Начало Заседания Протоколи Протокол № 65 от 24.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 65

 

от шестдесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 24.04.2014 г. от 9.10 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 35 общински съветника.
Отсъстват г-н Пламен Радонов и г-н Драгош Методиев.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

В началото на заседанието г-н Ашиков направи уточнение, че съгласно приетия график на заседанията на ВТОС за първото полугодие на 2014 за заседанието на 24 април като основна точка е заложен Отчет за изпълнение на обществените поръчки от община В. Търново за 2013 г. Г-н Ашиков поясни, че поради липса на конкретика в заложената точка същата точка не е включена в проекта за дневен ред и даде думата на г-н Даниел Панов.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Във връзка с това решение на ВТОС искам да помоля за някаква конкретика за отчета по изпълнението на обществените поръчки за 2013 г.

Отчет за обществените поръчки по европейските проекти ние даваме на всеки три месеца. През 2013 г. са проведени 57 броя обществени поръчки, като 80 % от тях са свързани с европейско финансиране на проекти и програми. Мисля, че в края на май трябва да дадем отчета за изпълнението по европейските проекти за месеците февруари, март и април. Също така обществените поръчки, за които се правят разходи, са свързани с отчета по изпълнението на бюджета – там също даваме информация.

Всички тези обществени поръчки ние задължително ги публикуваме на страницата на Агенцията по обществени поръчки, като те са публични. Те се обявяват и на страницата на община В. Търново.

Така че нека да има някаква конкретика, за да може всичко това да бъде систематизирано и да ви го предоставим като информация през месец май.

Г-н Ашиков съобщи, че са постъпили предложения за включване на нови точки в дневния ред и обяви постъпилите предложения:

Предложение от общинските съветници Стефан Михайлов и инж. Николай Николов: Като нова точка – 5, от дневния ред да бъде включено предложение с текст: „Сградата на Патриаршията на хълма Царевец във В. Търново да се преустрои в храм за богослужение „Свето Възнесение Господне” и се отдаде на Българската православна църква”.

Второто предложение – от общинския съветник Мирослав Трифонов: „На основание чл. 55, ал. 2 от Правилника на ВТОС предлагам в дневния ред на редовната сесия на ВТОС, насрочена за 24.04.2014 г. да бъде включена точка, касаеща „Проблем с огромни загуби на питейна вода по ВиК системата в района на СОУ „Вела Благоева” – гр. В. Търново и предложение на директора на училището с входящ № 2350 от 31.01.2014 г.” Материалите, касаещи проблема, са разгледани в някои от комисиите. Има протоколи, които се прилагат към предложението.

Предложение от общинския съветник Милен Михов В дневния ред на заседанието на ВТОС от 24.04.2014 г. да влезе материал с входящ № 2534 от 11.04.2014 г. относно „Създаване на Асоциация Велико Търново 2019 г.” Целта на Асоциацията е да подготви кандидатурата на В. Търново за европейска столица на културата. Предложението е разгледано в комисиите. ПК по НПУОР чака становище от Общинската администрация. ПК по ИВСПИЕСВМ го е приела като информация и ПК по ОНК също чака становище от ОА.

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило искане от Сдружение „В. Търново за гората” относно точка 38 от предварителния дневен ред на заседанието във връзка с „Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, с. Арбанаси”.

Председателят на ВТОС уточни, че по реда на Правилника за работата на ВТОС гражданите могат да се изказват по точка от дневния ред само след предварителна писмена заявка до председателя на ВТОС. Искания за отлагане на точка могат да се правят само от общински съветници, тъй като става въпрос за процедура по предложението, затова думата ще бъде дадена на общинските съветници за изказвания, когато се обсъжда точка 38.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Вземам отношение по две точки от дневния ред. Първата е относно шестмесечния график, отчета за обществените поръчки и конкретизацията, за която говори г-н Кмета. Аз мисля, че явно това са мотивите, за да не бъде внесена точката на сегашното заседание, но процедурно мисля, че ние по принцип имаме решение на Общинския съвет не само за тази точка, а и за другата – за смесените дружества, и ние на практика трябва да си променим решението, защото органът, който го е приел, е ВТОС и никой друг няма право да го отмени. Затова мисля, че трябва да се включи точката и да запишем, че точката се отлага за еди-кога си с еди-каква си конкретика.

Втората точка е относно това дали гражданите имат право да обсъждат дневния ред. Аз мисля, че би било редно и затова правя процедурно предложение от името на гражданите да се разгледат нещата, защото много по-лесно е нещо, което трябва да отпадне, да отпадне и по същество да се кара дневният ред. Подкрепям предложението на гражданите, мисля, че няма никакъв проблем да влезе и да се разгледа.

Правя процедурно предложение от името на гражданите за отлагане на точка 38 от проекта за дневен ред, за да може те да имат еднакви права със съветниците.

 

Г-н Ашиков обяви, че ще даде думата на вносителите на предложения относно дневния ред на заседанието по реда на постъпването им.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Към това предложение пристъпихме с г-н Михайлов като представители на движение „Царевград за В. Търново”, след като от доста време този въпрос стои пред нас, стои пред гражданството, стои пред държавата. Въпреки нашите настоявания то не намери място в дневния ред досега и затова постъпихме по този ред - да го внесем в деня на самото заседание.

За какво става въпрос? Сградата на Патриаршията е музей. Той се обгрижва от музея. Там не могат да се извършват богослужения по съответния ред и нашето желание и желанието на голяма част от гражданството, за което имаме събрани подписи, е да бъде храм за богослужение, както го наричат в музея, както го наричат в държавата, както го наричат въобще в целия свят – храм за богослужение „Свето Възнесение Господне”.

Тук не става въпрос този храм да бъде заключен от Великотърновския митрополит Григорий или от Светия синод, а този храм да получи статут на храм за богослужение от национално ниво. Това не е енорийска църква. За него в договор между държавата и Светия синод трябва да бъде определен редът на службите - кога, как да бъдат, и те трябва да бъдат знакови за нашата държава. Това е нашето желание. Ние търсим вашата морална подкрепа, защото от подкрепата на ВТОС няма да излязат материални облаги или загуби. От това ще произлезе само една морална подкрепа - дали ВТОС подкрепя идеята Патриаршията, която е една от петте църкви на света по времето на Второто българско царство, за което има безспорни доказателства в Рим, в Москва, в Константинопол. Това е най-признатият от целия тогавашен свят патриаршески храм. В него са служили светците на православието. В този храм са служили 14 патриарси на България. След Руско-турската война има двама починали патриарси и един жив. Така че славата на „Свето Възнесение Господне” би трябвало да бъде като храм за богослужение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз искам да обърна внимание върху едно предложение, направено в края на месец януари от директора на СОУ „Вела Благоева” – В. Търново. Това предложение мина през ПК по ОНК, има становище. Така или иначе, не беше влязло в дневния ред на днешното заседание, което настоявам да се случи.

Ще обясня за какво става въпрос. Става въпрос за огромни загуби на вода в двора на СОУ „Вела Благоева” във Велико Търново. Тези, доказани, загуби само за месец декември са 186 куб.м, а за януари са 283 куб.м. Това е вода, която изтича под земята около самото училище. По мнение на ВиК специалистите, с които говорих, това може да създаде невероятно голям проблем, може да стане голям инцидент, тъй като училището е на равно място и най-вероятно тази вода създава кухини, което може да доведе до срутище и до нещастни случаи с деца и с хората, които минават оттам. В двора на това училище играят децата на В. Търново, не само през деня - в учебно време, а и в извънучебно време, и през ваканциите. Оттам минават хора от двата квартала.

Има изготвена количествено-стойностна сметка от инж. Кечев, но аз се надявам, че вземайки решение за спешен ремонт, за това нещо ще откликнат и хората от ВиК. Отговорът им до момента е, че това не е тяхно задължение, защото задълженията на ВиК възниквали в самата сграда, а загубите на вода са извън сградата. За да ме разберете, ще ви го обясня. Водомерът се намира в двора на училището. Директорът на училището, за да разбере какви точно са загубите по трасето, е сложил водомери и в самата сграда и разликата, от това, което плащат и което се потребява реално в сградата е 300 куб.м. Това е един огромен басейн и това е само за месец. Този теч продължава и видно от резултатите той се усилва. Мнението на ВиК специалиста, с когото се консултирах, е, че това може да доведе до нещо много голямо – до подкопаване на основите на училището или до срутище.

Това е молбата ми към вас: предложението да бъде включено като точка 6 в дневния ред, ако предложението на колегата, който говори преди мен, влезе като точка 5 от дневния ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това е предложение за създаване на Асоциация „В. Търново 2019 година” и има пряко отношение към нашия огромен приоритет за този мандат – спечелването на титлата „Европейска столица на културата”.

Вносители на този материал са две институции, които са доста авторитетни. Признавам, че с едната съм емоционално свързан. Това са Научно-изследователският център за изкуства към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Асоциация „Стари столици”.

Идеята за създаване на такава асоциация е доста дълго обсъждана - още от 2011 година, и с кмета, и с председателството на ВТОС. Трябва да кажа, че ние сме много закъснели. Такава асоциация в София е създадена през 2010 г., а в Пловдив - през 2011 година. Предложението ми е свързано с обстоятелството, че ние трябва да работим в тази посока и е необходимо да го разгледаме.

Миналия път имахме едно семинарно упражнение на тема „Член 72 от Правилника на ВТОС и неговото приложение две години след приемането”. Въпреки че в дискусията се породиха някои недобри идеи, че вината за неспазването на Правилника е на самия правилник, и стигнахме до извода, че трябва да премахнем чл. 72, аз мисля, че упражнението има положителен резултат, защото днес със задоволство трябва да констатираме, че в днешния дневен ред Правилникът е спазен по отношение на чл. 72 и регламентираните там срокове.

Днес ще преминем към чл. 74 и темата може да бъде „Член 74 и неговото приложение две години след неговото приемане”. В чл. 74 е описана процедурата за разглеждане, обсъждане и приемане на материали, които не са внесени от Общинската администрация. Там е записано, че председателят на ВТОС или председателят на постоянната комисия може да поиска становище на ОА по внесения материал. Последното изречение посочва, че кметът на общината е длъжен в двуседмичен срок да даде становище по този материал.

В дневния ред днес виждаме една точка, за която стана дума преди време –„Инвестиционно намерение на Клуб по тенис „Барс”, която е внесена на 11.11.2013 г. Колегите направиха предложение за разглеждане на точка, която доста отдавна е внесена във ВТОС и все още няма становище и не е внесена за разглеждане на сесия на ВТОС.

Аргументът ми да разгледаме днес точката за Асоциацията „В. Търново – 2019 година” е свързан с този член 74. Утре изтича двуседмичният срок, в който кметът на общината трябва да даде становище по тази толкова добра идея. Аз съм убеден и вярвам, че Администрацията вече е готова със своето положително становище и не пречи днес да я разгледаме, да я обсъдим и да дадем старт на това начинание, тъй като очевидно сме закъснели в конкуренцията с големите градове София и Пловдив.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Искам да кажа няколко думи във връзка с предложението за асоциацията, тъй като тези асоциации са създадени не от общините Пловдив и София, а са създадени от сдружения. В момента във връзка с предложението на арх. Ненов, на г-н Косев щабът, който работи за европейска столица на културата, в момента има консултации. Също така бяха при председателя на Комисията за европейска столица на културата 2019 г. в Лондон. Имаме становище, направено по принцип, но не сме в течение дали тези асоциации трябва да се създават от общините или от сдруженията и екипите, които работят, като при създаването на тези асоциации, фондации или сдружения могат да влязат различни юридически и физически лица.

Аз утре ще входирам становището си. Имам също така и юридическо становище. Трябва да се подготви и проектоустав, който трябва да се разгледа от Администрацията. Още утре становището ми ще бъде вкарано в Общинския съвет – срокът за това е 25 април, тъй като съм го получил на 17 април.

 

       Г-н Ашиков подложи на гласуване включването в дневния ред (като точка 5) на предложението, внесено от г-н Стефан Михайлов и г-н Николай Николов – „Сградата на Патриаршията на хълма Царевец да се преустрои в храм за богослужение „Свето възнесение Господне”.

Предложението за включване на новата точка беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

На гласуване беше подложено включването на нова точка 6, предложена от г-н Мирослав Трифонов и касаеща „Проблем с огромни загуби на питейна вода по ВиК системата в района на СОУ „Вела Благоева” – гр. В. Търново”.

С 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” точката беше включена в дневния ред.

Предложението на г-н Милен Михов за включване на материал с входящ № 2534 относно „Създаване на Асоциация В. Търново 2019 г.” като точка „последна” от дневния ред беше подложено на гласуване.

Предложението за включване на новата точка беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”.

Предложението на г-н Петко Тюфекчиев за отлагане на точка 38 от проекта за дневен ред беше подложено на гласуване.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, „против” няма, 19 „въздържал се”.

Целият дневен ред, заедно с включените нови точки, беше подложен на гласуване и приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново, Вх. № 2525/10.04.2014 г.

2. Допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2526/10.04.2014 г.

3. Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2535/11.04.2014 г.

4. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2014 г. и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., Вх. № 2533/11.04.2014 г.

5. Преустройване на сградата на Патриаршията на хълма Царевец в храм за богослужение „Свето Възнесение Господне”

6. Спешен ремонт на водопровода в двора на СОУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново.

7. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“, Вх. № 2514/07.04.2014 г.

8. Промяна в Статута за Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“, Вх. № 2564/14.04.2014 г.

9. Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 2560/11.04.2014 г.

10. Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл. 16 д, ал. 6 от Наредба№ 2/15.03.2002 г. за прилагане на спешна мярка, Вх. № 2515/07.04.2014 г.

11. Промяна на общинската транспортна схема в частта и междуселищни линии Велико Търново – Пчелище и В. Търново – Арбанаси, Вх. № 2516/08.04.2014 г.

12. Осигуряване на устойчивост на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, Вх. № 2527/10.04.2014 г.

13. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Приемна грижа“, Вх. № 2528/10.04.2014 г.

14. Намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски“ , с. Балван, Вх. № 2561/11.04.2014 г.

15. Отмяна на т. 1.7.1. от Решение № 141/07.06.2000 г. и отписване от активите на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2518/08.04.2014 г.

16. Писмо от „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, Вх. № 2565/14.04.2014 г.

17. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. 2572/16.04.2014 г.

18. Поправка на решение № 197/19.04.2014 г. , Вх. № 2573/16.04.2014 г.

19. Възлагане на дейности на РИМ във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост- Археологически резерват „Античен град Никополис Ад Иструм“, с. Никюп, Вх. № 2543/11.04.2014 г.

20. Предоставяне на материални активи за управление на ОП „Зелени системи“, Вх. № 2544/11.04.2014 г.

21. Принципно съгласие за учредяване право на строеж върху общинска земя, Вх. № 2553/11.04.2014 г.

22. Принципно съгласие за ремонт на спортен обект, с. Арбанаси, Вх. № 2548/11.04.2014 г.

23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. В. Търново, Вх. № 2547/11.04.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Къпиново, Вх. № 2546/11.04.2014 г.

25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В.Търново, Вх. № 2539/11.04.2014 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2540/11.04.2014 г.

27. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. В. Търново, Вх. № 2541/11.04.2014 г.

28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2542/11.04.2014 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Войнежа, Вх. № 2545/11.04.2014 г.

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2552/11.04.2014 г.

31. Отдаване под наем на временно съоръжение общинска собственост, представляващо санитарни възли, Вх. № 2549/11.04.2014 г.

32. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2550/11.04.2014 г.

33. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, гр. В. Търново, Вх. № 2551/11.04.2014 г.

34. Отдаване под наем на масивна постройка общинска собственост, представляваща обществена тоалетна, Вх. № 2554/11.04.2014 г.

35. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Хотница, Вх. № 2555/11.04.2014 г.

36. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Миндя, Вх. № 2556/11.04.2014 г.

37. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Момин сбор, Вх. № 2557/11.04.2014 г.

38. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Шереметя, Вх. № 2558/11.04.2014 г.

39. Изваждане на общински жилищни имоти от списъка на публична общинска собственост и включването им в списъка на частна общинска собственост, Вх. № 2563/11.04.2014 г.

40. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 2529/10.04.2014 г.

41. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Малки Чифлик, Вх. № 2531/10.04.2014 г.

42. Даване разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2523/08.04.2014 г.

43. Проект за ЧИ на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2530/10.04.2014 г.

44. Одобряване проект за ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2522/08.04.2014 г.

45. Инвестиционно намерение от Клуб по тенис „Барс – Велико Търново“, Вх. № 2168/11.11.2013 г. и Вх. № 2520/08.04.2014 г.

46. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от Николай Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет, Вх. № 2524/08.04.2014 г.

47. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2559/11.04.2014 г.

48. Създаване на Асоциация Велико Търново 2019 г.

 

...............

Пълен текст в прикачения файл .

 

 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Protokol_65.pdf)Protokol_65.pdf[Протокол № 65 от 24.04.2014 г.]720 Kb