Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 65-то заседание - 24.04.2014 г. (проект)

Дневен ред на 65-то заседание - 24.04.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и пето заседание, което да се проведе на 24.04.2014 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. № 2525/10.04.2014 г.

2. Допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2526/10.04.2014 г.

3. Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2535/11.04.2014 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2533/11.04.2014 г.

5. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“, Вх. № 2514/07.04.2014 г.

6. Промяна в Статута за Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“, Вх. № 2564/14.04.2014 г.

7. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 2560/11.04.2014 г.

8. Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д, ал. 6 от Наредба№ 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 2515/07.04.2014 г.

9. Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищни линии Велико Търново – Пчелище и В. Търново – Арбанаси, Вх. № 2516/08.04.2014 г.

10. Осигуряване на устойчивост на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, Вх. № 2527/10.04.2014 г.

11. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Приемна грижа“, Вх. № 2528/10.04.2014 г.

12. Намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“ , с. Балван, Вх. № 2561/11.04.2014 г.

13. Отмяна на т. 1.7.1. от Решение № 141/07.06.2000 г. и отписване от активите на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2518/08.04.2014 г.

14. Писмо от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, Вх. № 2565/14.04.2014 г.

15. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. 2572/16.04.2014 г.

16. Поправка на решение № 197/19.04.2014 г. , Вх. № 2573/16.04.2014 г.

17. Възлагане на дейности на РИМ във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост- Археологически резерват „Античен град Никополис Ад Иструм“, с. Никюп, Вх. № 2543/11.04.2014 г.

18. Предоставяне на материални активи за управление на ОП „Зелени системи“, Вх. № 2544/11.04.2014 г.

19. Принципно съгласие за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 2553/11.04.2014 г.

20. Принципно съгласие за ремонт на спортен обект, с. Арбанаси, Вх. № 2548/11.04.2014 г.

21. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2547/11.04.2014 г.

22. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Къпиново, Вх. № 2546/11.04.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В.Търново, Вх. № 2539/11.04.2014 г.

24. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2540/11.04.2014 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2541/11.04.2014 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2542/11.04.2014 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 2545/11.04.2014 г.

28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2552/11.04.2014 г.

29. Отдаване под наем на временно съоръжение общинска собственост, представляващо санитарни възли, Вх. № 2549/11.04.2014 г.

30. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2550/11.04.2014 г.

31. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2551/11.04.2014 г.

32. Отдаване под наем на масивна постройка общинска собственост, представляваща обществена тоалетна, Вх. № 2554/11.04.2014 г.

33. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Хотница, Вх. № 2555/11.04.2014 г.

34. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Миндя, Вх. № 2556/11.04.2014 г.

35. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Момин сбор, Вх. № 2557/11.04.2014 г.

36. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Шереметя, Вх. № 2558/11.04.2014 г.

37. Изваждане на общински жилищни имоти от списъка на публична общинска собственост и включването им в списъка на частна общинска собственост, Вх. № 2563/11.04.2014 г.

38. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 2529/10.04.2014 г.

39. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2531/10.04.2014 г.

40. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2523/08.04.2014 г.

41. Проект за ЧИ на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2530/10.04.2014 г.

42. Одобряване проект за ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2522/08.04.2014 г.

43. Инвестиционно намерение от Клуб по тенис „Барс – Велико Търново“, Вх. № 2168/11.11.2013 г. и Вх. № 2520/08.04.2014 г.

44. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2524/08.04.2014 г.

45. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2559/11.04.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ