Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1120

Решение № 1120

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 46532.56.34 по план на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, в землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново, местност „Беглишки харман” за определяне ново предназначение на имота за „вилен отдих” част от „рекреационна устройствена зона” и одобряване на планово задание за изработване на подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 46532.56.34

 

РЕШЕНИЕ № 1120

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 КК-245 от 19.03.2014г. от Красимир Иванов Кръстев и писмо с изх.№ 622 от 27.02.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Красимир Иванов Кръстев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 46532.56.34, по план на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Беглишки харман” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих” част от „рекреационна устройствена зона” и застрояване с малка височина – 7 м.

 

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 46532.56.34, по план на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, в землището на с.Малки Чифлик, местност „Беглишки харман” , начин на трайно ползване – трайни насаждения, категория на имота - осма, вид територия – селско стопанство, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих - Ов” и застрояване с малка височина – 7 м;

- план-схеми за водоснабдяване и канализация, и електрозахранване на ПИ № 46532.56.34 в землището на с.Малки Чифлик, местност „Беглишки харман” към ПУП – план за застрояване.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ