Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1050

Решение № 1050

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, със стопанско предназначение, находящ се в с.Русаля - собственост на Община В. Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1050

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2014 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ :         „ Незастроен УПИ V - „за обществено обслужване” от стр. кв. 67 по плана на село Русаля , община Велико Търново” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Русаля на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в т. 1 обект .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ