Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1094

Решение № 1094

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Приемна грижа”.

 

РЕШЕНИЕ № 1094

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал.2, т. 12 и чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и във връзка с изпълнение целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 година и Годишните планове към нея, Стратегия за детето 2012 – 2015 година и Програма за 2014 г. към нея и Програма за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Приемна грижа”, считано от 01.01.2015 г., като форма за предоставяне на социална услуга в общността на деца в риск от изоставяне и деца настанени в специализирани институции, с капацитет 20 приемни родители/семейства и щатен персонал от 3 лица за организиране и управление на социалната услуга.

2. Финансирането на социалната услуга „приемна грижа” в Община Велико Търново, считано от 01.01.2015 г., да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

3. Администрирането и организирането на социалната услуга „Приемна грижа”, да се осъществява в недвижим имот частна общинска собственост в град Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ет. 2, ап. 4, считано от 01.01.2015 г.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността „Приемна грижа” в Община Велико Търново, считано от 01.01.2015 г., пред Регионална дирекция за социално подпомагане – Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ