Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1103

Решение № 1103

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1103

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №4 по протокол №1 от 15.01.2014 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на „ВАТО” ЕООД, ЕИК 104701601, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Панайот Ангелов” №6, представлявано от Калина Ивова Терзийска, правото на собственост върху части от общински имоти, както следва: общинска земя с площ от 183 кв.м., представляваща част от УПИ Х, кв.170, попада в УПИ ХІІ от същия квартал, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 200 лева без начислен ДДС;

1.2. Община Велико Търново прехвърля на ЕТ „ВАТО-Иво Терзийски”, ЕИК 814193325, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Георги Бенковски” №5, представлявано от Иво Йорданов Терзийски, правото на собственост върху част от общински имот, както следва: общинска земя с площ от 79 кв.м., представляваща част от УПИ Х, кв.170, попада в УПИ ХІ от същия квартал, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 800 лева без начислен ДДС;

1.3. От своя страна „ВАТО” ЕООД, ЕИК 104701601, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Панайот Ангелов” №6, представлявано от Калина Ивова Терзийска, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 183 кв.м., представляваща част от УПИ ХІІ кв. 170, се отнема за реализирани на място елементи на техническата инфраструктура, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 4 200 лева без начислен ДДС;

1.4. От своя страна ЕТ „ВАТО-Иво Терзийски”, ЕИК 814193325, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Георги Бенковски” №5, представлявано от Иво Йорданов Терзийски, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот - земя частна собственост с площ от 79 кв.м., представляваща част от УПИ ХІ, кв.170, се отнема за проектна пешеходна алея и придобива статут на публична общинска собственост, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 800 лева без начислен ДДС.

1.5. Всички разноски по сключване на сделката – доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на „ВАТО” ЕООД, ЕИК 104701601, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Панайот Ангелов” №6, представлявано от Калина Ивова Терзийска и ЕТ „ВАТО-Иво Терзийски”, ЕИК 814193325, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Георги Бенковски” №5, представлявано от Иво Йорданов Терзийски.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ