Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1100

Решение № 1100

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на материални активи за управление на ОП „Зелени системи

 

РЕШЕНИЕ № 1100

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 3 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат предоставени за управление на ОП „Зелени системи” материални активи, съгласно решение №1026 по протокол №62 от 27.02.2014 г. Великотърновски общински съвет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ