Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1088

Решение № 1088

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма БГ 08 «Културно наследство и съвременни изкуства», съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1088

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма БГ 08 «Културно наследство и съвременни изкуства», съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., мярка 1 «Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство» с проектно предложение „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

2. Предназначението на обектите на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта;

3. Обектите на интервенция ще бъдат в експлоатация минимум 5 /пет/ години след одобрението на финалния доклад по проекта и ще се ползват за целите на проекта.;

4. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерство на културата.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ