Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1085

Решение № 1085

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1085

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.03.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

1 424

1 424

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

1 424

1 424

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 424

1 424

Други неданъчни приходи

3600

168

168

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

60

60

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

60

60

- Други неданъчни приходи

3619

108

108

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

108

108

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-1 534

-1 534

- Внесен ДДС (-)

3701

-722

-722

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-722

-722

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-812

-812

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-812

-812

Помощи за дарения и др.суми

4500

50

50

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

50

50

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

50

50

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

108

108

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

108

108

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

108

108

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

5 459

5 459

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

5 379

5 379

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

5 379

5 379

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

80

80

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

80

80

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

0

0

- Глоби,санкции,неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети

2802

-77 170

-77 170

-Община Велико Търново

2802

-77 170

-77 170

- Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

77 170

77 170

-Община Велико Търново

2809

77 170

77 170

Други неданъчни приходи

3600

4 763

4 763

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

2 809

2 809

- Община Велико Търново

2 809

2 809

- Получ. др. застр. обезщетения

3612

1 954

1 954

- Община Велико Търново

1 954

1 954

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-5 379

-5 379

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-5 379

-5 379

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-5 379

-5379

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 843

4 843

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 843

4 843

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

§§

Всичко:

І тр.

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

3100

744 142

744 142

- Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

744 142

744 142

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

 

744 142

744 142

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-71 356

-71 356

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

2 414

2 414

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

9 210

9 210

- Кметсво Дебелец

6109

38 000

38 000

- Кметсво Килифарево

6109

12 583

12 583

- Група кметства Килифарево

6109

9 009

9 009

- Център за социални услуги

6109

140

140

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Друго финансиране - нето(+/-)

9300

0

0

друго финансиране операции с активи (+/-)

9336

-1 360 258

-1 360 258

- Община Велико Търново

-1 360 258

-1 360 258

друго финансиране операции с пасиви (+/-)

9339

1 360 258

1 360 258

- Община Велико Търново

 

1 360 258

1 360 258

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

748 985

748 985

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

749 093

749 093

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

108 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

108 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

108 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

445 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

445 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

445 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

140 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

140 лв

- в т. ч.:

Център за социални услуги

140 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

9 210 лв

Група 3 Култура

9 210 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

9 210 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

9 795 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

19 555 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

19 555 лв

2. Функция 3 Образование

2 494 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

2 494 лв

3. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-48 201 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-48 201 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-106 593 лв

Кметство Дебелец

38 000 лв

Кметство Килифарево

11 583 лв

Група кметства Килифарево

8 809 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

744 342 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

744 342 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

744 142 лв

Група кметства Килифарево

200 лв

5. Функция 8 Икономически дейности и услуги

21 000 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

21 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

20 000 лв

Кметство Килифарево

1 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

739 190 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

748 985 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

749 093 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1039/27.03.2014 год., съгласно Приложение 2

към настоящото решение.

4. Изменя Приложение №3Б към Решение №1009/12.02.2014 година на Великотърновски общински съвет, както следва:

 

БИЛО:                                                                                                                                                       

1

Представителни разходи

40 000

Общи държавни служби

22

Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък 2013 година

50 000

Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

 

СТАВА:                                                                                                                              

1

Представителни разходи

60 000

Общи държавни служби

22

Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък 2013 година

70 000

Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

                                                                                                   

5. Допълва Приложение 15 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:

                                                                                                                                          

    т. 39 Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико Търново                     

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1085-prilojenie1.pdf)1085-prilojenie1.pdf[Приложение №1]99 Kb
Изтегляне на файла (1085-prilojenie2.pdf)1085-prilojenie2.pdf[Приложение №2]61 Kb