Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1108

Решение № 1108

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 1108

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 36 /тридесет и шест/, с площ от 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, актуван с АОС №5624/15.04.2013 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 36 /тридесет и шест/, с площ от 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, актуван с АОС №5624/15.04.2013 г.

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за - незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 36 /тридесет и шест/, с площ от 1 550 /хиляда петстотин и петдесет/ кв.м. по плана на с. Къпиново, актуван с АОС №5624/15.04.2013 г. – в размер на 9 000 /девет хиляди/ лева без начислен ДДС;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ