Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г. Решение № 1078

Решение № 1078

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 084004, местност »Дръндарски мочур», землище на гр.Дебелец – промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди - за «жилищни нужди»; ПУП- парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване – подземна кабелна линия 1 кV и трасе за външно водоснабдяване; планове – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване

 

РЕШЕНИЕ № 1078

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г.,т.8, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084004, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищни нужди» – предвижда се свободно застрояване на сграда, при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване – 60%, коефициент на застрояване - Кинт –max. 1,2, плътност на озеленяване -40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

2. Подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфрасктрутура – трасе за външно електрозахранване – подземна кабелна линия 1 кV и трасе за външно водоснабдяване на обект в ПИ № 084004, местност «Дръндарски мочир» в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново: трасето на ел кабела започва от съществуващ трафопост на възлова подстанция «Дебелец» 20/0.4 кV в ПИ № 0.461, продължава през ПИ № 0.461 – други територии и навлиза в ПИ № 084004; трасето на външния водопровод започва от съществуващ стоманен водопровод, разположен в ПИ № 0.334 – улична мрежа на гр.Дебелец, продължава и преминава през имоти – ПИ № 0.334 – територия от населено място, ПИ № 0.457 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 084007 – полски път, публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 084004;

3. Планове - схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване за ПИ №084004, местност «Дръндарски мочур» в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ