Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1116

Решение № 1116

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища

 

РЕШЕНИЕ № 1116

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА – 1922“ с. Момин сбор, представлявано от Председателя на НС – Златка Юрий Денева за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2014 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд с обща площ 35,296 дка, както следва:

- поземлен имот № 032007 по картата на възстановената собственост на землище с. Момин сбор, общ. В. Търново, нива с площ от 16,203 дка, ІV категория, местност „Буловарци”, актуван с АОС № 1858/12.06.2003 г.

- поземлен имот № 034001 по картата на възстановената собственост на землище с. Момин сбор, общ. В. Търново, нива с площ от 19,093 дка, V категория, местност „Иклеш”, актуван с АОС № 2606/22.02.2005 г.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ