Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1119

Решение № 1119

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ-за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново, частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56, и проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 00583.52.50 местност „До село” в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, земеделска земя за неземеделски нужди, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56 и включване в регулационните граници на с.Арбанаси

 

РЕШЕНИЕ № 1119

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, чл.17а, ал.1, т.2 ЗОЗЗ, чл.20а, ал.2 ЗОЗЗ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 КК-300 от 02.04.2014г. от Красен Иванов Маслянков, гр.Велико Търново, ул.”Л.Каравелов” № 40, становище на Министерство на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство / изх.№ ЗЗ-НН-1068 от 22.10.2013г./, решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г. на Комисията за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, и писмо изх.№ 2450 от 04.07.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Красен Иванов Маслянков, за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ-за озеленяване от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново, частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56, и проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.52.50, местност ”До село” в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново за определяне ново конкретно предназначение за „озеленяване и спорт” и включване в регулационните граници на с.Арбанаси, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново;

- проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново;

- проект за ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 00583.52.50, в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, местност „До село”, начин на трайно ползване – ливада, трайно предназначение на територията – земеделска, за определяне ново конкретно предназначение за „озеленяване и спорт” и включване в регулационните граници на с.Арбанаси, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56.

 

3. Изработеният проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІV, УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ-за „озеленяване” от кв.56 по плана на с.Арбанаси, община Велико Търново, частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ V- за „обществено обслужване” и УПИ VІ- за „озеленяване” от кв.56, и проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 00583.52.50 местност „До село” в землището на с.Арбанаси, община Велико Търново, земеделска земя за неземеделски нужди, като се образува нов УПИ VІІ с отреждане за „озеленяване и спорт” от кв.56 и включване в регулационните граници на с.Арбанаси, преди провеждане процедури по обявяване, съгласно изискванията на ЗУТ, да се съгласува с НИНКН – София.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ