Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1099

Решение № 1099

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Възлагане на дейности на Регионален исторически музей - Велико Търново във връзка с учредено безвъзмездно право на управление върху имот – изключителна държавна собственост – Археологически резерват „Античен град Никополис Ад Иструм”, с. Никюп

 

РЕШЕНИЕ № 1099

 

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 ал. 6 от ЗКН и Решение №56/03.02.2014 г. на Министерски съвет на Република България, Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага на Регионален исторически музей – Велико Търново дейностите, свързани с опазване на предоставените за управление с Решение №56/03.02.2014 г. на Министерски съвет на Република България недвижими културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да уреди с договор отношенията между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ