Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1074

Решение № 1074

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1074

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет включва в списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за публична общинска собственост за нуждите на Кметство с. Буковец част от недвижим имот – бивша Здравна служба, находяща се в административна сграда – Кметство, на І-ви етаж с вход от изток, състояща се от: чакалня, лекарски кабинет, зъболекарски кабинет и склад с тоалетна, построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор,

построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор,

построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

4. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор, построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

в полза на Народно читалище „Развитие – 1918” с. Буковец, представлявано от Председателя на Настоятелството – Тодор Михайлов Желязков.

 

5. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ