъй като считам, че е целесъобразно и наложително присъствието на кмета, когато се обсъждат материалите по първите две точки – Отчета за изпълнение на европроектите и Отчета за изпълнението на мандатната програма на кмета.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изказвам се по дневния ред с едно смесено чувство. Преди повече от година и нещо бях провокиран от една случка - че ПК по НПУОР трябваше да чака да бъдат размножени материалите, за да ги разглежда и си подадох оставката като председател. Припомням този случай не затова че тази комисия все още стои без председател, а за да повдигна един сериозен въпрос. Разглеждайки материалите по дневния ред, случайно се натъкнах на един от тях, който носеше дата на внасяне 18 февруари и съобразих, че комисиите са започнали на 17 февруари. Очевидно е, че това е в разрез с нашия Правилник – чл. 72, който изисква материалите да влизат два дена преди разглеждането в комисиите. Помислих, че е станала някаква грешка, затова прехвърлих всички материали и с учудване констатирах, че не само един, но два материала са внесени след започването на заседанията на постоянните комисии в разрез с Правилника, който изисква минимум два дена преди това да бъдат внесени във ВТОС. Но това не е чак толкова голяма болка. Още седем материала са внесени в деня на началото на комисиите – 17 февруари, в разрез с нашия Правилник. Или от днешните 23 точки, от които има две питания, няколко са предложения на Надзорния съвет за приватизация, девет са в разрез с Правилника ни и само седем са внесени в предвидения от Правилника срок.

Не е чак толкова голяма беда, че ние ще си нарушим Правилника и ще разгледаме тези материали. Любопитно е, че по точка 6 – „Приемане на споразумение”, ние нямаме материал за днешната сесия. Няма го в информационната система. Аз питам: Какво ще гледаме в тази шеста точка?

Г-н Председател, тези смущаващи неща все пак са нарушение на нашия Правилник и ако ние не си спазваме собствените си правила и процедури, какъв пример ще дадем на нашите съграждани и на всички останали, които искат да живеят в една подредена държава? Да не говорим, че в чл. 73 е предвидено всички материали да бъдат определени и насочвани към водеща комисия, но на нито един от тях няма коя е водещата комисия. Пак можем да кажем, че е формално нарушение, но това пак е едно процедурно нарушение, което подронва авторитета на ВТОС.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще кажа само едно изречение: Колегата Михов и е прав, и не е. Приключвам.

Искрено съжалявам и съм разочарован от отсъствието на г-н Кмета, тъй като лично аз мисля, че моите питания са изключително съществени и значими. Едното е конкретно за работата на неговата администрация, а второто ми питане е по общественозначимо обстоятелство, създало изключително субективни и неприятни помисли относно действието именно на тази администрация. Във връзка с това аз си оттеглям питанията за следващото редовно заседание на ВТОС.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението от групата на БСП, направено от г-н Ламбев, за отлагане на точка 1 и точка 2 от проекта за дневен ред.

С 13 „за”, 10 „против”, 11 „въздържал се” предложението беше отхвърлено.

Предложението за включване на нова точка в дневния ред относно Академичната награда „Трети март” беше подложено на гласуване и прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Целият дневен ред, заедно с гласуваните промени, беше подложен на гласуване и приет с 25 „за”, 4 „против”, 5 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 за 2013 година, Вх. № 2348/31.01.2014 г.

2. Приемане на информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавен бюджет, Вх. № 2365/10.02.2014 г.

3. Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 година, Вх. № 2364/10.02.2014 г.

4. Приемане на споразумение за участие на общината в сдружение по ЗУЕС, Вх. № 2390/18.02.2014 г.

5. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година, Вх. № 2397/19.02.2014 г.

6. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Арбанаси, Вх. № 2398/19.02.2014 г.  

7. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в кв. Картала, Велико Търново, Вх. № 2399/19.02.2014г.

8. Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 2400/19.02.2014 г.

9. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. №2380/17.02.2014 г.

10. Сключване на договор за наем, Вх. № 2388/18.02.2014 г.

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, Вх. №2379/17.02.2014 г.

12. Учредяване на безвъзмездно право на прокарване върху общински имоти в полза на Държавата, Вх. № 2383/17.02.2014 г.

13. Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот общинска собственост, Вх. № 2381/17.02.2014 г.

14. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Плаково, Вх. № 2384/ 17.02.2014 г.

15. Ползване на дървесина от поземлени имоти собственост на Община Велико Търново, с. Шереметя, Вх. № 2369/12.02.2014 г.

16. Актуализация на годишните наемни цени на земеделски земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.01.2014 година, Вх № 2382/17.02.2014 г.

17. Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико Търново на ДМА и АКТИВИ в употреба под 700 лв., Вх. № 2375/17.02.2014 г.

18. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2346/30.01.2014 г.

19. Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново, Вх. № 2386/18.02.2014 г.

20. Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония, Вх.№ 2338/27.01.2014 г.

21. Награда Велико Търново, Вх. № 2354/04.02.2014 г.

22. Академичната награда „Трети март”

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Ако ми бяхте дали правото да направя процедура, нямаше да си навлечете беля на главата, а сега го направихте.

Гласувах „против” не защото съм против важността на всяка една точка в този дневен ред, но колегите, може би мъчейки се да направят данайски подарък на г-н Кмета, решиха, че могат да бъдат дебатирани усилията на кмета, на администрацията, на гражданите на В. Търново в отсъствието на кмета, където той да защити едно или друго. Разбира се, има и позитивни неща, но има и доста такива, които вероятно ще бъдат подложени на критика. Защо лишихте кмета от възможността да отговори, с цялото уважение към неговите заместници. Но тази програма е програма на кмета и ние гласувайки „против”, отнехме правото на г-н Кмета да защити програмата си и по-точно нейното изпълнение или неизпълнението й – да даде отговор защо едно или друго не е направено. А сега ние ще дебатираме, както се казва: ще си направим сметката без кръчмаря – нещо недопустимо. Затова правя другарска забележка, че постъпихте неправилно, като не отложихте точката.

Другото, разбира се, са европарите – това са много милиони и г-н Кметът би трябвало да бъде тук, с цялото уважение към мисията, която той изпълнява, където и да е. Вие го лишихте от правото да отговаря тук на въпросите, да защити една или друга теза.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ (отрицателен вот): Повечето от нещата бяха казани от колегата Витанов, но аз искам да изтъкна и нещо друго: отсъствието на г-н Кмета предполагаше той лично да изтегли тези два материала. Той е вносител, единият от материалите е мандатна програма, това са част от предизборните обещания в негово мажоритарно качество. Тук не е въпросът една точка да бъде, или да не бъде; тук има логика и механизъм на политически изказ и политически принципи, така че групата на БСП няма да участва по същество в разглеждането на първите две точки, а аз в знак на протест няма да присъствам в залата по тяхното обсъждане.

 

Групата на БСП напусна залата.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 за 2013 година, Вх. № 2348/31.01.2014 г.

Г-н Ашиков съобщи, че са постъпили заявления за изказване по точка 1 от граждани и даде думата на гражданите.

Г-н РАДОСЛАВ ФИЛИПОВ – председател на Сдружение „Граждани, обединени за реални алтернативи”: Исках да се изкажа по точка 1, свързана с проекта за управление на г-н Панов. Когато зачетох документа, имаше хубави изречения в началото, които на мен не ми вдъхнаха доверие за искреност, защото се говори за грижа и отдих за хората, а в същото време гората на Картала си остава застрашена.

В събота и вчера ние правихме акция в детски градини и в училища – в „Бачо Киро”, в „Емилиян Станев” в „Св. Патриарх Евтимий”. Говорихме с децата и когато те разбраха, че гората е застрашена, не просто се натъжиха, но не можаха да повярват, че е възможно. Ние им казахме, че те са спасили гората, че те са спасители, че те са герои и ако вие изсичате гората, вие ще убиете децата на В. Търново. И не само че ще има екокатастрофа, ами вие ще убиете деца, вие ще станете престъпници. Вие можете да ни помогнете.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Моля Ви да подбирате думите си, когато се изказвате от трибуната!

Г-н ФИЛИПОВ: Извинявам се! Инвеститорите са тези, които изсичат гората. Желанието ни е да предадете на г-н Кмета, че искаме да се срещнем с министърката, с президента и с когото е нужно, за да се направят съответните неща.

Вие не можете да разберете нещо много важно – че ние сме хора и нашата истинска същност е любов и доброта, а не страх и убийства. Като унищожите гората, какво постигаме? Нали нашата цел е да градим, да създаваме? Г-н Панов това е заложил в програмата си – „Да градим за Велико Търново!”. Вие също участвате в обществения живот и сте отговорни. Кметът го няма, но вие също сте част от процеса.

Искаме да помогнете за това паркът да стане незастроен, а например по екопроекти може да се направят табели, да се посочи за всяко дърво какво е, да бъде образователен парк, да бъде кръстен „Паркът на съветниците” или „Паркът на децата”, просто да остане гора, а не да се застроява. Никой не иска да се застроява тази част от гората. Само определени, 2-3 личности, и един от тях е озеленителят на града. Г-н Велчев, какво правим с гората?

(Г-н Велчев отговори от мястото си: „По документи това не е гора”.)

Г-н ФИЛИПОВ: Исканията ни са ясни. Гората да си остане гора, да се срещнем с министърката, да си поговорим, да я убедим, а не както адвокатката ни убеждава, че някоя си я била убедила, ама как, не си спомняла. Ние като отидем при министърката, ще я убедим по такъв начин, че да не забравя как сме я убедили. Искаме да напомните на г-н Кмета, че трябва да се срещнем, да поговорим, а не да оставят след една-две седмици да строят там.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз не мисля, че някой от съветниците е против Вие да се срещнете с министъра или пък има намерения да ви пречи за тази среща. Аз мисля, че всички съветници са съгласни с това вие да се срещнете с министъра.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз също смятам, че точка 1 не трябва да се разглежда най-малко от уважение към г-н Кмета и от уважение към самите нас. Тук има две страни. Едната страна отсъства. Освен това прочетете какво пише на таблото: „Предлагам на Вашето внимание”. В точка 2 пише: „Приемаме за информация”. Какво да правим по точка 1? Кметът го няма, нашето внимание е тук, ето го. Какво решение да вземем? Какво ни предлагате? Или приемаме: „за”, или приемаме: „не”. Какво правим по тази точка? Къде пише: „Приемаме отчет”? Пише: „Предлагам на Вашето внимание”. Добре, предлагате, видяхме го. Не съм против и най-вероятно и тези, които излязоха не са против, но без г-н Кмета да го приемаме и то по този начин, най-малкото е смешно.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Споделям част от логиката, която изложиха колегите преди мен по повод необходимостта г-н Кметът да бъде тук при приемането на отчета за неговата управленска програма. Но искам да подчертая, че чл. 44 от ЗМСМА предвижда задължение на кмета да даде отчет пред Общинския съвет и не предвижда обратен акт от страна на Общинския съвет. Общинският съвет по същество не е задължен да вземе отношение по повод отчета на кмета за изпълнението на програмата за управление.

Няма как да има някакъв друг тип решение освен това, че Общинският съвет приема информацията за сведение. Ние нямаме диспозитивно решение в случая. При нас диспозитивно решение няма как да съществува, тъй като законът не го предвижда. Ако бъркам, моля юристите да ме коригират.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Има някаква логика в това, което колегите искат да изразят в личното си мнение, но аз съм съгласен с това, което каза Росен Иванов - това е за приемане на сведение. Аз недоумявам: на постоянните комисии бяхме почти всички и дори в присъствието на г-н Кмета никой не му задаваше въпроси относно отчета. Единственият, който зададе въпрос, беше мой колега от определен политически формат, който попита дали съм чел отчета и аз казах: „Да, чел съм го.” Ето вижте материалите ми, отбелязани с различни цветове. Това е по значимостта на приоритетите, заложени в самия отчет, но аз не направих коментар по време на комисиите, защото виждах, че липсваше воля за информираност, какво наистина пише тук. Оставям настрани обстоятелството, че болшинството от колегите споделиха, че не са го чели в постоянните комисии и затова предлагат да влезе за обсъждане в зала. Нека да не навлизам по-дълбоко в раната, защото не искам да обиждам никого, искам само да ви информирам защо аз по принцип ще подкрепя този отчет. Ако някой в постоянните комисии наистина беше задал стойностни въпроси, истинските въпроси, които са залегнали в този отчет за изпълнение на програмата, щеше да получи един добър дебат.

Но за разлика от отчета, който е направен доста обстойно, аз съм си направил един първичен полупрофесионален анализ на това, което ни е предадено. Казвам „полупрофесионален”, защото предполагам, че някои от хората, слушайки, трудно биха могли да ме разберат, а тези, които знаят за какво става дума, много бързо ще влязат в смисъла на това, което аз ще ви зачета.

Програмата за управление на община В. Търново 2011-2015 г. включва четири приоритета. Неслучайно се изразявам така: „включва четири приоритета” и ще ви направя анализ на легендата по начина на своето изказване.

(Кметът на мен не ми трябва в момента. Той беше на комисията и аз няма да му задавам въпроси в момента, аз ще анализирам това, което съм получил като информация и ще изведа до знание всичко това съобразно моята гледна точка. Затова не ми е необходим кметът. Още повече, аз искам да уважа труда, който съм положил.)

За 2013 г. е предоставен отчет, който може да се раздели на три части.

Първо: Задачи,започнали преди 2013 г., но продължаващи да се реализират и през 2014 г., с последваща реализация.

Второ: Задачи, предвидени през 2013 г., и задачи, предвидени да се реализират след 2013 г. до края на мандата 2015 г., но въпреки това те са стартирали през 2013 г.

Съдържат следните действия. Първо: Мерки за постигане на приоритетите (обобщаващо). Второ: дейности за реализиране на мерките (като по-конкретизиращи действия). Трето: Задачи (като най-детайлни действия, които се изпълняват в момента).

Първи приоритет: „Икономическо развитие и просперитет на община В. Търново”. Съдържа 7 мерки, 6 дейности, 16 задачи, като от тях 6 не са стартирали в посочения срок.

Втори приоритет: „Достоен живот и развитие на човешкия капитал”. Съдържа 4 мерки, 13 дейности, 40 задачи, като само две не са стартирали в срок.

Трети приоритет: „Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство; създаване на благоприятна и естетична среда на живот”. Съдържа 10 мерки, 33 дейности, 109 задачи, като само 17 от тях не са стартирали в срок, а по 6 работата е започнала предсрочно – т.е. те не са заложени за 2013 г., но са стартирали.

Четвърти приоритет: „Утвърждаване авторитета на община В. Търново като европейски културен и образователен център”. Съдържа 3 мерки, 7 дейности, 21 задачи, като само две не са стартирали в срок.

Изводът, който според мен е доста важен; чисто математически, от това, което имаме като обем в информацията. Програмата съдържа 186 задачи, които се изпълняват през 2013 г., като само 27 от тях не са започнали, за което има и обективни причини – според кмета. Видно от отчета в процентно съотношение – 14.50 % в неизпълнение.

Но тук е моят силен момент – затова казах, че споделям част от коментарите на колегите, защото исках да кажа лично на кмета: на стр. 55 в отчета, който ни е предоставен, аз не споделям написаното, въпреки обстоятелството, че през 2013 г. трябваше да бъде изпълнено - говорим за изграждане на съвременен терминал за автомобилен превоз на пътници, т.е. автогара. Всички знаем, че това е един от най-многократно поставяните въпроси относно нуждите на великотърновци, а и относно кандидатстването на В. Търново за културна столица – потребността от създаването на една европейска автогара. Кое ме възмущава? Начинът, по който е написано: „През 2013 г. не бяха налице условия за изграждане на съвременно транспортно съоръжение”. Категорично не съм съгласен, но няма да влизам в дълбочина.

Това са аргументите ми защо ще подкрепя този отчет.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Очевидно е, че отсъствието на кмета Панов е в основата на започналото буксуване на разглеждане на отчета и управленческата програма. Както говориха преждеговорившите, това е вид неуважение - в отсъствието на кмета ние да дебатираме този въпрос. Доколкото зная, нашият кмет не е изразил нито устно, нито писмено несъгласие с разглеждането на този въпрос. Той има за това заместник-кметове. Аз не отивам да правя оценка на този административен състав и капацитет, но очевидно те имат този капацитет да представят кмета на това наше заседание.

Ако се вгледаме внимателно в отчета, и оня, който си е направил труда да го разгледа, а тук прозвучаха даже мнения, че някои са споделили, че не са го чели. Нека да скочим в нашето детско минало, когато са ни учили да четем и да пишем. Нашите учители са ни казвали: „Когато четеш, трябва да мислиш върху прочетеното!”. И ето, ние имаме такъв отчет, добър или лош. Онези неща, които не са изпипани, биха могли да бъдат рафинирани в следващо време и онези, които биха говорили и дискутирали по така добре очертаните направления от заместник-председателя Румен Димитров, биха си направили труда честно пред сърцето си и пред съзнанието си да признаят, че тази програма е реализирана добре и почти всички инвестиционни намерения са реализирани. Тогава какво? Нека да спрем и да чакаме нашият кмет да се върне от една командировка, която е планирана, така че да бъде в интерес на нашия град.

Извинете че говорих толкова дълго време, но аз лично ще подкрепя този отчет и на онези, които не искам да съветвам, но те са много по-опитни сенатори, с дългогодишна практика в тази зала, те са изработвали тези документи, искам да кажа: много лесно е да се критикува нещо, но когато казваш: „Това не е така”, излез с цифри и факти и кажи: „Аз предлагам така и така”. И така би било по-добре.

 

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 2 „против”, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1011

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление 2011-2015г., за 2013 година.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Вижте какво направихме сега! Един час говорим по една точка, без сериозно да влезем в нея и да я дебатираме. Точно това исках да бъде тук г-н Кметът и да стане дебат и да го кажем на кмета. Както каза г-н Димитров, който се е подготвил и най-вероятно всички имахме какво да кажем по тази Програма, но беше хубаво да го кажем на кмета. Един час загубихме, за да си говорим, без да споменаваме нищо по същество. Най-вероятно ще има и други такива точки гледам, че точка 20 не й е мястото да я гледа ВТОС.

Ще подкрепя точка 2, защото е правилно формулирана и продължавам да смятам, че точка 1 не е правилно формулирана и не знам какво приехме сега.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Моят вот е с аргументите на колегата, който говори преди мен, защото какво записахме в протокола? Какво решение взехме? Приема, приема за сведение? Не го чухме това. Няма го и в материала. Има две различни становища на постоянните комисии. Кое гласувахме сега?

А по същество бях се настроил да се въздържа, най-малкото от уважение към г-н Кмета. Ясно е, че кметът не е на разходка; да, той има задължения; да, той работи, но да приемаме неговия отчет в негово отсъствие, е неуважение към него. Защо тръгваме да правим нещо, което вади очи и на ГЕРБ, и на кмета? Направихме един прецедент, какъвто не е имало и в монархическите институции и Фердинанд откриваше Народното събрание и приемаше отговора от народните представители там, лично и го критикуваха защо бил с калпак, а ние приемаме отчет на Мандатната програма на кмета, избран мажоритарно от нашите съграждани, в негово отсъствие. Защо правим това? Нямам обяснение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавен бюджет, Вх. № 2365/10.02.2014 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени. Предложението по точка 2 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1012

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Велико Търново в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 145 от 12.12.2012 година, Вх. № 2364/10.02.2014 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по точка 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1013

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 145/12.12.2012год. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г. за Проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Велико Търново” сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури:

1. Упълномощава Кмета на общината Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–   Разплащателна агенция в размер на 388 862,84 лева без ДДС /триста осемдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №145/12.12.2012год. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г. за Проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Велико Търново ” сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

2. Упълномощава Кмета на общината Велико Търново да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”–   Разплащателна агенция в размер на 72 543,90лева /седемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и три лева и деветдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на 20 % ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №145/12.12.2012год. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г. за Проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Велико Търново” сключен между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и 20 % ДДС към авансовото плащане по договор № 145/12.12.2012год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на споразумение за участие на общината в сдружение по ЗУЕС, Вх. № 2390/18.02.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване от д-р Валентина Петрова Величкова и даде думата на д-р Величкова.

Д-р ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКОВА: Оторизирана съм да изкажа мнението на по-голямата част от лекарите, които работят в бившата Градска поликлиника. В сградата на Градската поликлиника работят 35 общопрактикуващи лекари и около 40 специалисти извън ДКЦ. Ние обслужваме повече от 50 000 души населението на града. А това са повече от половината граждани на общината.

Предимството на сградата на бившата Градска поликлиника е, че са концентрирани общопрактикуващи лекари, специалисти, лаборатория, рентген, които правят обслужването на гражданите бързо и удобно. След приватизацията на сградата, която е може би първата сграда в България, която е приватизирано лечебно заведение, всички вече 14 години всички със собствен труд и собствени средства, някои лекари чрез заеми, ремонтирахме кабинетите си и прилежащите им коридори. Такъв ремонт в ДКЦ поради една или друга причина не беше извършван. Със собствени средства на всички собственици в сградата по Закона за етажна собственост, т.е. на всички етажни собственици, беше изграден неработещият асансьор, беше ремонтиран покривът на сградата, смени се дограма на централно фоайе и стълбище.

От повече от една година, след смяна на собствеността на ДКЦ всички лекари сме под непрекъснат стрес и натиск за учредяване на сдружение на собственици с мотото: за една по-добра поликлиника в града. Всички ние искаме тя наистина да стане такава; едва ли има лекар или гражданин на общината, който да не иска да се случи това нещо. Предстои създаване на такова сдружение. Иска се от общината и от останалите собственици да подкрепят решението за създаване на сдружението. Но сдружение се създава с хора, които познаваш и на които вярваш. Обезпокоени сме, че зад хубавите думи стоят недотам ясни намерения. Финансовите възможности на фонд „Доверие”, който е главен акционер, и на останалите собственици са много по-големи от нашите. Има реален риск за невъзможност да бъдат поети плащания по предлагания европейски проект, което автоматично да доведе до загуба на нашата собственост. Първоначалната идея на общината: поликлиниката да бъде на работещите в нея, вече е компрометирана.

Искаме вие, общинските съветници, всеки за себе си да помисли: Би ли рискувал собствеността си, ако трябва да влиза в сдружение с неясна цел? Защото след пет години може би ще имаме прекрасна сграда на бившата Градската поликлиника само че без лекари в нея. Молим ви да гласувате по съвест!

Д-р ДАНИЕЛ ИЛИЕВ: Учуден съм от изказването на д-р Величкова, защото тя лично участва в Комисията по изработването на споразумението, което всъщност е уставът на това сдружение.

Искам да ви призова да не делите лекарите на леви и десни, наши и ваши, черни и бели. Над 50 лекари работят в ДКЦ, но това е само за справка. Не искам да ги делим на джипита и на специалисти, на добри и на лоши.

Безспорно е че в тази оскъдица трябва да се усвояват европейски средства, грандови средства, за да подобрим качеството си на работа. Така или иначе, това е правилният път, това го прави и самата община В. Търново в своите начинания. Не виждам нищо лошо в това.

А що се отнася до заплахата за общопрактикуващите лекари, принципът в доболничната помощ в момента е, че всичко тръгва от общопрактикуващите лекари: оттам тръгват пациентите, направленията, оттам тръгват парите. Кой би бил луд да убие златната кокошка? Това са несериозни неща. Аз просто не намирам думи да направя коментар на подобни изказвания.

И аз ви призовавам да гласувате по съвест и по прагматизъм!

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Слушах внимателно д-р Илиев. Наистина е хубаво да се усвояват европейски проекти, но само ще добавя към него една реплика: при ясни правила. Никъде в сдружението не видях правилата за финансиране.

Това, което прави впечатление, е, че 90 % от лекарите са против. Те сигурно са против, защото не искат да работят в хубава поликлиника или при по-добри условия? Не вярвам да са против това.

Никъде не видях как ще се разпредели финансирането. По тази причина няма да подкрепя.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Не е заяждане, но и сега в системата нямаме нито материал, нито проект за решение. Вие прочетохте, че двете комисии са подкрепили решението. Кое решение? Не го виждаме на екран. Какво гласуваме?

Трети път заседаваме по този въпрос и нека да го кажем направо защо сме резервирани да влизаме боси в огъня. Защото аз съм се наручал, както се казва, с жабета и за Нефтеното стопанство, и за гори и за не знам си какво и не искам утре тези лекари да казват: „Вие продадохте поликлиниката.”. Защото мисля, че има такъв сценарий. Тук преди малко го казаха: съществува опасение от преразпределение на собствеността, защото имаме един голям собственик в тази етажна собственост и множество малки общопрактикуващи лекари. Добре, влизаме. Ние коя страна ще вземем? Кого ще защитаваме? Опасността е ясна: лекарите утре да станат наематели на собствените си кабинети, които са си купили и които общината напълно целенасочено и разумно приватизира тогава. И това може да се счете на д-р Рашев като заслуга, при условие че имаше огромна реакция срещу това, че здравето се приватизира.

И сега очевидно съществува опасността, че под формата на усвояване на европейски фондове собствениците могат да се задължат с едни непосилни за малките собственици задължения и това да доведе до загуба на тяхната собственост. Да, те ще практикуват, златната кокошка никой не я убива, но яйцата няма да бъдат техни и те може да се превърнат в наематели.

Ние трети път се занимаваме с това нещо, без ясно да си отговорим: „Ние влизаме в това нещо и ще гласуваме в полза на защита на собствеността”. Аз питам: Защо Управителният съвет се избира с такъв процент в представения ни проект на сдружението, а не с по-голям, 85 % примерно. Който ще бъде в Управителния съвет, той ще диктува условията. И колко са тези предвидени проценти? Кои стоят зад тях? Ето защо не сме готови да вземаме това решение, още повече, че не е ясно какво е решението и затова ще се противопоставя на разглеждането на този въпрос, докато не е ясно с какво се тръгва, как се тръгва и в чия полза ние ще работим.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих започнал от това, с което г-н Михов завърши. Г-н Михов, в този документ няма с колко се избира Управителният съвет, има с колко се освобождава. Даже и това е факт. Няма с колко се избира Контролният съвет или се освобождава, респективно. Но това са малките подробности. Те биха могли да бъдат коригирани.

Колеги, аз като малък бях киноман и тази история много ми прилича на филма „Едно време на запад”. Всеки втори сюжет от тези уестърни е с такъв сценарии. Там бяха едни прекрасни актьори и там ставаше въпрос за една жп линия, която трябваше да мине през един терен и започнаха – то не бяха заплахи, не бяха убийства… (Тук не е така.) Накрая имаше и раздаване на близалки и разбира се, в края имаше хепиенд. Смятам, че за да бъде хепиенд, ние не трябва да подкрепим това и ще ви кажа защо.

Как се започна? Едно внасяне на този проект. Тогава имаше едно писмо до т.нар. лични лекари, в което се казваше: „Вие влезте, ние ще свалим едно дело”. След това беше: „Общината да влезе”, защото без нея не можело. След това беше: „Абе и без вас ще се справим”. Сега е трети път. Т.е. и с моркова, и с тоягата досега – и затова много ми напомня на тези уестърни, но за съжаление актьорите в тази сценка не са толкова добри, колкото в онези класически филми. И мисля извън тези подробности, които наистина куцат в този проект за създаването на сдружението, че ние наистина нямаме основание да подкрепим и ако аз първия път съм гласувал „въздържал се” и съм имал съмнения, втория път пак съм имал колебания и пак гласувах „въздържал се”, този път съм без колебания – ще гласувам „против”.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Всички сме гледали този филм. Колегата Витанов пропусна да спомене и хармониката на Чарлз Бронсън.

Безспорен факт е, че от две години в тази сграда се развиват процеси, които не работят по отношение на перспективите на здравеопазването в община В. Търново. Подчертавам това, защото това е основната функция на нашия Общински съвет и на община В. Търново. Другата ни функция е да упражним правата си на съсобственик там, което също не е маловажно. Има Закон за управление на етажната собственост, той ясно дефинира, а мисля, че и в споразумението ясно е посочено по какъв начин се набират и разходват средствата и че това е съобразно процента на съсобственост в сградата, т.е. ако от съсобствениците трябва да се съберат 100 000 лв., общината трябва да даде 5 840 лв. съобразно нейните 5, 84 %. Това е ясно дефинирано.

Общината има възможност да направи две неща днес. Едното е да влезе в сдружението, другото е да не влезе в сдружението. Само че ВТОС не може да отмени Закона за управление на етажната собственост. Учредителите на сдружението, които имат в момента около 69 %, ще си регистрират сдружението и ще започнат да работят по усвояване на европейските средства и ние без да можем да участваме в работата на това сдружение, както досега не участвахме в писането на споразумението, ще получаваме за всеки един проект, съобразно необходимото дофинансиране към гранда, по едно писмо колко пари общината трябва да внесе там и всеки един съсобственик, който не участва в сдружението, ще получава същото. Той обаче няма да може да участва във вземането на решенията, какви европроекти за какво да се разходват. Таван ли ще се прави, общи части ли, саниране на сградата ли – няма да можем да участваме. Тези неща много ясно са записани в ЗУЕС, но никой не чете законите.

Вторият много важен аспект е, че ние като не участваме в сдружението, не можем да дадем необходимия баланс на взаимоотношенията, който беше подчертан от д-р Илиев. Т.е. да дадем баланс между големия собственик и малките собственици. Поставяйки се извън сдружението, ние се поставяме извън играта. Като нечленове ние не можем по никакъв друг начин да влияем с авторитета и респекта, който имаме като общинска институция.

Преди две сесии аз предложих Управителният съвет да се състои от 7 души, трима от които да са от хората като д-р Величкова, които имат съмнения, и то основателни, трима да са от мажоритарния собственик и един представител на общината. По този начин ние ще можем да балансираме нещата и да дадем перспектива пред развитието на здравеопазването, особено в неговата доболничната дейност. В противен случай, излизайки от сдружението, невлизайки вътре, законът продължава да функционира и тогава пътят на големия собственик е отворен.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Използвам репликата, за да задам един въпрос към Администрацията: Община В. Търново има ли съсобственост в паркинга, който се експлоатира от ДКЦ, и получила ли е оттам пари?

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА – директор на дирекция „Правна” в община В. Търново: Доколкото знам, паркингът е обща част на всички съсобственици и като обща част би трябвало общината да има там съсобственост, тъй като общите части са идеални части в съсобственост на всички собственици.

Относно средствата, които се разходват и които се печелят от паркинга, би следвало те да влизат в етажната собственост. Конкретни данни дали средства са постъпили в общината, нямам. Доколкото съм присъствала на такива събрания, това са били средства, които са послужили за ремонт на сградата - асансьорът и другите неща, за които се говореше, че са направени.

Това, което аз искам да кажа по споразумението е, че то е направено за конкретно сдружение, за конкретна цел, то не е направено за управление на етажната собственост.

По въпроса на г-н Витанов: Как ще се гласува за управители? Принципът на кворума е 67 % - така както е заложено в Закона. Поради тази причина няма директно посочен кворум конкретно за тези неща. Изискани са и са направени по-големи кворуми и по-големи гаранции за останалите решения, които според нас бяха по-важни. Това предложиха и адвокатите на лекарите. Аз присъствах неофициално на тези срещи и това е, което мога да кажа.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: С колко процента се освобождава съгласно закона?

Г-жа КАЛИНА ЛУПОВА: Аз съм юрист и трябва да погледна закона, не мога да кажа наизуст, това би било непрофесионално. Освобождаването става, ако има проект, по които се участва. Освобождаването не може да стане, докато проектът не приключи и това е по закон; и годините гаранция, които са след приключване на проекта.

Имаше въпроси от лекарите: Ако някой промени собствеността си, т.е. ако участва лекарска практика, която е в дружество, да кажем ООД, и ако то загуби, на практика, фалира? В този случай има различни механизми, влиза новият собственик в етажната собственост и той участва в сдружението. Това е по смисъла на закона, което аз мога да кажа.

Иначе дали ще приемете този документ, или няма, това е ваше право. Аз не защитавам документа по никакъв начин, просто казвам, че сме се опитали да го направим максимално защитим за лекарите – това, което зависеше от нас. Другото вече е въпрос на решение.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Това, което аз исках да кажа, вече се коментира от колегите и основно от г-жа Лупова. Аз бях натоварен да участвам в тази работна група. На тези срещи освен мен присъстваха и г-жа Лупова като „мой съветник” и юристи, които защитаваха интересите и на т.нар. „малки собственици”.

Още на първата среща моят въпрос беше: Трябва по някакъв начин да бъдат защитени именно тези малки собственици. И второ: уверенията на юристите бяха, че по никакъв начин те не могат да бъдат изгонени от тази сграда, каквито внушения не знам по какви причини се създадоха.

Идеята на тези три поредни срещи беше да се изготви документ за сдружение с конкретна цел и наистина работихме много отговорно; духът на работните срещи беше много добронамерен и аз мисля, че в този проект, който успяхме да изготвим в последния момент поради съкратените срокове и който вие получихте в пощата си, той да защитава и едните, и другите интереси. Така че мисля, че се постарахме достатъчно, за да бъдем максимално справедливи спрямо всички.

А що се отнася до паркинга - със сигурност средствата влизат в етажната собственост още от предишния управител – д-р Чернев. Проверил съм специално този въпрос.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Аз ще бъда още по-кратък. Едно сдружение, като се създава, то трябва да обединява, а 90 % от лекарите са против. Какво правим? Какво обединяваме? Как ще вървим напред? Кое ще ги обедини? Според мен трябва да се разговаря и да се стигне до убеждение. Иначе в рамките на закона - тогава няма нужда от нашето решение. Собственикът има достатъчно проценти и без нас. Защо го обсъждаме тогава? Ако целта ни е да се върви напред и то с добрия тон, значи това няма да има бъдеще. Оттук нататък има различни органи, институции, които могат да се занимават с това нещо и това няма да има бъдеще.

Г-н БОЖИДАР АНГЕЛОВ: Искам да обърна вниманието ви на два факта. Първият е многозначителен. Д-р Величкова спомена, че преди 14 г. Градската поликлиника беше първата приватизирана сграда в републиката и тогава 100 % от съсобствениците бяха лекари. Сега на таблото виждате, че между лекарите са се наместили и други хора, в което няма нищо лошо – законът не го забранява. Моите опасения са, че след още някоя година лекарите ще стават все по-малко, а другите физически и юридически лица ще увеличават дела си в тази съсобственост.

Второ, аз, като лекар и като общински съветник, най-малко ще бъда против обновяването и модернизирането на една възлова сграда в града ни, имаща пряко отношение върху здравеопазването. Но аз питам: Този проект какви дейности ще включва? Ако са нещо смислено, полезно, целесъобразно, окей, а ако решим като Вальо Топлото да правим модерни тоалетни и джакузита в тях, тогава защо си харчим парите?

Използвам възможността да обявя, че лично аз няма да участвам в гласуването, за да не изпадна в хипотеза на конфликт на интереси, но ако бих участвал, бих гласувал твърдо „против” на настоящия момент. Не по принцип, а в настоящия момент. Има много неща, които трябва да се конкретизират, да се доизяснят, стиковат и тогава, може би, да.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Слушах дебатите, „за” и „против”. С огромно уважение към колегите, заели едната и другата страна, за мен е много трудно да взема решение и като лекар аз също няма да участвам в гласуването.

Г-н МАРИЯН КЕНАРОВ: Аз се изказвам в качеството си на изпълнителен директор на две акционерни дружества от 15 години. Каква е сегашната ситуация? 65 % има мажоритарният собственик. Както и да гласуваме, това тяхно решение си е валидно и работите си вървят напред. С нашите 6 % общината има два варианта. Ако ги продадем, тогава единствено ще влязат пари, но продавайки тези 6 %, тогава мажоритарната собственост става над 70 % и в такъв случай се елиминира дребно участие на лекарите.

Решенията са две – да гласуваме или да не гласуваме. Ако не гласуваме, нещата пак си вървят. Имаме участие, по-добре да сме свидетели и да гласуваме. Аз лично ще гласувам.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Тази точка я дебатираме на трето заседание и явно нещата още не могат да придобият консенсус. Но аз съм доволен, че поне имаме споразумението, защото трябваше да започнем дебатирането със споразумението. Имаме споразумението, но сме изправени пред една хипотеза. Примерно, ако днес се съберат гласове и общината влезе в сдружението, искам това споразумение да бъде неразделна част от решението, защото споразумението е един документ, който просто се представя във ВТОС, а после трябва да има диря, така че ние да заложим това вътре. След това, ако на 10 март това споразумение бъде изменено или допълнено по някакъв начин, това отново трябва да се върне към ВТОС. Защото в момента даваме на проекта на споразумението мандат на представителя на общината да гласува по този начин, но при корекция на едно изречение, на един смисъл на споразумението, това трябва отново да си получи санкцията от ВТОС, затова предварително искам да го изговоря.

Другото нещо е за общите части на сградата – паркинга и не по-малко паркирането на ул. „Марно поле”. Аз мисля, че този въпрос е още по-важен от това как ще изглежда сградата. Мисля, че беше важно да бъде внесена информация, след като имаме участие в етажната съсобственост, по какъв начин се управлява паркингът. След това – отпред, мястото, където се паркират автомобилите, там се паркира предимно от домуващи. Вече ви казах, че от 15 места пет автомобила бяха на домуващи, покрити със сняг. Трябва да се създадат условия за една линейка, за няколко автомобила за инвалиди и т.н., цялостно решаване на проблема с поликлиниката. Затова си мисля, че това няма да бъде нито първото, нито последното разглеждане на този въпрос, а наистина нещата да се разгледат задълбочено и доколкото можем, поне да помогнем, а не да пречим на решаването на тези въпроси.

Затова правя процедурно предложение: Проектът за споразумение да стане неразделна част от решението.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Противоположни мнения, но във всички мнения, които бяха изказани има загриженост за поликлиниката и за лекарите, които работят там. Как да постъпим? Как да решим този въпрос, защото очевидно в момента въпросът е не толкова дали общината да участва в учредяването на това сдружение, а тя да бъде арбитър между двете страни, които имат непримирими позиции. Това всъщност е основната теза.

Трябва ли общината да взема страна в този конфликт, съществуващ и развиващ се години наред между мажоритарния собственик и малките собственици, които изкарват прехраната си, работейки в кабинетите си в Градска поликлиника. Има два момента – за мажоритарния собственик тази сграда е бизнес: да я развие, да повишава нейната стойност и когато се появи потенциален инвеститор и предложи достатъчно висока цена, да я продаде. От другата страна имаме нашите лични лекари, които работят там, които изхранват семействата си, които са теглили кредити, за да купят кабинетите си, които са ремонтирали всичко, което са закупили и за които всеки квадратен сантиметър е нещо свидно, защото са го делили от доходите си, получени от своята работа. Т.е. имаме два различни типа на подход в този конфликт, който е генериран от години, и няма да се реши по никакъв начин. Това мога да го гарантирам, познавайки дълбочината на този конфликт. Това е първият момент.

Вторият момент. Когато се предлага такова споразумение, трябва да има финансова рамка в него. Тук разсъждаваме от гледна точка на собствеността на общината, чийто принципал е ВТОС. Имаме ли финансова рамка с конкретни параметри? До 300 000 лв. Какво ще правим с тях? Ще санираме сградата отвън? Ще ремонтираме общите части, тоалетните, ще правим фотосоларни батерии на покрива, ще оправим прилежащите части към сградата? Не можах да разбера. Ясно е, че като се направи това сдружение, мажоритарният собственик ще диктува условията, т.е. това, което той иска да стане, ще стане. Защо тогава е необходима общината? За да легитимира позицията и поведението на мажоритарния собственик, за да се скрие зад институцията.

Третият момент: Как ще се върви напред, когато няма консенсус и разбирателство между отделните собственици? С нашето гласуване ние ще задължим всички онези, които са против това сдружение и този проект да плащат за извършените дейности в бъдеще време. Искате ли да направим това? Аз не искам да го направя. Аз не искам да ставам арбитър в този конфликт. Институцията Общински съвет не искам да става заложник. Тук не е въпросът за личното отношение на всеки един. Ние сме институция, институцията няма право и не може да става арбитър в този конфликт.

Дали проектът ще бъде хубав? Навярно ще бъде. Какъв ще бъде той? Какъвто реши мажоритарният собственик. Колко ще струва? Колкото реши мажоритарният собственик. Колко ще платят малките собственици? Колкото им каже мажоритарният собственик чрез реализацията на проекта и избора на изпълнител. Ако няма ясна и точна дефиниция на правата и задълженията на всички членове на сдружението, което на този етап не е факт, този проект няма как да бъде реализиран. Такъв момент на съгласие между тях няма. Докато не бъдат убедени малките собственици, че това е полезно и че по никакъв начин не е срещу техните интереси, дотогава няма да се реализира този проект.

Неистови усилия за два месеца три пъти да се вкара това предложение. Някакъв много голям залог очевидно има в случая, при положение че оперативните програми за енергийна ефективност не са започнали. От днешната дата имаме поне девет месеца, докато се отворят мерките. Да, технологично време за учредяването на сдружението, за избор на изпълнител, за изработване на количествено-стойностни сметки трябва да има, но нека бъдем откровени - проектите за енергийна ефективност ще продължат да действат в рамките на програмния период, който продължава поне до края на 2022 година по правилото „Плюс две”.

Аз няма да подкрепя това предложение, за което няма оформен съгласно Правилника проект за решение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има покана от ДКЦ-1. Всички собственици на имоти в сградата са поканени да участват в учредяването на сдружението по смисъла на ЗУЕС на 10 март. (Г-н Ашиков прочете поканата и дневния ред на събранието).

Проектът за решение, който предлагаме на базата на това е:

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ВТОС одобрява проекта за споразумение на етажната собственост на сградата в режим на етажна собственост, находяща се в гр. В. Търново, ул. „Марно поле” № 21.

Определя за представител Кметът на община В. Търново или упълномощено от него лице и му възлага да гласува по така предложения дневен ред, както следва:

По точка 1 : Да гласува „за”.

По точки 2, 3, 4, 5: Да гласува съобразно интересите на общината”.

Д-р ДАНИЕЛ ИЛИЕВ: От тази трибуна, трибуната на великотърновските сенатори, въпреки че помолих да не се делят докторите на леви и десни, бяха направени определени внушения, че мажоритарният собственик – този, който има най-много собственост, облигатно е лош, опасен или нещо такова. Ако внимателно прочетете споразумението, ще видите, както и д-р Стойнов каза, че в него са съобразени абсолютно всички изисквания на общопрактикуващите лекари и други специалисти извън ДКЦ (подчертавам – извън ДКЦ, защото в ДКЦ работят над 50 лекари, които тук са наричани „лицето на злото”). Искам да кажа, че самата д-р Величкова също участва активно в изработване на това споразумение за сдружението, затова недоумявам нейната позиция.

В този устав е посочено, че с по-малко от 80 % не могат да се вземат решения вътре в сдружението, въпреки че законът посочва много по-нисък процент. Дадена е възможност за блокираща квота и на малки съсобственици. Посочено е, че това сдружение се създава само за усвояване на европроекти в областта на енергийната ефективност с таван до 300 000 лв. и със участие, както е по ЗУЕС, съобразно процента собственост върху общите части. Т.е., както се каза, при един проект от 200 000 лв. общината би трябвало да участва с 5,84 %, т.е. с 11 000 лв. Ако има грант 50 %, практически тя ще участва с 5 500 лв.

Не виждам какво неясно има, но подчертавам, също като лекар, че е крайно неприятно колегите да се делят и подобна политика всъщност създава и задълбочава разделението между лекарите в градската поликлиника, а не сплотява. Общата работа би сплотявала.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз се извинявам, ако не съм разбрал правилно д-р Илиев и ако съм счел, че по някакъв начин неговият коментар е бил по адрес на моето изказване. Аз не деля лекарите, които работят в ДКЦ, и тези, които не работят в ДКЦ и имат собствени практики; не ги деля по цвят, принадлежност и т.н., но трябва да бъдат защитени интересите на всички.

А относно собствеността само искам да направя една дефиниция, че собственикът се занимава с придобиване на дружества, управление и продажба. Това е основният предмет на дейност на собственика, т.е. това е бизнес.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Ще ми позволите да не се съглася с д-р Илиев. Никой от нас не ги дели. Не знам защо той за втори път от тази трибуна споменава това. По-скоро почвам да си мисля, че той ги дели. Никой от нас не е споменавал това. Всички говорим за добрия тон, да вървим съвместно напред. Къде видяхте разделение? Всички ние през цялото време говорим, че трябва да има единство, сплотеност, да говорите на един и същ език. 90 % от лекарите не са съгласни и Вие говорите, че ги делим. Кого делим? Никого не делим. Просто трябва да стигнете до един компромис и да се върви напред. Какъв е смисълът? Това няма да просъществува, ако 90 % от лекарите са против, то не е в интерес на никого.

Предлагам да прекратим дебатите и да преминем към режим на гласуване.

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – против, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов - против, Желка Денева – против, Стефан Антонов - против, Милен Михов - против, Йордан Грозданов - против, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Мариян Кенаров – за.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 8 „против”, 1 „въздържал се”.

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2013 година, Вх. № 2397/19.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 5 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1014

 

На основание на чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общинския съвет:

 

1. Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2013 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Арбанаси, Вх. № 2398/19.02.2014 г

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1015

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 885/11.10.2013 г. и 900/31.10.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет :

1. Намалява с 10 (десет) на сто приетата с решение № 900/31.10.2013 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 254 700 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 00583.501.310 по КККР на с.Арбанаси , заедно с построени в този имот сгради ” . Сделката се облага   частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 25 000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за горепосочения обект. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 76 410 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка №BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в кв. Картала, Велико Търново, Вх. № 2399/19.02.2014г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 2 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1016

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 584/28.02.2013 г. и 616/28.03.2013 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет :

1.Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетите с решение № 616/28.03.2013 г. на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а) за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.273 по КККР на гр.В. Търново,целият с площ от 970 кв.м., за който имот е отреден УПИ І -„за производствени и складови дейности”, от кв.640 по ПУП-ПР на гр. В.Търново” – 46 500 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС ;

б)за „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.506.275 по КККР на гр.В. Търново,целият с площ от 571 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ІІІ -„за производствени и складови дейности”, от кв. 640 по ПУП-ПР на гр.В. Търново” – 25 695 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС .

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 4 650 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 2 550 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 19-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 19-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

 4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС).Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

 5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а”– 13 950 лева;за имота по т.1,буква „б – 7 709 лева.

  Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка №BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Не съм против да продаваме, но съм против да намаляваме цените. Не приемам становището, че няма кой да купи. По-скоро искам да кажа, че нещата трябва да вървят в посока да създаваме интерес към имотите, които имаме, за да не намаляваме цените – нещо, което правехме преди. Това трябва да направим, а не да намаляваме цените. По тази тема според мен трябва да се направи един по-сериозен дебат, защото това нещо трябва се да спре. Ние ще намаляваме, докато в един момент ще почнем да ги раздаваме и пак няма да има кой да ги иска. Ние няма как с намаляване на цените да повлияем на пазарните принципи. По-скоро обратното - трябва да създадем интерес, както към имотите, така и към града, и към общината. По някакъв начин ние трябва да привличаме инвеститорите, а не с намаляване на цени.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, Вх. № 2400/19.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1017

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл.3, ал.4 и чл. 14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

 1. Дава съгласие да бъде извършен разход на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за приватизация в размер на 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева, които да бъдат предоставени под формата на безлихвен заем на Регионална народна библиотека “П.Р.Славейков”, за закупуване на микробус марка Wolkswagen-Caddy Trendline TDI- 7 места, необходим за осъществяваната от библиотеката дейност по оказване на сервизна поддръжка на хардуер и софтуер на техническото оборудване в целевите библиотеки в регион В.Търново по Програма „Глобални библиотеки – България”,при следните условия :

  - срок за връщане на заема – 24 (двадесет и четири) месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 1600 (хиляда и шестстотин ) лева ;

  - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. №2380/17.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1018

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,730 дка, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, шеста категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС № 5779/12.12.2013 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,730 дка, представляваща поземлен имот с идентификатор №10447.16.215 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, шеста категория, местност „Качица”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС № 5779/12.12.2013 г.;

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за ПИ с идентификатор №10447.16.215 - в размер на 15 500 /петнадесет хиляди и петстотин/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договор за наем, Вх. № 2388/18.02.2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1019

 

1. На основание чл.17 ал.1 т.1 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за наемане на част от недвижим имот, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов” №2, собственост на Тоня Христова Данкова с ЕГН 6607081410 и постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин” №18, а именно: само магазин №3 на две нива с разгъната застроена площ в размер на 126,67 кв.м. /сто двадесет и шест цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра/, с предназначение: самостоятелен офис и приемна за граждани на екипа, работещ по кандидатурата на гр. Велико Търново за Европейска столица на културата 2019 г., срещу наемна цена в размер на равностойността на 1 000 евро месечно, за срок от 01.03.2014 г. до 31.10.2014 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем за обекта по т.1 при спазване разпоредбите на действащото законодателство и настоящото решение.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, Вх. №2379/17.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1020

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, ВТОбС отменя т.2, т.3, т.4 и т.5 от свое Решение №657 по протокол №42 от 25.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, ВТОбС включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ:

- южен корпус на 2 етажа, състоящ се от: І - ви етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори, тераса и стълбище за втория етаж; ІІ-ри етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори и тераса;

- топла връзка /фоайе/ на южен корпус на първи етаж със северен корпус;

- от северен корпус: на І-ви етаж два броя кабинети,

от Детска ясла „Здравец”, сграда с идентификатор №10447.502.41.1 построена в имот с идентификатор №10447.502.41 по КК и КР на гр. Велико Търново, представляващ УПИ VІ от кв. 234 по ПУП на гр. Велико Търново, находящ се на ул. „Симеон Велики” №3, актуван с АОС №5800/02.01.2014 г.

  3. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал.1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. №25-88/14.05.2013 г. на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 10 /десет/ години върху част от имот общинска собственост, представляващ:

- южен корпус на 2 етажа, състоящ се от: І - ви етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори, тераса и стълбище за втория етаж; ІІ-ри етаж: два броя игрални, два броя спални, два броя изолатори, два броя разливни, два броя умивални, два броя бани с тоалетни, два броя коридори и тераса;

- топла връзка /фоайе/ на южен корпус на първи етаж със северен корпус;

- от северен корпус: на І-ви етаж два броя кабинети,

от Детска ясла „Здравец”, сграда с идентификатор №10447.502.41.1 построена в имот с идентификатор №10447.502.41 по КК и КР на гр. Велико Търново, представляващ УПИ VІ от кв. 234 по ПУП на гр. Велико Търново, находящ се на ул. „Симеон Велики” №3, актуван с АОС №5800/02.01.2014 г.,

за функциониране на Дневен център, предлагащ алтернативни услуги за деца от 0 до 7 години с проблеми в развитието от Област Велико Търново.

  4. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на предоставения имот са за сметка на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец.

  5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горепосочения имот с Дом за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на прокарване върху общински имоти в полза на Държавата, Вх. № 2383/17.02.2014 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Когато разглеждахме въпроса в комисиите, там не обърнах внимание защото нямах налична кореспонденция или предложението, което е направено от Общинската администрация и внесено във ВТОС. Аз искам да попитам г-н Председателя: Тук какво ще прокарваме? Тунел между В. Търново и Г. Оряховица? Не е записано. Това е един голям пропуск. Знам, че е кабел,но нека да не продължава практиката за такива не само правописни, но и други пропуски, което може да доведе до по-сериозни неща, които могат да се случат впоследствие.

Предлагам да се изпише: „Учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабел върху общински имот”.

Обръщам внимание да бъдем по-прецизни, когато се внася нещо!

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Предложението по същество има два елемента. Първият - че държавата в лицето на Министерството на културата моли общината да влезе в нейната роля съгласно ЗУТ и да плати 17 500  лв. за проект, който е финансиран по оперативна програма и бенефициент е Министерството на културата с хипотезата, че проектът като част от хълма Трапезица във времето ще бъде прехвърлен за управление на община Велико Търново.

Първо, трябва ли общината да плаща един разход, който трябва да извърши Министерството на културата и общината да се лиши от 17 5000 лв. на фона на постоянно намаляващите приходи и увеличаващи се разходи за дейностите, които общината осъществява.

Втората хипотеза – ще бъде ли прехвърлен този обект на общината? Възможно е, допускам, че има водени разговори, след като самият министър в писмото заявява, че предстои. Тук другият въпрос е, че това не е Царевец, не е Никополис ад Иструм - да се късат билети и да се събират приходи. Това е обект, по който има години работа, за да се стигне до момента за приходната част, която евентуално общината като хипотеза може да получава от експлоатацията на този обект. Дайте сериозно да гледаме от гледна точка на интереса на общината, макар че на мен най-малко ми прилича да говоря срещу предложение на ресорния министър, но то не е срещу това предложение, то е в защита интереса на общината. Защо да се лишаваме от тези пари, при положение че проектът е защитен, бенефициент е Министерството на културата и то е трябвало да предвиди, че ще има разходи и по изграждане на елзахранването на този бъдещ обект.

Аз лично няма да подкрепя това предложение и да лиша общината от този приход.

 

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - против, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стефан Антонов - против, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 3 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1021

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.7 ал.2 изречение второ от ЗОС, във връзка с чл.193 от ЗУТ, чл.37 ал.6 т.1 от ЗОС и чл.54 ал.6 т.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за учредяване в полза на Държавата в лицето на Министерство на културата, на безвъзмездно вещно право на прокарване силов кабел 1 кV тип САВТ 4*240 кв.мм. през части от имоти, собственост на Община Велико Търново, както следва:

-       От ТП „Владишки мост” да премине по улица с ОК-ОК №№15571-15591-15581, представляваща улица „Патриарх Евтимий” – публична общинска собственост, с дължина на провода 50,65 л.м. и 101,31 кв.м. сервитут;

-       Преминава през УПИ ХХІІІ от кв.219 по ПУП, отреден „за озеленяване” – публична общинска собственост, с дължина на провода 4,20 л.м. и 8,35 кв.м. сервитут;

-       Преминава през УПИ ХХІ от кв.219 по ПУП, отреден „за жилищно строителство” – частна общинска собственост, с дължина на провода 7,49 л.м. и 15,32 кв.м. сервитут;

-       Пресича улица с ОК-ОК №№1546-1547-1548, представляваща улица „Трапезица” – публична общинска собственост, с дължина на провода 9,10 л.м. и 12,80 кв.м. сервитут;

-     Навлиза в територията на Исторически хълм „Трапезица” – държавна собственост.

Вещното право се учредява за прокарване на „Трасе на силов кабел 1 кV от ТП „Владишки мост” до съществуваща кабелна касета за захранване на горна и долна станция” към Обект „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до Исторически хълм „Трапезица” град Велико Търново”.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот общинска собственост, Вх. № 2381/17.02.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявления за изказвания по точката от граждани и даде думата на гражданите.

Г-жа ТАНЯ ДИМИТРОВА: Казвам се Таня Димитрова и тук, пред вас, съм в качеството си на член на Инициативния комитет за запазване на Хуманитарна гимназия, член на Координационния съвет на Гражданско движение „Днес” и като бивш възпитаник на тази гимназия.

Това, което мен ме притесни в предложения текст за решение относно да бъде отнето правото на управление върху част от недвижим имот, публична собственост с адрес гр. В. Търново, ул. „Михаил Кефалов” №2, училищна сграда на Хуманитарна гимназия и на ОУ „Хр. Ботев” и предоставянето й на същата за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - гр. Варна. Лично аз не съм против във В. Търново да се създаде филиал на Медицинския университет. Това, което ме притесни, е фактът, че се предоставя южното крило: шест стаи, кабинет с хранилище, актова зала; както и партерен етаж с малък физкултурен салон и съблекалня. Погледнато от централната част на училището, това представлява целият втори етаж, плюс физкултурния салон. Какво ще стане след две-три години, когато децата бъдат повече? Къде ще учат? Това са две училища. Тогова ще търсим за тях ново помещение или нови места.

Другото, което ме притесни, че се дава за безвъзмездно ползване за пет години хранилище - това представлява кабинетът по химия, който в момента се ползва от училищата; актова зала, която се ползва от училищата; физкултурен салон, който се ползва от училищата. Децата, които ще продължават да учат там, няма да имат кабинет по химия, актова зала и физкултурен салон.

Трето, което мен лично ме притесни, е, че в една зала ще бъдат три учебни заведения с три различни възрастови групи – деца от 6 години до 14-годишна възраст в основното училище, подрастващи от 14 до 19-годишна възраст и студенти от 19 години нагоре. В залата има доста лекари, има специалисти по хигиена и дневен режим. Не знам дали е редно хора с различен дневен режим, с различни образователни потребности да учат в една зала с общ поток, общи помещения и общ вход.

Освен това: В интерес на кого и на базата на чии проучвания беше предоставена като най-подходяща точно залата на Хуманитарна гимназия да бъде поискана от ректора на Медицинския университет?

Всичко това, което прочетох и което се опитах да ви изложа, ме кара да се замисля дали община В. Търново и ВТОС наистина искате да се запази Хуманитарната гимназия като такава, или точно обратното. Според мен, от това, което аз прочетох като гражданин, излича, че се намират от управляващите всякакви предложения за приложение на тази сграда, но не и предложения какво и как да направим, така че тази сграда да се напълни от ученици. Мисля, че на територията на община Велико Търново има и други, по-подходящи, сгради, които могат да бъдат предоставени на висшето учебно заведение и които са по-близо до двете бази на болницата. Мисля, че все пак и това трябва да бъде съобразено, когато се дава на такъв университет.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Искам да кажа, че има становища и от директорите на училищата. Искам да кажа и това, че там учат 47 деца, а на година това са 250 000 лв.

Г-жа ГАЛЯ ВАСИЛЕВА: Понеже ме попитахте кои други сгради. Например Междуучилищният център до СОУ „Емилиян Станев”; под гимназията е старата сграда на училище „Христо Ботев”, напълно празна; крилото на Радиотехникума.

Искам да се изкажа за друго, понеже тук пише, че Медицинският университет работи по реализиране на инициатива на великотърновската общественост за разкриване на филиал на университета и във В. Търново. Никой няма нищо против, но защо никой не попита училищното настоятелство? То нали трябва да си каже мнението, нали тази инициатива, която миналата година предприехме за спасяване на гимназията, беше за това - гимназията да се спаси и да се напълни с ученици. Нали това искахме всички? Кой ви каза, че няма да има ученици? Ние, в този Инициативен комитет не сме просто така, наистина има хора, които искат да работят това училище да се напълни. Дошло ли е началото на учебната година, минали ли са класациите и т.н? Ние сме се подготвили да ходим по училищата и да убеждаваме децата. След шест месеца решаваме, че ще правим точно обратното, защото при тази ситуация остават шест учебни стаи. Кажете как се вместват двата класа от гимназията и началното училище на първия етаж. В началното училище не са 47 ученици, заедно с учениците от гимназията общо са 190 деца.

За актовата зала - искам да ви кажа, че аз съм присъствала на много хубави събития в нея, децата много се стараят постоянно там да се реализират някакви инициативи. Къде ще правят те тези неща? В кабинетите, които са за по 20 ученици?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тази точка е изключително важна и общественозначима, още повече, че лично за мен тя е кауза, кауза, наблюдавана години наред, още от миналия мандат; кауза, която е защитавана и в този мандат.

В този ред на мисли аз мисля, че се крие известно противоречие с точка 1 от дневния ред на ВТОС, която ние вече гласувахме. В този отчет, който казах, че четох много подробно, г-н Кметът там отбелязва като един от значимите приоритети именно спасяването на Хуманитарната гимназия. В това аз виждам и разбирам известно противоречие. Заради това аз ще продължавам да отстоявам своята принципна позиция за спасяването на Хуманитарната гимназия, а именно - неподкрепа в частта за произнасянето със собствеността, но смея да конкретизирам и това, че съм изключително за поправка на едно изключително скандално, дори арогантно, бивше решение за закриването на медицинския колеж. Ние именно днес трябва да излезем с окончателно решение, за да можем да бъдем последователни в процедурата и наистина наесен да има условия за разкриване на медицински колеж.

В този ред на мисли аз искам да прочета изказване на един заинтересован великотърновец, който в дух на уважение на национални и на местни ценности и културно-исторически дадености пише: „Коментарът ми е направен от болка, че с лека ръка се затрива миналото на В. Търново и децата и внуците ни след години няма да знаят какво е било. Вярно, ще бъде може би чист европейски град, дори и стерилен, но няма да има истинския дух на В. Търново, а именно заради духа и неповторимата му атмосфера тук идват хора от всички краища на България и от света. Ако примерно един германец или руснак идва тук за първи път, то те идват да видят това, което са видели с очите си техните дядовци и бащи, а не някой град, който ще им напомня за тяхната родина (т.е. тук става дума за автентичната среда, с която В. Търново към настоящия момент разполага).

Този проблем не е от вчера. Точно по този начин през 70-те години бе закрито ОУ „Христо Ботев”, преместено в сградата на гимназията, след това последваха ОУ „Христо Смирненски” и ОУ „Никола Вапцаров”, което се е казвало „Царица Йоана”. Да не говорим за ОУ „Бачо Киро”, което се е казвало „Петър Дъбков” преди да се преименува. (Това е информация от заинтересован великотърновец, който не приема и не споделя тази инициатива, реализирана в това предложение). В нормалните държави според коментара, каквато явно България вече не е, емблематичните сгради не са променяли предназначението си и се поддържат от векове, а като гледаме какво се случва във В. Търново и какво става през последните десетина години, ще се уплашим. Някой от младото поколение знае ли къде е била Девическата гимназия; а това, че сградата на бившия Окръжен съвет за своите 100 години винаги е била публична, в защита на публични интереси.”.

Аз неслучайно чета позиции на великотърновци, защото те са толкова автентични и толкова правдоподобни ,че бях длъжен от висотата на тази трибуна да уважа тяхното мнение.

Във връзка с това аз правя конкретно предложение: Към точка 2 от проекта за решение, на мястото на Хуманитарна гимназия да бъде записано: „ОУ „Петко Р. Славейков” с прилежащите му два етажа според потребностите, които ще се формират от Медицинския колеж”. Защо? Защото училище „П. Р. Славейков” предлага независим учебен процес на двете възрастови групи – основно училище и медицински колеж. То е с два самостоятелни инфраструктурни подхода, които нямат пресечна точка. Районът около училището предполага съвместяването на двете дейности. Според мен поне на този етап това е решение. Съгласен съм и с преждеговорившата госпожа, има варианти, но тъй като ние днес трябва да излезем с конкретно предложение - за да може наистина да имаме медицински колеж през месец септември, ние трябва да вземем решение.

В тази връзка тук е моментът да отправя критика към новосформираната работна група, защото към настоящия момент тя все още е с положителен характер, при положение че в дадената ситуация ние все още нямаме становище дори от тях. Защото ако някой е запознат с административните и държавни процеси в момента е времето, в което има срок, в който могат да излязат инициативи от нас, от кмета, от РИО, за да може през месец септември да се наблюдават промените, които всички ние искаме. В противен случай, несъобръзявайки се с тези срокове, всичко става една говорилня.

Излизам пред вас с молба да ме подкрепите в това начинание - да не създаваме субективни обстоятелства да изтласкаме Хуманитарна гимназия от нейната сграда. Направил съм официално предложение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо, наесен не можем да имаме филиал, колкото и голямо желание да имаме. Разкриването на филиали на ВУЗ става по определени закони и инициативи и отговорност носят ВУЗ-овете. Те се разкриват по една много сложна процедура, включваща акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация, пред която се подават едни много обемисти, подробни документи, свързани с желанието на едно висше училище да разкрие филиал, колеж или нещо друго. След получаването на тази акредитация, а процедурата е доста дълга и сложна, която трае минимум една година следва решение на Министерския съвет, така че да не си правим илюзията, че през месец септември ще имаме филиал тук.

Първо трябва да кажа, че приветствам идеята за разкриване на медицински филиал или на други ВУЗ-ове във В. Търново, но това наше решение, което да предостави собственост на Медицинския университет е необходимо на ръководството, за да стартира такава процедура по акредитация. Смея да твърдя, че сградата и помещенията, които им предоставяме, няма да бъдат използвани за нуждите на такъв вид обучение. И мисля, че съм компетентен, защото аз, в качеството си на длъжностно лице във ВТУ, приемах бившата сграда на бившия Медицинския институт, която беше предоставена на ВТУ и на РИО и знам какво представлява такава сграда и какви са изискванията за водене на такъв вид обучение: лаборатории с вентилации и с всички необходими потребности.Това не е зала, в която да прожектираш с мултимедия или да говориш за философията, или да преподаваш език. Там се борави с техника и с химикали. Така че ако се стигне до положителна акредитация и разкриване на филиал, ще трябва да им дадем друга сграда, защото няма да имат възможност за развиване на своята дейност там, освен ако не им предоставим цялата сграда и те да си я ремонтират и да я направят, както е необходимо за провеждането на такова обучение. И това е вариант.

В този смисъл ние трябва да знаем всички тези неща, за да вземем някакво решение. Мисля, че има и други сгради, които могат да бъдат предоставени с наше решение за ползване от Медицинския университет.

Още нещо, което съм длъжен да кажа – че ВТУ и ръководството му имат идеята и предприемат действия за развитието на Хуманитарна гимназия като базово училище на ВТУ с хуманитарна насоченост, със засилено изучаване на редки езици – китайски, арабски и т.н., което да придобие един статут на национална хуманитарна гимназия. Аз изразявам своето лично мнение, че ако направим тази стъпка, ние можем да обречем тази инициатива на неуспех.

Ето защо трябва много разумно да преценим. Пак стигаме до въпроса, че кметът го няма сега, когато трябваше да си говорим тези неща открито и ясно, какво трябва да направим. Обстоятелствата са доста сложни и не трябва да считаме, че след това решение през юли ще започнат да приемат студенти в нашия филиал. Процедурите в най-добрия случай трябва да продължат минимум година и половина, което включва и решение на Министерския съвет. Само съгласувателната процедура за разкриване на филиала да мине през отделните министерства, касае много месеци, дори и да има политическата воля на управляващите.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От изказването, което преди малко чух, аз отново намирам много сериозно противоречие и съм склонен да не приема част от казаното от колегата, защото виждам, че тук има сблъсъкът на философии: какво, как и кога трябва да се случи. Аз ще се доверя на кмета Панов и ще подкрепя предложението, ако ВТОС подкрепи моето предложение за ОУ „П. Р. Славейков”, за да може да не бъде препъникамъкът ВТОС. Такава процедура трябва да се стартира и доколкото бяхме информирани на заседанията на комисиите от администрацията на Даниел Панов, вървят много сериозни разговори в тази посока нещата да се случат максимално бързо, дори с подкрепата на държавата. Оттам нататък аз не искам да бъда рефер кога във времето ще се случи. Аз искам нещата, които зависят от мен към днешна дата, да не бъдат причината те да не стартират. Затова ви моля да не се подвеждате по определени провокации, че търпи „хикс” време. Има конкретно предложение и ние трябва да се произнесем, за да стартира процедурата, която всички ние искаме и очакваме толкова дълго време.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Всичко, което чух от и от Румен Димитров, и от Милен Михов води, че там не може да има такова нещо. Бих искал да чуя становището на Общинската администрация: Как избрахте тази сграда, като казва г-н Михов, че трябва да има такива и такива помещения? Как от всички се спряхме на нея. Нали трябва да има някакъв подбор. Има ред, който отнема година и половина и ние тук на една сесия ще решим и вече край. Нали това е процедура и трябва да отговаря на определени изисквания. Както разбирам, не отговаря. Това първо.

Преди няколко месеца ставаше отново дума за Хуманитарната гимназия. Тогава от тази трибуна аз ви помолих, колеги, също и Общинската администрация: „Не искайте от нас да закриваме училище!”. Това, което предлагате, е най-сигурният начин да бъде закрита Хуманитарната гимназия. Не искайте от нас да закриваме училища! Ние се борим за културна столица. Как? Като закрием Хуманитарната гимназия?

Сега на това: колко деца са и колко пари даваме. Недейте ни вкарва в другото русло - да кажем колко пари даваме за спорт и за други неща, а да не даваме пари за училище. Докато сме тук, трябва да даваме пари за това училище, независимо колко деца ще има в него, и трябва да го направим опит да го спасим. Преди време с Пламен Радонов инициирахме една програма за визия за образованието. Какво направихме? Защо има пет паралелки прием в ПМГ? Защо има пет паралелки в Езиковата гимназия? Защо няма в Хуманитарната гимназия? Вие по този начин не помагате и на тези училища, просто им смъквате нивото. Ние трябва да имаме визия за развитието на образованието. Това предложихме с г-н Радонов. Благодаря на колегите, че събраха необходимата информация, но ние не сме сядъли да говорим на тази тема и изведнъж: „Давайте да правим нещо в Хуманитарната гимназия”. Колкото и да е бюджетът, 47 деца малко ли са?

Съжалявам, че отново почваме да говорим за Хуманитарната гимназия. Според мен трябва да отхвърлим тази точка, дори трябва да я отложим. Приемам предложението на г-н Румен Димитров за ОУ „П. Р. Славейков”, но дали и то отговаря на изискванията. Може и то да не отговаря. Нека Общинската администрация да каже: „Това отговаря на изискванията и да тръгнем на тази процедура”.

Ако се върнем на това да бъде Хуманитарната гимназия, тогава можем да направим там училище и училище за десантчици. Какъв е проблемът? И това, което каза г-н Михов - че ВТУ е поел ангажимент да я направи национална хуманитарна гимназия, това е много хубаво и ние трябва да работим в тази посока, не да търсим да настаним някого в сградата, само и само да не бъде празна.Колко други сгради имаме празни? Категорично съм против.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Според европейската здравна политика към 2020 г. в Европа ще има дефицит на 1 000 000 медицински кадри. Това е само след шест години. Желанието за медицинско образование е намаляло значително в сравнение с предходни периоди, също по европейско проучване. На второ място, лекарите и медицинските сестри от Европа масово отиват в САЩ, в скандинавските и страни и в Австралия за по-високо заплащане. На трето място, дефицитът в Европа се запълва от нашите, източните, държави, защото средната заплата там е много по-висока в сравнение с България, където заплатата на медицинските сестри е средно 400-500 лв. В момента валят обяви от всички европейски страни и поглъщат нашите медицински кадри. Да не говорим за азиатските страни, които плащат на нашите медицински кадри на ниво „сестри” по 1500 евро заплати. Младите искат да живеят сносно, нормален живот, с добро възнаграждение и напускат страната. На всички ни е ясно, че повече от работещото българско население е в чужбина, по-малко от половината са в България. В една анкета на випуск 2013 г. на Медицинския университет във Варна само 1 % от завършващите висши кадри желаят да останат в България. Всички останали са се запътили към чужбина.

Българската нация застарява, след 5-10 години медицински кадри няма да има, няма да има кой да ни лекува тук. Всички медицински кадри в момента, дори в пенсионна възраст, работят по на 2-3 места. Някъде са декларирали своята съпричастност към определени медицински институции само с дипломите си, за да може по изискванията на акредитирането тези медицински институции да имат право на работещи медицински заведения. По изискване на Здравната каса, за да работят такива медицински институции, трябва да има нужните медицински кадри. Професията „медик” изчезва от нашата сцена и ще я запишем в червената книга и всички си заравяме главата и не казваме, че царят е гол.

Така че жизненоважно е да подкрепим стартирането на такъв филиал, още повече че се преодолява една несправедливост на закрития преди това. Затова в нашата ПК по ОНК гласувахме всички „за”, но тук вече съм много притеснена безкрайно много. Започвам с личното си притеснение. Ние гласувахме тук за тази стратегия за развитието на образованието и искам да уверя г-н Радонов, че Дирекция „Образование”, в лицето на г-жа Игнатова, и цялата комисия активно работят по стратегията. Мисля, че ще се направи всичко възможно тази стратегия да влезе в общината в изискуемия срок и там наистина се залагат и такива мерки за оздравяването и за укрепването на Хуманитарната гимназия. На комисиите – аз присъствах в ПК по ОС и най-вече в нашата комисия, ние бяхме убедени от ОА, че от предложените четири бази – „П. Р. Славейков”, Радиотехникума, Строителния техникум и Хуманитарната гимназия, за най-бързото стартиране, за най-удобното, и то ползвайки шест стаи – две за медицински, две за акушерки и два практически кабинета е най-подходяща Хуманитарната гимназия. Ставаше дума за последния етаж и че ще има отделен вход и аз, искрено подкрепяйки тази идея, се съгласих, защото когато гласувахме за оздравяването на Хуманитарната гимназия, гласувах „въздържал се”. Аз се не съм оптимист относно Хуманитарната гимназия, въпреки всичките си усилия, въпреки че много присърце се занимавам с тази стратегия за оздравяване и в частност за Хуманитарната гимназия.

Факт е вече тук, че ги няма тези три входа, че от заявените три помещения се заявяват тук много повече. Вчера имах личен разговор с единия от директорите. Аз поканих директорите да дойдат тук, за си кажат лично мнението, но не ги виждам тук. Има някакво притеснение, може би се страхуват да си кажат как са си дали съгласието и аз почвам да се съмнявам. Притеснена съм от самия родителски актив. Почвам да си мисля, че от едната страна ще стоят първокласниците, а от другата страна ще пушат студентите. Почвам да се замислям: Това ли е най-добрият вариант? Около това ли трябва да се обединим?

А ние твърдо трябва да дадем посока на медицината тук, не само да възстановим онази несправедливост и традицията, че във В. Търново са се ковели медицински кадри. Жизненоважно е. Тези деца, за които пазим училищата, нямат лекари в училищата, а трябва там да има медицинско лице, било то само медицинска сестра. И не само едно, трябва да са две, за да покрият и първа, и втора смяна.

Трябва да изберем някаква златна среда, ако трябва да отложим и да свикаме извънредна сесия, защото не ми се иска така да се разкъсаме както за поликлиниката, а това е едно добро за В. Търново - ние ставаме пореден университетски център. Това е важен въпрос за В. Търново. Най-важното е, че нашата болна нация има нужда от медицински кадри – не само за болничните заведения, но и за социален патронаж и т.н. Да намерим нужната база!

Правя предложение в срок от две седмици да се свика извънредна сесия по този въпрос.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община В. Търново : Най-вероятно най-малко на мен ми прилича тук да изляза на тази трибуна и след всички изказвания да направя анализ на казаното и доколко престъпно се чувствам в този момент като човек, ангажиран да направи проучването, да събере общественото мнение, да обработи информацията и да я представи на Медицинския университет – Варна, който заявява партньорство на община В. Търново и гражданството на община В. Търново в желанието да се възвърне обучението на медицински специалисти в град В. Търново. В това отношение всички се изказаха позитивно и в подкрепа на всичко казано.

В другото отношение, в което на г-н Михов му прилича да обясни как стоят процедурно нещата по Закона за висшето образование, аз искам да кажа, че е изготвен график с всички подробности с Медицинския университет, кое след кое следва, в какви срокове може да се придвижи. Докладът, за който г-н Михов обясни, е готов и единственото, което чака, е решението на ВТОС за предоставяне на помещения за управление от Медицинския университет за извършване на образователния процес.

Като казвам „образователен процес”, ще свържа с това, което казаха гражданите и Инициативният комитет за защита на Хуманитарната гимназия с градирането на трите възрастови групи – начално училище, средно образование и след това висше образование. Мисля, че по-добро от това за спасяване на Хуманитарната гимназия в настоящия момент няма. За да започне обучението в най-бързи срокове, още през 2014 г., по-подходящи помещения от предложените помещения на третия етаж на Хуманитарната гимназия, които да е намерила комисията няма. Говоря за комисията от Медицинският университет, която посети гр. В. Търново в присъствие на доцент, на заместник-ректор по техническата част, на управляващ собствеността на Медицинския университет и юрист. Аз не виждам нещо притеснително в това, при положение че обучението продължава в хуманитарен профил. Това не е изместване нито на направлението на училището в частта „Образование”, нито в частта „Профил”, който ще се обучава в училището.

По отношение на входовете, което ви притеснява. В Хуманитарната гимназия има възможност за отделен вход, ако ВТОС вземе решение тези помещения да се предоставят първоначално, за да се започне обучението на медицинските специалисти през 2014 г. Защото докладът, както казах, чака решението на ВТОС. След това този доклад се приема на Академичен съвет на Медицинския университет – Варна, и тъй като те са висшето училище, което по закон има правото да разкрие филиал, те ще внесат след това приетия доклада в Националната агенция по оценяване и акредитация. След това тя трябва да дойде на място и да погледне помещенията, които се предоставят за нуждите на обучението.

На последно място, ще се спра и на Актовата зала. Основателна е забележката, направена от всички, които се изказвате преди мен. Аз смятам, че не е проблем в хода на разглеждане на предложението да се направи допълнение в проекта за решение с допълване: „Без актова зала”. Никой не е искал да я взема единствено и само за обучение на медицинските специалисти. Тя ще се ползва от трите училища. Актовата зала се намира на този етаж, където са тези шест помещения. Никой не е претендирал да не се ползва нещо съвместно – било като физкултурни салони, било като актова зала.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Професор съм не по военни науки, а по хуманитарни науки като химия, екология. Вярно, хибрид съм – преподавам и химическо оръжие. Казвам това нарочно, защото някои колеги общински съветници неглижират това, че аз съм професор и това го направи моят приятел доц. Милен Михов. Но той направи внушение по отношение акредитацията на ново висше учебно заведение. Университетът „Проф. д-р Параскев Стоянов” е акредитирано ВУЗ, той търси само помещение, където да извършва своя учебен процес. Така че този дълъг процес, който той посочи, е правилен, но това е за ново ВУЗ.

Така че аз не искам да вземам отношение, което точно помещение на Хуманитарната гимназия, която по принцип аз съм против да бъде закрита. Не искам да влизам в историята по развитието на Хуманитарната гимназия, но ако се вгледате в някои публикации и на в. „Борба”, и на в. „Янтра днес” в периода 2002-2005 г., ще разберете защо тя стигна до това положение. Администрацията и великотърновската общественост се борят да възстановят едно отнето заведение, каквото беше Медицинският институт, а аз съм сигурен, че това решение е било взето, за да се напълнят залите в Плевен и да се даде старт на онова висше учебно заведение. Това е направено вероятно и с гласовете на някои тукстоящи. Защо тогава те не са реагирали?

Така че: дайте да дадем старт, а защитниците на Хуманитарната гимназия нека да се срещнат с директорите и да стиковат. Едните казват: „Може паралелно”, другите казват: „Не може”. Разберете се по човешки, съединението прави силата.

Нека дадем старт на това ново заведение и да благодарим на варненци в аванс за това, което искат да направят!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Споровете станаха много разгорещени и тук се припомнят истории, но нека да не забравяме че по времето на управлението на НДСВ с държавно решение Медицинският институт беше закрит. Тогавашният състав на Общинския съвет се противопоставихме, направихме постъпки, но това беше решение на държавата.

В момента имаме възможност отново да бъде разкрито медицинското училище като филиал на Варненския университет и някои хора тук, в залата, започват да правят обструкции, искат да отлагат точката, искат да бавят топката и не знам дали проблемът е в имота - т.е. стаите, които ще предоставим в Хуманитарната гимназия, или в нещо друго. Ако кучето не яде сламата, не я дава и на другите.

Румен Димитров казва: „П. Р. Славейков”. Добре, но децата от Картала къде ще учат? Също се спомена, че и там ще има някакви изисквания относно техническата пригодност на стаите. Дошла, както се каза, е сериозна делегация от Варненския университет, г-н Кметът и администрацията са ги развели във възможните училищни етажи и стаи и са избрали Хуманитарната гимназия.

Милен Михов казва, че те не могат да се акредитират. Това не е наша задача, това е задача на Варненския медицински университет съвместно с Министерския съвет, Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването. От нас се иска да им дадем разрешение за предоставяне на помещенията и оттам нататък е тяхна задача те да си задвижат цялата процедура, за да може наесен да се разкрие този филиал.

Всички знаем, че има недостиг на медицински кадри, всички знаем, че заминават в чужбина, че са слабо платени. Имахме го това училище, сега имаме възможност отново да се разкрие и някои хора искат да ги върнем, да ги отпратим. Добре, ще ги върнем, но какъв е проблемът Варненският университет да си разкрие филиал в Шумен, в Разград, Добрич или в Горна Оряховица? Ние искаме ли да развиваме града, искаме ли да идват тук преподаватели, студенти и т.н., или ще ги върнем, защото: „Защо да дадем три стаи в Хуманитарна гимназия; нямало вход?”. Ще се направи вход.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм последният човек, който ще говори против висшето образование. Не съм казал, че няма да се акредитират, ще се акредитират, защото няма такъв случай в България - висше училище да не се е акредитирало, още повече че бившият му ректор е министър на образованието. Но аз пак продължавам да твърдя, че изборът на Хуманитарната гимназия е недобър за мен. Той поставя под въпрос първо реализирането на идеята за създаване на национален статут на Хуманитарната гимназия като такава. Поставя под въпрос желанието и стремежа ни да имаме една Хуманитарна гимназия във В. Търново, подобна на Гимназията за древни езици и култури в София, защото извоюването на такъв статут също минава през оценка на материалната база. Това е първо.

Второ, продължавам да твърдя и да се съмнявам, че специалностите, технологичните изисквания пред учебния процес ще създават сериозни проблеми при реализирането на практика в тази гимназия, което ще ни изправи пред въпроса: или да търсим други помещения в друга сграда, или да махнем Хуманитарната гимназия и основното училище оттам в перспектива и това пак ще го решаваме ние, няма да го решава Академическият съвет на Варненския университет, защото те ще си оправят нещата. Само че ние ще бъдем отговорни пред тези хора. Това е простичкото нещо, което искам да кажа.

Другият вариант е: „Айде да гласуваме това и каквото стане нататък!”. Нещо ще стане, но ще трябва да го поправяме. Дори и с цената да изразходваме някакви средства, за да пригодим някаква сграда и някакви помещения, и това е оправдан разход, за да докараме тук варненските медици и да се направи този филиал. Но изборът на Хуманитарната гимназия в момента не е добър. Има ново ръководство, има нов директор, който е много амбициозен, познавам го много добре, с амбиции да възвърне положението на гимназията. Защо да усложняваме нещата?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Дай, Боже, да се случи, колега, да сте и в следващия мандат – понеже казахте, че ще го гласувате.

Виждам, че лека-полека започнахме да наместваме пластовете и да се обединяваме около обща визия и ако ВТОС реши да отложи точката по предложение на г-жа Прокопова, аз съм готов да подкрепя всяко едно предложение, но от чутото досега обобщавам, че може би Междуучилищният център при „Емилиян Станев” може би бил най-добрият вариант и в крайна сметка, не забравяйте, че говорим за пари. Всичко, което се случва, е провокирано от желанието вероятно или да се спестят, или да не се дават пари за една добра инициатива. Затова където и да се спрем, колкото и пари да бъдат необходими, аз съм готов да ги подкрепим в разходната страна и наистина да подкрепим идеята за възстановяване на медицинския колеж.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Аз пак ще се опитам да разделя въпроса на двете му съставни части. Искаме да решим един въпрос, който е с 8-годишна давност – т.е. В. Търново от осем години няма такъв медицински филиал. Обаче какво създаваме като проблем? Създаваме проблем за Хуманитарната гимназия, т.е. противопоставяме институцията Хуманитарна гимназия на институцията Варненски медицински университет и в частност неговия филиал. Кому е нужно да правим това нещо? Нямаме нужда от противопоставяне, разделяне или нанасяне на потенциални вреди и щети на която и да било от институциите.

Дискусиите са поляризирани - в един момент се заговори за сграден фонд. Нека да не говорим за сграден фонд, говорим за институции. Сградният фонд е част от институцията. Той е една необходимост, но не е задължително да говорим за сградния фонд като такъв сам по себе си. В тази връзка това, което сподели г-жа Димитрова - че са проведени срещи и са огледани всички помещения, това е изключително голям обем работа и аз искам да поздравя Общинската администрация, че в такива кратки срокове, съвместно с Варненския университет, са успели да разгледат и да категоризират всички онези възможни сгради, които евентуално да бъдат предоставени на бъдещия филиал.

Но тук говорим за Хуманитарната гимназия. Смесваме нещата, но трябва да ги смесим, защото те са част от един общ проблем. Трябва ли да ограничим възможността на Хуманитарната гимназия да се развива, защото това е лимитираща мярка – сградният фонд, ако там бъдат настанени бъдещите студенти. Аз мисля, че не бива да го правим. Спасихме гимназията и когато въпросът отново бъде поставен на дневен ред, считам, че ние сме длъжни отново да дадем шанс на Хуманитарната гимназия. Нека да не неглижираме бъдещето на Хуманитарната гимназия, за да създадем филиал.

В тази връзка беше и предложението на Румен Димитров за друго място. Имаше предложение от г-н Михайлов администрацията отново да огледа всички възможни помещения и да се потърси някакъв друг вариант, което ще струва повече средства за привеждане на сградния фонд, който и да е той, във вид, който е подходящ за акредитиране и за учебен процес. Но това няма отношение към възможността за развитието на тези институции и за това, което като ползи и като просперитет ще донесе на В. Търново този филиал.

В тази връзка искам да направя едно предложение като проект за решение. ВТОС да възложи на кмета на общината, съвместно с ОА, да направят отново оглед на всички онези възможни помещения и да има точен разчет с количествено-стойностна сметка какво би струвало привеждането на всеки един сграден фонд в подходящ вид, който да отговори на условията на Варненския медицински университет.

А това, което се говори - че филиалът ще започне работа през 2014 г., е много добро, ако се случи, но моите многобройни срещи с доста хора, които имат отношение към този процес, ми подсказват, че това е трудно като реализация, тъй като изисква и ресурс – ресурс не от средства, а ресурс от хабилитирани преподаватели относно акредитацията - нещо, което към момента за Варненския университет, след като разкри два нови филиала, би създало известни затруднения, поне в рамките на 2014 г.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: От целия този дебат дотук, вече почти един час, какво се очертава? От една страна, всички сме „за” Хуманитарната гимназия да продължи да съществува и да има шанс и в същото време да има и филиал на Медицинския университет. Доколкото разбирам, никой не е против едното или другото предложение. В същото време в залата се очертава едно разделение и при гласуване ние можем да направим така, че да изгоним или да спрем възможността за развитие на този медицински факултет, от който ние имаме нужда, или да не дадем шанс на Хуманитарната гимназия да съществува. В такъв случай, каквото и решение да вземем сега, то ще е грешно и ще си сложим грях, от който ще се срамуваме цял живот.

Така че аз предлагам следното: в дву- или триседмичен срок да се проведе извънредна сесия. В това време да има възможност и ОА да помисли, и ние, като общински съветници, да отделим достатъчно време за срещи и с Общинската администрация, и за даване на някакви идеи, за да се намери правилното решение.

Убеден съм, че в този момент не можем да вземем правилно решение, затова предлагам да отложим тази точка, да проведем извънредна сесия само по този въпрос. Срокът за провеждане на извънредната сесия да бъде до три седмици от този момент.

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Ще направя процедурно предложение за прекратяване на дебата и веднага да се проведе гласуването на точката.

Смятам, че Общинската администрация беше достатъчно изчерпателна да обясни, че с комисията са обиколили всички помещения. За какво отлагаме? Наново да ги обиколят, да им се помолим на варненци да си създадат група, за да дойдат наново да огледат, защото някой не е решил как да гласува днес. Извинявайте, това е безотговорно.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Искам да прецизирам предложението си. Нека да заявим воля, че всички ние принципно сме съгласни тук да има медицинско учебно заведение и Общинската администрация в двуседмичен срок да може да ни предложи друга база, която да не е в разрез с изискванията.

 

Предложението на г-жа Прокопова за отлагане на точката и провеждане на извънредно заседание на ВТОС беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 12 „против”, 9 „въздържал се”.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – против, Николай Илчев - против, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов - против, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - против, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, 9 „против”, 5 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1022

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет отнема от Директорите делегираното с Решение № 1006/30.01.2014 г. право на управление върху част от недвижим имот публична общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. «Михаил Кефалов» №2 – училищна сграда за ХГ «Св. Св. Кирил и Методий» и ОУ «Христо Ботев», описана в т.2 от настоящото решение.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл. 12 ал.3 от ЗОС, предоставя безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, ЕИК 000083633, със седалище гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, ид.№ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – Ректор и Калина Стоянова – Ръководител „ФСО”, върху част от недвижим имот публична общинска собственост, актуван с АПОС №286/19.06.1997 г., находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов” №2, представляващ ПИ с идентификатор №10447.511.560 по КККР на гр. Велико Търново, а именно: трети етаж от сграда с идентификатор №10447.511.560.1, състоящ се от: Южно крило – шест броя стаи, кабинет с хранилище, WC и коридор; актова зала; Северно крило – шест броя стаи, кабинет с хранилище, WC и коридор; както и част от партерен етаж – малък физкултурен салон и съблекалня; с обща застроена площ на предоставяните помещения в размер на около 1 300 кв.м. Описаната част от недвижим имот се предоставя за разкриване на филиал на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна в град Велико Търново.

3. Всички консумативни разходи по ползване на предоставените части от сградата /електричество, вода, отопление и др./, са за сметка на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, ЕИК 000083633, със седалище гр. Варна, ул. „Марин Дринов” №55, ид.№ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн – Ректор и Калина Стоянова – Ръководител „ФСО”.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

 

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА (отрицателен вот): Това тук беше „да гласуваш на инат”. Не ви стискаше тук да се върнете назад във времето, да кажете коя е причината за краха на Хуманитарната гимназия. Единствените аз и г-н Витанов бяхме „въздържали се”, когато гласувахме. Аз и досега твърдя, че трудно ще въздигнете Хуманитарната гимназия. Аз не съм кореняк великотърновец, но ми е болно, когато едно такова заведение, учредено чрез дарителство, ние го загробваме. Бяхме подведени и тук вие на инат не се обединихте около разума, около консенсуса. Какво щеше да стане, ако за две седмици бяхте помислили и да ни убедите, че третият етаж на Хуманитарната гимназия трябва да е. Какво щеше да стане? Само и само на инат да изгласуваме. Това добро ли е за гражданството? Така че с голяма болка гласувах „против”, защото не надделя разумът.

Уважаеми колеги, ВТУ е стартирал от онази тухлена сграда, където е библиотеката. Въпросът е да се захване този филиал, после, след време, може би ще го преместим на по-добро място. Наистина аз бях отначало на мнение, че ОУ „П. Р. Славейков” е най-добро, но от Администрацията ме убедиха. Но сега се оказва, че не е – според изказванията и на родителите, и на част от обществеността, а и на съветниците, нещата не са изпипани. Аз помолих за две седмици да ни убедите. И какво от това гласуване на инат? На инат тогава НДСВ взе Медицинския институт, сега на инат унищожете Хуманитарната гимназия. Срещу нейното оздравяване аз се въздържах миналия път, а всички вие тук ронихте сълзи. Да ви видя сега как ще я спасите!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Ще бъда максимално кратък: изказвам се, защото държа да се запише в протокола, тъй като това явно ще бъде едно от знамената в предизборните кампании относно общественото лицемерие, което се демонстрира от позиция на силата.

Аз мисля, че в момента ние не демонстрирахме конструктивност и диалогичност, комуникираща с една прагматичност, която беше изразена в едно принципно предложение за отлагане от две седмици, за да може наистина ВТОС да вземе най-правилното решение и да няма, преди всичко, ощетени страни, каквито в момента има и това са великотърновци, които не искат унищожаването на Хуманитарната гимназия.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Колеги, вижте какво пише там: „На основание на… за безвъзмездно управление”. Колко гласа трябват, уважаеми юристи и неюристи, в тази сграда? Двадесет и пет. Легитимно ли е решението? Не е легитимно. Така че решение на практика не е взето. Моля да се запише в протокола - че не можем да предоставим за безвъзмездно ползване с 22 гласа. Някои от тях очевадно действаха под натиск – гледам към последния ред.

Второ: колеги, създаде се комбинация за пореден път. Предупреждавахме ви и при отчета на г-н Кмета, и за другите решения. Силово го решихте, гилотина на гласуването.Е и какво, каква я свършихте? Като кучето на нивата.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има областен управител, има юристи и те ще кажат дали решението е легитимно.

 

В 13,11 часа г-н Ашиков предложи удължаване на работното време на заседанието до приключване на дневния ред.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, „въздържал се” няма.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Часът е 13,13 по моя часовник и почти толкова по часовника, от който се водим, затова ние работим извънредно от определеното в Правилника ни време. Извън определеното в Правилника ни време гласувахме предходната точка и това е основание тя да не бъде реално приета.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ (отрицателен вот): Ще продължим да си удължаваме работното време, ако си губим времето с точки, които не трябва да бъдат в дневния ред, а за тези – важните, прекратяваме дебатите. Затова бях „против”.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, с. Плаково, Вх. № 2384/ 17.02.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Плаково присъства в залата и подкрепя становището си.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Милен Михов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1023

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 201046 – нива с площ 1,191 дка, VI кат., м. „Беглишки харман” по КВС на с. Плаково, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5804/09.01.2014 г., за който с Решение № 1029/04.11.2013 г. на ВТРС по гр. д. № 1990/2013 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е установено, че Донка Димитрова Петрова от с. Плаково, общ. Велико Търново е собственик.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Донка Димитрова Петрова при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ползване на дървесина от поземлени имоти собственост на Община Велико Търново, с. Шереметя, Вх. № 2369/12.02.2014 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Желка Денева – за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1024

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Да се извърши гола сеч в имот № 000333, землище на с. Шереметя, АОС № 5593/11.02.2013 г., с обща площ по КВС 3.950 дка, с очакван добив 15 пл. м3.
  2. Да се извърши гола сеч в имот № 000371, землище на с. Шереметя, АОС № 5793/14.12.2013 г. с обща площ по КВС 0.011 дка, с очакван добив – 3 пл. м3
  3. Добивът на дървесина да бъде извършен от фирма-външен изпълнител.
  4. Добитите количества дървесина да бъдат транспортирани в склад на „ТИТАН – АС“ в гр. Велико Търново.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите, свързани с ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделски земи от Общинския поземлен фонд считано от 01.01.2014 година, Вх № 2382/17.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1025

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2014 година, съобразен с минималната работна заплата за страната в размер на 340 лева:

1.1. При неполивни условия:

- ниви – 25 лв./дка

- трайни насаждения – 40 лв./дка

- ливади – 10 лв./дка.

1.2. При поливни условия – годишният наем по т. 1.1. се коригира с коефициент за поливност 1,2.

1.3. Настоящото Решение отменя Решение № 539/31.01.2013 г. на Великотърновски Общински съвет.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изменя т. 1 от Решение №: 437 по Протокол № 37/18.12.2008 г., която придобива следния вид:

„1. Общинските мери и пасища да се предоставят за ползване на животновъдите от общината срещу годишна такса в размер на 6 лв./дка.“

В останалата си част Решение №: 437/18.12.2008 г. остава непроменено.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестрой-92“ ЕООД гр. Велико Търново на ДМА и АКТИВИ в употреба под 700 лв., Вх. № 2375/17.02.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1026

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 21, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на имоти и материални активи считано от 01.05.2014г., както следва:

1.1. ДМА по справка дълготрайни активи за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД към 30.04.2014 година неразделна част от Решението с обща балансова стойност 67 704,76лв./шейсет и седем хиляди седемстотин и четири лева и седемдесет и шест стотинки/ за сметка на собствен капитал в частта на неразпределена печалба по счетоводния баланс на дружеството „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 към 31.12.2013г.

1.2. АКТИВИ В УПОТРЕБА ПОД 700 лв. /извънсчетоводни/ към 31.12.2013г. по справка активи в употреба под 700лв./извънсчетоводни/ към 31.12.2013г. за предаване на Община Велико Търново неразделна част от Решението с обща балансова стойност 10 822,20лв./десет хиляди осемстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки/ за сметка на собствен капитал в частта на неразпределена печалба по счетоводния баланс на дружеството „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 към 31.12.2013г.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имоти и материални активи по т.1. считано от 01.05.2014г.

3. Великотърновски Общински съвет задължава:

3.1. Отдел „ Управление на собствеността” при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол имоти и материални активи по т.1. от „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 считано от 01.05.2014г.

3.2. Отдел „Бюджет” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията считано от 01.05.2014г.

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 2346/30.01.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване: Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1027

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на община Велико Търново да сключи договори за срок от една година, считано от 01.01.2014 г. с:

- „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – гр. Велико Търново за ползване на 3 /три/ броя рекламно-информационни носители и

- „ЕНИТА“ ЕООД – гр. Велико Търново за ползване на 1 /един/ брой тривижън, с цел популяризиране на културните прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново, Вх. № 2386/18.02.2014 г.

 

Изказвания по точката не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1028

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски общински съвет приема за сведение Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Установяване на партньорски отношения между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония, Вх.№ 2338/27.01.2014 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Апелирам да приемете предложението на комисията по НПУОР, тъй като тук малко некоректно са цитирани чл. 111 и чл. 114 от Правилника на ВТОС. Чл. 111 предвижда постоянните комисии да разгледат предварително текста на сключен договор, а чл. 114 предвижда ратифицирането на сключен договор от страна на общината от Общинския съвет. Казвам „некоректно”, защото през 2006 г. ние не подписахме договор, а протокол, което е видно от текста и мисля, че коректното записване е това, което комисията предлага.

Това не освобождава г-н Кмета да спази изискванията на Правилника ни. Договорът трябва да бъде внесен във ВТОС и одобрен и след подписването му – ратифициран от ВТОС. Комисията изрази мнение, че не е лошо ВТОС да го ратифицира на място при подписването му, което е добра практика.

 

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване с поправката, предложена от ПК по НПУОР.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1029

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Протокол за сътрудничество между Община Велико Търново, Република България и град Охрид, Република Македония, подписан на 29.07.2006 г. в гр. Охрид, Великотърновски общински съвет упълномощава Кмета на община Велико Търново да подпише окончателен договор за партньорство с град Охрид, Република Македония.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Награда „Велико Търново“

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1030

 

На чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от Статута за Награда „Велико Търново“, Великотърновски общински съвет определя трима общински съветници за членове на Комисията за избор на носителя на Награда „Велико Търново“, както следва:

 

-  Лидия Прокопова

-  Мирослав Маринов

-  Мариян Кенаров

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Академичната награда „Трети март”

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1031

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март“ на Община Велико Търново и Решение по Протокол №88/26.02.2014 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски“, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА:

 

Академична награда „Трети март“ на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

 

курсант старшина Никол Николаева Златева

 

Факултет „Общовойскови“, специалност „Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване“, специализация „Тилови войски и ГСМ“ в Национален военен университет „Васил Левски“.

 

Заседанието беше закрито в 13.31 часа поради изчерпване на дневния ред.

                                        

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                     /Диляна Милева/