Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1113

Решение № 1113

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на масивна постройка общинска собственост, представляваща обществена тоалетна

 

РЕШЕНИЕ № 1113

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 8 ал. 9 от Закона за общинска собственост, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. масивна постройка общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Княз Дондуков-Корсаков”, представляваща обществена тоалетна с обща площ 81,00 кв.м.

 

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на масивна сграда, представляваща обществена тоалетна, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Княз Дондуков-Корсаков” № 12 с площ 81,00 кв.м при начална тръжна цена 215,00 лв. месечно.

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване при спазване разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ