Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1039

Решение № 1039

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1039

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-8 868

-8 868

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-8 868

-8 868

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-8 868

-8 868

Други неданъчни приходи

3600

6 575

6 575

- Други неданъчни приходи

3619

6 575

6 575

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6 575

6 575

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-1 198

-1 198

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-1 198

-1 198

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-1 198

-1 198

Помощи за дарения и др.суми

4500

3 491

3 491

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 491

3 491

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 491

3 491

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

Трансфери между бюджети (нето)

6100

-1 799

-1 799

- получени трансфери /+/ в т.ч.:

6101

-1 799

-1 799

- Община Велико Търново

6101

-1 799

-1 799

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-2 034

-2 034

- Кметство Самоводене

6109

300

300

- Кметство Килифарево

6109

475

475

- Кметство Дебелец

6109

1 300

1 300

- Център за социални услуги

6109

-41

-41

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

-1 799

-1 799

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

-1 799

-1 799

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

313

313

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

167

167

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

167

167

- Община Велико Търново

-14 400

-14 400

-Дирекция "Култура и туризъм"

14 400

14 400

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

3

3

-Дирекция "Култура и туризъм"

3

3

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

143

143

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

143

143

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-170

-170

- Внесен ДДС

3701

-167

-167

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-167

-167

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-3

-3

-Дирекция "Култура и туризъм"

-3

-3

Помощи за дарения и др.суми

4500

15 800

15 800

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

15 800

15 800

- Община Велико Търново

15 500

15 500

-Дирекция "Култура и туризъм"

300

300

Помощи и дарения от чужбина

4600

975

975

- текущи помощи и дарения от Европейския съюз

4610

975

975

- Община Велико Търново

975

975

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

16 918

16 918

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

16 918

16 918

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

§§

Всичко:

І тр.

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

61 523

61 523

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

-74 127

-74 127

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

10 679

10 679

- Кметсво Дебелец

6109

-1 300

-1 300

- Младежки дом

6109

2 250

2 250

- Център за социални услуги

6109

975

975

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

§§

Всичко:

І тр.

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)

7500

0

0

- Община Велико Търново

-23 600

-23 600

- Дирекция "Култура"

23 600

23 600

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

§§

Всичко:

І тр.

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)

8800

-79 627

-79 627

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

8803

-79 627

-79 627

- Община Велико Търново

-79 627

-79 627

ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

 

 

-79 627

-79 627

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-62 709

-62 709

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-64 508

-64 508

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-300 лв

Кметство Дебелец

300 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

-475 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-1 775 лв

Кметство Дебелец

1 000 лв

Кметство Самоводене

300 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

475 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

475 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

41 лв

Център за социални услуги

-41 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-1 799 лв

Група 3 Култура

-1 799 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-1 799 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-1 799 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

39 608 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

36 808 лв

Кметство Дебелец

1 000 лв

Кметство Килифарево

1 200 лв

Група кметства Килифарево

200 лв

Кметство Самоводене

400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

8 210 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

7 970 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

7 970 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

240 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

240 лв

3. Функция 3 Образование

-66 170 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-66 170 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

9 079 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

9 079 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

8 104 лв

Център за социални услуги

975 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

50 778 лв

Група 3 Култура

50 778 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 799 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

48 979 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

41 505 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

28 592 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

32 692 лв

Кметство Дебелец

-2 300 лв

Кметство Килифарево

-1 200 лв

Група кметства Килифарево

-200 лв

Кметство Самоводене

-400 лв

2. Функция 3 Образование

-11 014 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 800 лв

Заснемане детски площадки ДГ

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-12 814 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

380 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

380 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-662 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-662 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-662 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-124 032 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-124 032 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-124 032 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

2 522 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

5 000 лв

Група 3 Култура

-2 478 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-2 478 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

0 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-2 250 лв

Младежки дом

2 250 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-104 214 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-62 709 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-64 508 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 16 от Решение №1009/12.02.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

т.2 Други спортни дейности

+5000 лв.

2.8 ФК "Етър Велико Търново"

+5000 лв.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1039-prilojenie1.pdf)1039-prilojenie1.pdf[Приложение № 1]97 Kb
Изтегляне на файла (1039-prilojenie2.pdf)1039-prilojenie2.pdf[Приложение № 2]60 Kb