Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1095

Решение № 1095

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на т. 1.7.1. от Решение № 141 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 07.06.2000г. и отписване от активите на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново , ЕИК 104523747 на ДМА

 

РЕШЕНИЕ № 1095

 

1. ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет отменя т. 1.7.1. от Решение № 141 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Велико Търново, проведено на 07.06.2000г.  

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 21, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново , ЕИК 104523747 на ДМА по „Справка за ДМА на ДОП „Парова” с остатъчна стойност” на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново , ЕИК 104523747 към 31.03.2014 година неразделна част от Решението с обща балансова стойност 18 483,05лв./осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и пет стотинки/ за сметка на собствен капитал в частта на неразпределена печалба по счетоводния баланс на дружеството „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново , ЕИК 104523747 към 31.12.2013г.

 

3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.2.

Великотърновски Общински съвет задължава:

3.1. Отдел „ Управление на собствеността” при Община Велико Търново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т.2. от „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново, ЕИК 104523747.

3.2. Отдел „Бюджет” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

 

4. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново, ЕИК 104523747 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

5. Задължава Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново, ЕИК 104523747 да предостави писмена информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ