Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1093

Решение № 1093

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, създадено по Проект „За по-добър живот” на Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, считано от 01.05.2014 г. като общинска дейност

 

РЕШЕНИЕ № 1093

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04-0079-C0001 Великотърновски общински съвет

 

  1. Дава съгласие след приключване на Проект “За по-добър живот” на Община Велико Търново по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, предоставянето на социални услуги от създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново да продължи като общинска дейност с финансиране от общинския бюджет, считано от 01.05.2014 година.
  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за осигуряване на устойчивост на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново, пред Регионална дирекция за социално подпомагане - Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ