Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 64-то заседание - 27.03.2014 г. (проект)

Дневен ред на 64-то заседание - 27.03.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и четвърто заседание, което да се проведе на 27.03.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2439/12.03.2014 г.

2. Предложение от група съветници „Новото време“ за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2424/04.03.2014 г.

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2478/17.03.2014 г.

4. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2479/17.03.2014 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2469/14.03.2014 г.

6. Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2468/14.03.2014 г.

7. Освобождаване на средства от Срочен депозит и пренасочването им за възстановяване на временно ползвани средства от Делегираните от държавата дейности, Вх. № 2467/14.03.2014 г.

8. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 2462/14.03.2014 г.

9. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2463/14.03.2014 г.

10. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2465/14.03.2014 г.

11. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2466/14.03.2014 г.

12. Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

13. Определяне на ХГ „Борис Денев“ за второстепенен разпоредител, Вх. № 2477/17.03.2014 г.

14. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2433/10.03.2014 г.

15. Участие на Община Велико Търново в обявени от СЕМ конкурси за осъществяване на радиодейност, Вх. № 2486/18.03.2014 г.

16. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2376/17.02.2014 г.

17. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2377/17.02.2014 г.

18. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2488/18.03.2014 г.

19. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2487/18.03.2014 г.

20. Питане от Николай Илчев – общински съветник,Вх. № 2489/18.03.2014 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 2490/19.03.2014 г.

22. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2491/19.03.2014 г.

23. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2492/19.03.2014 г.

24. Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2493/19.03.2014

25. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г., Вх. № 2447/13.03.2014 г.

26. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 2451/13.03.2014 г.

27. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 2452/13.03.2014 г.

28. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 2453/13.03.2014 г.

29. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 2454/13.03.2014 г.

30. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2455/13.03.2014 г.

31. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 2456/13.03.2014 г.

32. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 2457/13.03.2014 г.

33. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 2458/13.03.2014 г.

34. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 2459/13.03.2014 г.

35. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2449/13.03.2014 г.

36. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ОДПГ“ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2450/13.03.2014 г.

37. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2013 г., Вх. № 2472/14.09.2014 г.

38. Приемане на информация за дейността по Програма СИНДИ,Вх. № 2471/14.03.2014 г.

39. Приемане на план за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г., Вх. № 2470/14.03.2014 г.

40. Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2013 г. и Програма за детето за 2014 г., Вх. № 2483/18.05.2014 г.

41. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г., Вх. № 2476/17.03.2014 г.

42. Приемане на отчет на план за действие за 2013 г. и План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Вх. № 2484/18.03.2014 г.

43. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 2445/12.03.2014 г.

44. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2014 г., Вх. № 2444/12.03.2014 г.

45. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Буковец Вх. № 2474/14.03.2014 г.

46. Приемане Доклад за изпълнение на ОУП на община Велико Търново за 2013 г.,Вх. № 2480/17.03.2014 г.

47. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2438/11.03.2014 г.

48. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2437/11.03.2014 г.

49. Одобряване проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2482/17.03.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ