Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1076

Решение № 1076

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 10447.520.666, в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа” за определяне ново предназначение на имота за „вилен отдих”, част от „ рекреационна устройствена зона – вилна зона /Ов/ ” и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 10447.520.666

 

РЕШЕНИЕ № 1076

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ЛЛ-14 от 10.01.2014г. от Людмил Димитров Ламбев, от гр.Свищов, ул.”Трети март” № 3 и писмо с изх.№ 4220 от 06.12.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Людмил Димитров Ламбев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 10447.520.666, в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих – Ов” и застрояване с малка височина – 7 м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 10447.520.666, в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа” , начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята - шеста, трайно предназначение на територията – земеделска, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих - Ов” и застрояване с малка височина – 7 м;

- план-схема за електрозахранване на ПИ № 10447.520.666 в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ