Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1047

Решение № 1047

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Определяне на Художествена галерия „Борис Денев“ за второстепенен разпоредител

 

РЕШЕНИЕ № 1047

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.1 и чл.12, ал.10 от ЗКН във връзка с § 1 от ЗКН и чл.11,ал. 10 от Закона за публичните финанси Великотърновски общински съвет взема следните решения:

1. Великотърновски общински съвет определя ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.05.2014 година;

2. Правата и задълженията на Директора на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

*      Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново;

*      Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

*      Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на ВТОбС бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

*      Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

*      Да се разпорежда със средствата на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

*      Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

*      Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на Художествената галерия „Борис Денев” - Велико Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

*      Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

*      При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново представя очакваното изпълнение на приходите от отдаване под наем на експозиции от движимо културно наследство и картини и билети за вход.

*      Реалното изпълнение на дейностите в плана на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново се съобразява с реалното изпълнение на приходите от експозиции и вход;

*      Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред ВТОБС отчет на дейността на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ