Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1037

Решение № 1037

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост на Министерството на инвестиционното проектиране

 

РЕШЕНИЕ № 1037

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по Компонент 2 с проектно предложение „Преустройство и модернизация на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Церова кория, общ. Велико Търново”

2. Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерството на инвестиционното проектиране.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ