Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1098

Решение № 1098

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Поправка на решение № 197/19.04.2012 г. на ВТОбС поради допусната явна фактическа грешка

 

РЕШЕНИЕ № 1098

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,т. 2 от ЗПСК и чл. 10,т. 6 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет

 

1. Допуска поправка в т. 1, т. 2 и т. 5 от раздел ІІ на свое решение № 197/19.04.2012 г. (ДВ бр.35 от 2012 г.) в частта касаеща наименованието на обект „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. В.Търново, Западна промишлена зона” като се заличава числото 16 187, вместо което се поставя.числото 16 174 .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ