Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1105

Решение № 1105

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1105

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

1.1. разсадник, представляващ имот №10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 19,695 дка, трета категория, местност „Сухи Чеир”, землище гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: Разсадник, актуван с АОС № 5184/16.03.2014 г.; заедно с построените в имота сгради, както следва:

- сграда с идентификатор №10447.26.159.1, с площ от 113 кв.м., масивна на дървен гредоред, , построена 1950 г., с предназначение: Административна, делова сграда, състояща се от: І-ви етаж – четири стаи, коридор и стълбище; ІІ-ри етаж – четири стаи и коридор, мазе под една от стаите;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.2, с площ 300 кв.м., на един етаж, построена 1985 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: масивен склад на дървен гредоред, котелно помещение и помещения гъбарници на бетонова основа с остъклена метална конструкция;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.3, с площ 553 кв.м., построена 1960 г., на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от три броя котелни помещения, баня, съблекалня и три броя оранжерии;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.4, с площ от 167 кв.м., масивна на дървен гредоред, на един етаж, построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: два склада, гараж и навес;

- сграда /конюшня/ с идентефекатор №10447.26.159.5, с площ от 110 кв.м., полумасивна конструкция, на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда;

- сграда /навес с три оградни стени на дървена конструкция/ с идентификатор №10447.26.159.6, с площ от 95 кв.м., построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

2.1. разсадник, представляващ имот №10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 19,695 дка, трета категория, местност „Сухи Чеир”, землище гр. Велико Търново, с начин на трайно ползване: Разсадник, актуван с АОС № 5184/16.03.2014 г.; заедно с построените в имота сгради, както следва:

- сграда с идентификатор №10447.26.159.1, с площ от 113 кв.м., масивна на дървен гредоред, , построена 1950 г., с предназначение: Административна, делова сграда, състояща се от: І-ви етаж – четири стаи, коридор и стълбище; ІІ-ри етаж – четири стаи и коридор, мазе под една от стаите;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.2, с площ 300 кв.м., на един етаж, построена 1985 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: масивен склад на дървен гредоред, котелно помещение и помещения гъбарници на бетонова основа с остъклена метална конструкция;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.3, с площ 553 кв.м., построена 1960 г., на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от три броя котелни помещения, баня, съблекалня и три броя оранжерии;

- сграда с идентификатор №10447.26.159.4, с площ от 167 кв.м., масивна на дървен гредоред, на един етаж, построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда, състояща се от: два склада, гараж и навес;

- сграда /конюшня/ с идентефекатор №10447.26.159.5, с площ от 110 кв.м., полумасивна конструкция, на един етаж, с предназначение: Селскостопанска сграда;

- сграда /навес с три оградни стени на дървена конструкция/ с идентификатор №10447.26.159.6, с площ от 95 кв.м., построена 1950 г., с предназначение: Селскостопанска сграда.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, в размер на 141 000 /сто четиридесет и една хиляди/ лева.

 

4. Дава съгласие в условията на търга да бъде залегната възможност за разсрочено плащане на достигнатата цена, при следните условия:

4.1. Преди подписване на договора за продажба спечелилият участник внася 30% от достигнатата цена на имота;

4.2. Остатъкът от дължимата сума се разсрочва на двадесет и четири равни месечни вноски;

4.3. Всички дължими разноски по сделката – такса по НОАМТЦУ, местен данък, ДДС върху стойността, такса вписване, стойност на изготвената експертна оценка или др., се заплащат от спечелилия участник преди подписване на договора за продажба.

 

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ