Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1104

Решение № 1104

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 1104

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 240 /двеста и четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5813/07.02.2014 г., представляващо 240/1550 идеални части от урегулиран поземлен имот ІІ-256 /две римско за имот двеста петдесет и шест/ от строителен квартал 58 /петдесет и осем/ по плана на с. Къпиново, община Велико Търново, застроен и незастроен, целият с площ от 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м., останалата част от който е собственост на Стоян Трифонов Томанов с адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов” №6.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от урегулиран поземлен имот ІІ-256 от стр.кв.58 по планана с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 240 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Стоян Трифонов Томанов с адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов” №6.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ