Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1072

Решение № 1072

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.  

 

РЕШЕНИЕ № 1072

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди                             - общо     390 броя;

в гр.В.Търново                                                 384 броя;

в гр. Килифарево                                             6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                              0 броя;

- резервни жилища                                         15 броя;

- ведомствени жилища                                    19 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА                                            424 БРОЯ

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ