Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1077

Решение № 1077

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000219, в землището на гр.Дебелец, местност „Сухата чешма” за определяне ново предназначение на имота за „предимно производствена зона - /разширение производствено предприятие за хранително-вкусова промишленост в ПИ № 076016/ и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 000219

 

РЕШЕНИЕ № 1077

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-1210 от 25.02.2014г. от „Сладоледена фабрика” ООД, гр.Велико Търново, ул.”Улица на услугите” № 3 и писмо с изх.№ 492 от 18.02.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши:

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Сладоледена фабрика” ООД за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000219, в землището на гр.Дебелец, местност „Сухата чешма” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” – /разширение производствено предприятие за хранително вкусова промишленост в ПИ № 076016/ и застрояване при височина – 12 м.

2. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000219, в землището на гр.Дебелец, местност „Сухата чешма” , начин на трайно ползване – гора в зем.земи, категория на земята при неполивни условия - десета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” - /разширение производствено предприятие за хранително вкусова промишленост в ПИ № 076016/ и застрояване при височина – 12 м.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ