Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1111

Решение № 1111

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1111

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18 на юридически лица и лица регистрирани по Търговския закон, както следва:

1. Гараж с обща площ 75,00 кв.м при начална тръжна цена 250,00 лв. месечно и предназначение- гараж.

2. Гараж с обща площ 75,00 кв.м при начална тръжна цена 250,00 лв. месечно и предназначение- гараж.

3. Свободна площ от 878,50 кв.м и място от 60,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение при начална тръжна цена 340,00 лв. месечно и предназначение- паркинг и автомивка.

4. Офис помещения №№ 2 и 3 с обща площ 36,00 кв.м при начална тръжна цена 600,00 лв. месечно и предназначение- магазин.

5. Офис помещение № 1 с обща площ 18,00 кв.м при начална тръжна цена 160,00 лв. месечно и предназначение- офис.

6. Офис помещение № 7 с обща площ 18,00 кв.м при начална тръжна цена 160,00 лв. месечно и предназначение- офис.

7. Офис помещение № 8 с обща площ 18,00 кв.м при начална тръжна цена 160,00 лв. месечно и предназначение- офис.

8. Дърводелска работилница с обща площ 54,00 кв.м при начална тръжна цена 600,00 лв. месечно.

Дейността, която развиват, следва да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в комплекса.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на горепосочените имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви” да сключва наемните договори със спечелилите участници.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ