Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1112

Решение № 1112

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: : Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 1112

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с уведомително писмо вх. № 67-109/07.03.2014 год. от Директора на ПМГ „Васил Друмев” и становище вх. № 8004-91/19.03.2014 год. от Директора на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Коридорна площ до 4,00 кв.м, намираща се в гр. Велико Търново, ПМГ „Васил Друмев” за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена 70,00 лв.

2. Ученически бюфет, намиращ в гр. Велико Търново, ПМГ „Васил Друмев”, първи етаж, с обща площ 10,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 166,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ