Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1084

Решение № 1084

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1084

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет променя на второ четене Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

1. Заглавната част се променя, както следва:

 

БИЛО:

„Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново”

СТАВА:

„Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново”

 

2. Чл.34 се изменя, както следва:

 

БИЛО:

Чл.34 „Местата за поставяне на преместваеми съоръжения за съответната календарна година се определят съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията със заповед на кмета на Община Велико Търново по схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново и визия на преместваемия обект, одобрена от Художествено-експертния съвет при Община Велико Търново.”

СТАВА:

Чл.34, ал.1 „Местата за поставяне на преместваеми съоръжения за съответната календарна година се определят със заповед на кмета на населеното място по схема, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново.

ал.2 Преместваемите съоръжения за търговска дейност следва да отговарят на визия, одобрена от Главния архитект на Община Велико Търново и/или от Художествено-експертния съвет при Община Велико Търново.”

 

3. Чл.38 се изменя, както следва:

БИЛО:

Чл.38 „Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се издава за срок до 3 /три/ години, а когато е по реда на чл.55 от Закон за устройство на територията – за срок до реализиране на подробния устройствен план.”

СТАВА:

Чл.38 „Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се издава за срок до 5 /пет/ години, а когато е по реда на чл.55 от Закон за устройство на територията – за срок до реализиране на подробния устройствен план.”

 

4. В чл.39 се добавя нова алинея 5 със следния текст:

 

ал.5 „В случай на правоприемство при наследяване или прехвърляне на търговското предприятие, разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение се издава на правоприемника след представяне на необходимите документи – удостоверение за наследници или удостоверение от Търговския регистър при Агенция по вписванията.”

 

5. Чл.40, ал.1 се изменя, както следва:

 

БИЛО:

Ал.1 „За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново.”

 

СТАВА:

Ал.1 „За поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти общинска собственост се представя сключен договор за наем в резултат от проведен търг или конкурс по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Кмета на Община Велико Търново.”

 

6. В чл.40 се отменя ал.3.

 

7. чл.43, ал.1, т.2 се изменя, както следва:

 

БИЛО:

т.2 „Общинско звено за защита на потребителите към отдел „Общинска икономика”

 

СТАВА:

т.2 „Инспекторат”

 

8. Чл.44 се изменя, както следва:

БИЛО:

Чл.44 „За нарушения по чл.9, чл.10 и чл.23 от настоящата наредба се налагат наказания, както следва:

1. При първо нарушение – предписание и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение – глоба или имуществена санкция от 200лв. до 500лв.

3. При трето нарушение – глоба или имуществена санкция от 500лв. до 1 000лв. и/или затваряне на обекта за срок от три месеца.”

СТАВА:

Чл.44 „За нарушения по чл.9 и чл.10 от настоящата наредба се налагат наказания, както следва:

1. При първо нарушение – предписание и срок до един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение – глоба или имуществена санкция от 200лв. до 500лв.

3. При трето нарушение – глоба или имуществена санкция от 500лв. до 1 000лв., като се прекратява и действието на издадените на търговеца от Община Велико Търново документи.”

 

9. Чл.47 се изменя, както следва:

 

БИЛО:

Чл.47 Във всички останали случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва:

1. При първо нарушение – предписание и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение на физически лица се налага глоба в размер от 100лв. до 500лв., а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 200лв. до 1000лв.

 

СТАВА:

Чл.47 Във всички останали случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва:

1. За физически лица – глоба в размер от 100лв. до 500лв.;

2. За едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер от 200лв. до 1000лв.

 

10. Чл.48 се изменя, както следва:

 

БИЛО:

Чл.48. „Премахването на временни съоръжения се извършва със заповед на кмета на Община Велико Търново по предложение на отдел „Общинска икономика”, съгласувано с дирекция „Териториално-селищно устройство” и се изпълнява от отдел „Общинска собственост”.”

СТАВА:

Чл.48, ал.1 „Премахване на преместваеми съоръжения, поставени върху имоти – общинска собственост, се извършва въз основа на заповед на кмета на Община Велико Търново по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост.

ал.2 Във всички останали случаи премахването на преместваеми съоръжения се извършва по реда на чл.57а от Закона за устройство на територията.

ал.3 При необходимост принудителното премахване по ал.1 и ал.2 се осъществява със съдействието на РУ „Полиция” – Велико Търново.

ал.4 Разходите по принудителното премахване са за сметка на нарушителя.”

 

11. Приложение № 5 – Договор за наем придобива следния вид:

Приложение № 5

                                             

О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

                                                                 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ

 

по чл. ……………… от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново

 

Днес, ……………………. г. в гр. Велико Търново, между:

1.Община Велико Търново, с адрес: гр.Велико Търново, пл."Майка България" № 2, БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от Даниел Панов – Кмет на Общината, от една страна наричана за краткост „Наемодател” и от друга страна

2. ………………………………………………………………………………………………..,

с адрес: ………………...………………………………………………………………………,

представляван/о от……………………………………………………………………..………

с ЕГН…………………………………………., наричан/о за краткост „Наемател”

 

се подписа настоящият договор при следните условия:

Чл.1 Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване площи от имоти общинска собственост – ……… кв.м., подробно описани в Разрешение № ………………….…………, издадено от Кмета на Община Велико Търново.

Чл.2 Наемателят се задължава да заплати наемна цена в указан размер и срок съгласно чл.………… от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, като при забава дължи законна лихва.

Чл.3 Договорът се сключва за срок от ………………., съобразно издаденото Разрешение.

Чл.4 Наемателят се задължава да опазва площите общинска собственост, предоставени му по силата на настоящия договор.

Чл.5 Договорът се прекратява:

т.1 По взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

т.2 С изтичане срока на договора;

т. 3 Едностранно от наемодателя без предизвестие при неспазване условията на договора и разпоредбите на Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.

Чл.6 При прекратяване на настоящия договор, Наемателят връща издаденото му Разрешение в 7-дневен срок от прекратяването.

 

ЗА НАЕМОДАТЕЛ :                                                                          ЗА НАЕМАТЕЛ :

 

12. В текста на чл.8, ал.4 и чл.35 от Наредбата, след думите „Кмета на Община Велико Търново” се добавя запетая и думите „кмета или кметския наместник на населеното място”.

13. В текста на чл.6, ал.2; чл.19, ал.4; чл.27, ал.7; чл.31, ал.8; чл.42, ал.1 и § 3 от Наредбата, думите „Отдел „Общинска икономика” се заменят с „Дирекция „Общинско развитие”.

14. Навсякъде в текста на Наредбата думите „Наредба/Наредбата за търговска дейност на територията на Община Велико Търново” се заменят с „Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново”.

15. Добавя се нов параграф – §6 към Преходните и заключителни разпоредби със следния текст:

§6 „Производствата, започнали по реда на НТД и НРПУРОИ, неприключили към датата на влизане в сила на настоящото решение за изменение и допълнение, се довършват по новия ред.”

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ