Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1091

Решение № 1091

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на прилагане на разпоредбите на чл.16 д,ал.6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5,пар.5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от            23.10.2007 г. за линии от областна транспортна схема В.Търново-Свищов с начални часове на тръгване от В.Търново 8.30 и 15.00 часа и Бургас-В.Търново № 4101,част от републиканската транспортна схема-квота Община В.Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1091

 

1. На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 д,ал.6 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС и писмо изх.№ ОА 04-2925/20.03.2014 г. на Областен Управител на област Велико Търново,Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде удължен срока за прилагане на разпоредбата на чл.16 д,ал.6 от Наредба № 2/15.03.20002г. на МТС за прилагане на спешна мярка по реда на чл.5, пар.5 от Регламент (ЕО)/1370/2007, чрез пряко възлагане, относно автобусни линии Велико Търново-Свищов с час на тръгване от АГ В.Търново 08.30 часа;Велико Търново Свищов с час на тръгване от АГ В.Търново 15.00 часа и Бургас-В.Търново № 4101 с час на тръгване от АГ В.Търново 07.30 часа до приключване на процедурата по възлагане

на превоза за срок не по дълъг от дванадесет месеца, считано от датите на изтичане на срока на предходното разрешение за съответната линия.

 

2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да извърши необходимите административни действия, свързани с прилагането на чл.16д,ал.6 от Наредба №2/15.03.2002г.на МТС.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ