Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1080

Решение № 1080

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: : Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1080

 

На основание чл. 21, ал. 2 от 3МCMA, чл. 18, ал.1, т.2 от ЗСП, във връзка с чл.36, ал.2, т.4 от ППЗСП и в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015 г./ и приет Годишен план към нея за 2014 г. и Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново /2012-2015 г./ и приет Годишен план към нея за 2014 и на основание чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

           

Приема на второ четене следните изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

1. В Глава втора ВИДОВЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

            В чл. 4, ал. 1 се променя т. 2 и се отменя т. 3;

            Било:

            „Чл. 4 /1/ Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на :

            1. лица над 60 – годишна възраст;

            2. инвалиди с определена 50% и над 50% намалена работоспособност;

            3. деца инвалиди;”

 

            Става:

            „Чл. 4 /1/ Домашният социален патронаж – Велико Търново извършва социални услуги по домовете на :

              1. лица над 60 – годишна възраст;

              2. лица, в т.ч. деца с трайни увреждания /притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане/;

 

            В чл. 4 текста в ал. 2 се заменя изцяло;

            Било:

            „Чл. 4 /2/ Социалните услуги по ал.1 са:

            1.доставяне на храна;

            2.поддръжка на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания;

            3.съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;

            4.помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;

            5.битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на обслужваното лице;

            6.консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;

            7.административни и правни консултации по проблеми, свързани със социално подпомагане.

            8.други.”

            Става:

            „Чл. 4 /2/ Социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново са:

            1. комплексни социални услуги, включващи доставяне на храна в дома, съобразно предпочитания от потребителя пакет и възможност за ползване на битови и/или административни услуги;

            2. почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда”

           

            В чл. 4 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание:

            „Чл. 4 /3/ Комплексните социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново, включват ползване на битови и/или административни услуги /по желание на потребителя/ при избор на един от следните пакети:

            1. пълен пакет услуги: обяд – супа, основно ястие, десерт; вечеря;    

            2. частичен пакет услуги: обяд – супа, основно ястие; вечеря;

            3. основе пакет услуги: обяд – супа, основно ястие, десерт;

            4. минимален пакет услуги: обяд – супа, основно ястие;”

           

            В чл. 4 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:

            „Чл. 4 /4/ Почасовите социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново са:

            1. дейности за лична помощ, в т. ч. и дейности с медико – социална насоченост - помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при събличане и обличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от личен лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение и др.;

            2. дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други/;

            3. комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други.”

           

           В чл. 4 съществуващата ал. 3 става ал. 5.

          

2. В Глава четвърта УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

           

            Чл. 44, ал. 1 се променя и придобива следния вид

            Било:

            „Чл. 44 /1/ За ползване на услугите на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, лицата подават следните документи /чл.40, ал.2 от ППЗСП/ в Центъра за социални услуги в Община Велико Търново:

            1. молба по настоящ адрес до управителя на Домашен социален патронаж Велико Търново по образец, утвърден от кмета на общината;

            2. декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние – по образец;

            3. документ за самоличност / за справка/;

            4. медицинско удостоверение – по образец;

            5. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

            6. копие от последно актуализирано извлечение от НОИ за размер на пенсията;

            7. един брой фото снимка;

            8. при необходимост доставчика на социални услуги може да изисква и други документи.”

 

            Става:

            „Чл. 44 /1/ За ползване на услугите на Домашен социален патронаж - Велико Търново, лицата подават следните документи /чл.40, ал.2 от ППЗСП/:

            1. молба по настоящ адрес до управителя на Домашен социален патронаж Велико Търново по образец, утвърден от кмета на общината;

            2. декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние – по образец;

            3. документ за самоличност / за справка/;

            4. медицинско удостоверение – по образец;

            5. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

            6. копие от последно актуализирано извлечение от НОИ за размер на пенсията;

            7. снимка в паспортен формат – 1 брой;

            8. при необходимост доставчика на социални услуги може да изисква и други документи.”

 

            Чл. 44, ал. 2 се променя и придобива следния вид

            Било:

            „Чл. 44 /2/ Документи за ползване на услугите на Домашен социален патронаж, могат да се подадат от желаещите лица и в базата на Домашен социален патронаж в гр. Дебелец, както и във филиалите в с. Ново село и в с. Балван, общ. Велико Търново.”

            Става:

„Чл. 44 /2/ Документите по ал. 1 се подават лично, чрез законния представител или чрез изрично упълномощено лице в офиса на Звено за услуги в домашна среда в Община Велико Търново, както и в базата на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец или във филиалите в с. Балван и в с.Ново село.”

           

            В чл. 45, се изменят ал.1, ал.2, ал.3 и се създава ал.4, като придобива следния вид

            Било:

            „Чл. 45 /1/ Въз основа на подадена молба и приложените документи, специалисти „социални дейности” от Домашен социален патронаж гр. Велико Търново извършват социална анкета на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в Доклад-предложение /по образец, утвърден от Кмета на общината/ до управителя на Домашен социален патронаж гр. Велико Търново.

            /2/ Включването за предоставянето на социални услуги се извършва със Заповед на управителя на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, издадена въз основа на доклада по ал.1.

            /3/ Отказ на органа по ал.2 за включване в Домашен социален патронаж, се обжалва по реда на Закона за административното производство.”

            Става:

„Чл. 45 /1/ Въз основа на подадена молба и пълен комплект от изискваните документи, кандидата за потребител на социални услуги се посещава в дома му от специалист, социални дейности от Домашен социален патронаж - Велико Търново за извършване на социална оценка на потребностите и изготвяне на доклад – предложение до Управителя на ДСП за включване в услугата.

/2/ За кандидатите за почасови социални услуги, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда се попълва и Приложение І към доклад – предложението.

/3/ В случай, че кандидата е представил изискваните документи и отговаря на условията, на база на доклад-предложението Управителя на ДСП издава Заповед за предоставяне на вида/видовете социална/и услуга/и.

/4/ Отказа на органа по ал.3 за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж, се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

            В чл. 48, ал. 1 се изменя, както следва:

            Било:

            „Чл. 48 /1/ Социалният работник от Домашен социален патронаж изготвя индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати.”

            Става:

            „Чл. 48 /1/ След оценка на нуждите на всеки потребител, специалистът социални дейности от Домашен социален патронаж изготвя съвместно с потребителя индивидуален план, в който се формулират целите, които трябва да бъдат постигнати и дейностите за задоволяване на потребностите на потребителя.”

 

            В чл. 51, ал. 1 и ал.2 се изменят, както следва:

            Било:

            „Чл. 51 /1/ Потребителите на Домашен социален патронаж имат право на домашен отпуск до два месеца в годината.

            /2/ За времето, през което се ползва домашен отпуск, такса не се заплаща.”

 

            Става:

„Чл. 51 /1/Потребителят има право да преустанови временно ползването на услугите по Договора до два календарни месеца в годината.

            /2/ За времето, през което е преустановено предоставянето на услугите по Договора, такса не се заплаща.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ