Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1075

Решение № 1075

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1075

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново за 2013 г.

 

Приложение: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Д О К Л А Д

 

за изпълнение на Общия устройствен план на

община Велико Търново за 2013 година

            

              Общият устройствен план на община Велико Търново – окончателен проект е разработен в изпълнение на договор от 21.11.2007г. между Община Велико Търново и проектантски колектив от „Булплан” ООД София. Изработен е въз основа на : техническо задание с аналитична част / прието от Общински съвет с решение № 1336 от Протокол № 74/19.04.2007г./; технологична програма / 2008г./, включваща описания на методическия подход и необходимите допълнителни проучвания, разработена в съответствие с изискванията на конкурсната програма по възлагането на обществената поръчка; предварителен проект за ОУП на община Велико Търново / 2008г./ с нанесени промени и допълнения в съответствие с предписанията на компетентните органи.

             Общият устройствен план на община Велико Търново – окончателен проект, придружен с необходимите схеми и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община Велико Търново са одобрени с решение № 507 от протокол № 34 от 31.01.2013г. на Великотърновски общински съвет.

             Главната цел на Общия устройствен план на община Велико Търново е да създаде териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на общината, в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие и със специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

             Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологическо равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от изпълн­ението на следните цели:

   - Регулиране в устройствено отношение про­це­­сите на по-нататъшната ур­ба­ни­зация на терито­ри­ята на общината в граници, ко­ито да не накърняват ця­лостта и стабил­ност­та на природ­ната й среда.

     - Създаване на необходимите устройствени ус­ловия за реализиране на стратегическите и планови документи по Закона за регионално развитие на нива район за планиране, област и община, както и на общински, регионални и национални инфраструк­­тур­ни проек­ти. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на Общинския план за развитие (ОПР).

     - Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграж­дане и техни­ческо съ­оръжаване на жиз­нената среда в населените места и останалите оби­тавани те­ритории в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на характерни качества и уникалност на териториите, както на община Велико Търново, така и на съседните общини.

     - Планиране на територията на общината да става по на­чин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълно­цен­­но включване в жизнен оборот на природ­но­то и кул­­тур­но наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.

              Планът обхваща територията в административните граници на община Велико Търново. Съгласно заданието, планирането на центъра на общината - град Велико Търново, не е предмет на проекта, доколкото градската територия се устройва на основание ОГП, актуализиран през 2003 год. Предвижданията на настоящия ОУПО ще наложат изменение на устройствения режим за отделни територии в обхвата на ОУП на града, което следва да бъде изпълнено по установения процедурен ред в резултат на одобрения ОУПО.

             Съгласно действащата нормативна уредба, Общият устройствен план на община Велико Търново визира прогнозен период 2025 г. В съответствие с възприетия от Европейския съюз 7 годишен цикъл на прогнозните и планови документи и доколкото сега съществуващите в страната такива документи, включително и ползваните при разработване на настоящия ОУПО, са с хоризонт 2013 г, в плана също е визирана 2013 г., като хоризонт на междинния етап на прогнозите.

              В изпълнение на одобрения Общ устройствен план на община Велико Търново са извършени процедури по обявяване и одобряване на подробни устройствени планове за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, както следва :

               - за землището на гр.Велико Търново са одобрени 10 бр. подробни устройствени планове, издадени са 8 бр. разрешения за строеж и е въведен в експлоатация 1 обект;

               - за землището на гр.Дебелец е одобрени 2 бр. подробни устройствени планове, издадени са 7 бр. разрешения за строеж и е въведен в експлоатация 1 обект;

               - за землището на гр.Килифарево са одобрени 2 бр. подробни устройствени планове и са издадени 7 бр. разрешения за строеж ;

               - за землищата на съставните села от общината са одобрени 18 бр.подробни устройствени планове, издадени са 22 бр. разрешения за строеж и са въведени в експлоатация 10 бр. обекта.

                 Централното разположение на община Велико Търново в Северна България я прави кръстопът на транспортни артерии от най-висок глас, провеждащи националния и международен трафик от страната и в частност със съседните общини. Въпреки, че гъстотата на републиканската пътна мрежа е по-висока от средната за страната, едва 60% от населението има достъп до областния център в рамките на един час, поради преобладаващото обслужване с третокласна пътна мрежа. Поради това с плана е предложено усъвършенстване на локалната пътна мрежа. Насоките са към подобряване на директните транспортни връзки между населените места в общината, както и към съседни общини, с цел подобряване на комуникациите с тях.

                 Принципната постановка на плана по отношение на техническата инфраструктура е, че тя не се третира само като обслужваща усвоените части на територията, а възможностите за нейното ефективно развитие и доизграждане са възприети като условия с предпоставящо и дори лимитиращо значение по отношение на урбанистичното развитие.

                 През 2013г. са извършени са ремонти на общински път Велико Търново – Беляковец – 9230 кв.м, път с.Арбанаси – Шереметя – 8380 кв.м, път Малък Ресен – Паскалевец – VTR 1004 – 760 кв.м и за останалите населени места от общината – изкърпена настилка от 4140 кв.м.

                 Водоснабдяване – община Велико Търново е богата на водни ресурси, достатъчни да покрият всичките й бъдещи функции. Водоснабдителната система „Йовковци” разполага със значителен резерв и е в състояние да обслужва редица нови селища.

                 Канализация – отчитайки конкретните особености на отделните населени места се предвижда да се изгради разделна канализация в селата Беляковец, Никюп и Арбанаси / в процес на строителство/, а за всички останали населени места да се изгради смесена канализация. При смесените канализации двукратно разпределените отпадъчни води ще се отвеждат към пречиствателните станции, а дъждовните води и пречистените отпадъчни води- към протичащите в близост реки и дерета. Предвидено е изграждането на 3 канализационни помпени станции край селата Самоводене, Беляковец и Балван. Канализационните мрежи в селищата от общината ще се изграждат от пластмасови или бетонови тръби.

Електроснабдяване – територията на община Велико Търново се електроснабдява от шест подстанции / „Г.Оряховица”, „Г.Оряховица-изток”, „Велико Търново”, „Дълга лъка”, „Картала” и „Русаля”/. На разглежданата територия се намира и п/ст „Царевец” /Леденика/, която е от обсистемен характер. На територията на община Велико Търново има трасета на електропроводи високо напрежение от мрежата на енергийната система на България. Трасетата на тези електропроводи трябва да се запазят и в перспектива, като е допустимо само частично изместване, ако е належащо.

                В резултат на анализа на състоянието на Общия устройствен план на община Велико Търново следва да се работи в посока за постигане на основните принципи:

   - устойчивост;

   - приемственост;

   - реализъм;

   - солидарност;

   - партньорство.

                 Принципът на устойчивостта - изискване за екологосъо­браз­ност на общите ус­тройст­вени концепции и на всяко от конкретните устройствени решения. Той включва икономично разходване на всич­ки природни ресурси при организиране на територията, особено на невъзобнови­мите и на първо място на по­земления ресурс. Важен елемент на този принцип е създаването на устройствени условия за поддържа­нето на многоотраслова структура на стопан­ската дейност, в която особено голямо е значени­е­то на малките и сред­ни­те предприятия, базирани на местни ресурси, както и осигуряването на разнообразна жилищна среда.          

                 Приемственост - насърчаване на онези устройствени решения, които при­бавят нови поло­жи­телни ка­чества към вече създаденото, а не го отричат и разрушават. И те­ри­торията и селищата ни имат мно­говековно съществувание и създаденото през миналото след­ва да се цени не само в случаите, когато им е определен статут на културни ценности, но и по сила­та на самото му съществувание, като резултат от съзидателни усилия и жизнени традиции.

                Принципът на реализма - да се формулират постижими цели, инвести­цион­ните и органи­заци­он­ните уси­лия, необходими за чиято реализация, да са съизмерими с мащаба на ресурсите, които могат реално да бъдат оси­гурявани общо от публичния и частния сек­то­ри.

                Принципът на солидарност - баланс между индивидуалните и групови ин­тереси от една стра­на и ин­те­ресите на териториалната общност в цялост от друга страна, като се отчи­та, че в своята същност те не могат да бъ­дат конфликтни.

                Партньорството - е от изключително значение, както за постигане на надеждни и ста­бил­ни устройст­ве­ни реше­ния, така и за увеличаване на ресурсовия потенциал за реализи­рането им. То означава активно партни­ране с пред­ста­вителните структури на бизнеса, с граж­­дан­ските сдружения и движения. То означава още взаимо­дей­ст­­вие и координиране на усилията с централните ведомства, реализиране на междуобщински инициативи.

               След този преглед на Общия устройствен план на гр.Велико Търново, може да се каже, че той е изпълнил предназначението си и дава възможност за приложение при съвременните условия.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ