Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1082

Решение № 1082

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1082

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1, б. „в” от Закона за местните данъци и такси и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

1. В РАЗДЕЛ ІІІ Такси за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги се извършват следните допълнения и изменения:

            В чл. 27, ал.1 се прави следното допълнение:

            Било:

            „Чл. 27. (1) Потребителите на социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж /ДСП Велико Търново/, заплащат месечна такса в размер както следва:

            - за пълен пакет услуги – 113.00 лв.; без включен в пакета хляб – 87.00 лв.

            - за частичен пакет услуги –105.00 лв.; без включен в пакета хляб – 77.00 лв.

            - за основен пакет услуги – 97.00 лв.; без включен в пакета хляб – 72.00 лв.

            - за минимален пакет услуги – 89.00 лв.; без включен в пакета хляб – 62.00 лв.

            За ползване на услугите, предоставяни от ДСП за непълен месец се заплаща дневна такса в размер на 1/30 част от стойността на ползвания пакет услуги.”

            Става:

            „Чл. 27. (1) Потребителите на комплексни социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж /ДСП Велико Търново/, заплащат месечна такса в размер както следва:

            - за пълен пакет услуги – 113.00 лв.; без включен в пакета хляб – 87.00 лв.

            - за частичен пакет услуги –105.00 лв.; без включен в пакета хляб – 77.00 лв.

            - за основен пакет услуги – 97.00 лв.; без включен в пакета хляб – 72.00 лв.

            - за минимален пакет услуги – 89.00 лв.; без включен в пакета хляб – 62.00 лв.

            За ползване на услугите, предоставяни от ДСП за непълен месец се заплаща дневна такса в размер на 1/30 част от стойността на ползвания пакет услуги.”

           Създава се нов чл.27а със следния текст:

            „Чл. 27а. (1) Потребителската такса за ползване на социални услуги от Звено за услуги в домашна среда е обвързана с времетраенето на услугите, тяхната честота и дохода на потребителя.

            (2) Минималната потребителска такса е в размер на 0,30 лв./час.

            (3) Потребителската такса е обвързана с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка и се умножава с различен коефициент, в зависимост от личния доход на потребителя.

            Определянето на диференцираните ставки се определя по следния начин:

 

потребители,

чийто доход е равен или по-нисък от:

коефициент

диференцирана ставка

1. Гарантирания минимален доход (ГМД)

1.0

0.30 лв./час

2. Двукратния   размер на ГМД

1.1

0.33 лв./час

3. Трикратния размер на ГМД

1.3

0.39 лв./час

4. Четирикратния размер на ГМД

1.5

0.45 лв./час

5. Петкратния размер на ГМД

1.8

0.54 лв./час

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

0.60 лв./час

           

            (4) Месечната такса за всеки потребител е равна на ползвания месечен брой часове за услуги, умножени по съответната часова ставка.

            (5) Потребители с месечен доход надвишаващ шесткратно гарантирания минимален доход, ползват социални услуги като заплащат пълната цена на услугата – 2,00 лв./час.”

 

            В чл. 28, ал.1 и ал. 4 се правят следните допълнения:

           

            Било:

            „Чл. 28. (1) Поевтиняването е валидно само за потребители на социални услуги, предоставяна в общността “ Домашен социален патронаж ”, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност за съответната година и е в размер на :

            · за пълен пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

            · за частичен пакет услуги – 16.00 лв.; без включен в пакета хляб – 5.00 лв.

            · за основен пакет услуги – 14.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

            · за минимален пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.”

            Става:

            „Чл. 28. (1) Поевтиняването е валидно само за потребители на комплексни социални услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж – Велико Търново, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност за съответната година и е в размер на :

            · за пълен пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

            · за частичен пакет услуги – 16.00 лв.; без включен в пакета хляб – 5.00 лв.

            · за основен пакет услуги – 14.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.

            · за минимален пакет услуги – 15.00 лв.; без включен в пакета хляб – 6.00 лв.”

 

             Било:

            „Чл. 28. (4) За ползваните от Домашен социален патронаж Велико Търново социални услуги се заплаща такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.”

            Става:

            „Чл.28. (4) За ползваните от Домашен социален патронаж Велико Търново комплексни социални услуги се заплаща такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ