Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1121

Решение № 1121

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново и одобряване на планово задание за изработване на проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1121

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, заявления от Стефан Радев Иванов, от гр.Велико Търново, ул.”П.Ю.Тодоров” № 5 и Румен Иванов Радев, от гр.Дебелец, ул.”Баба Тонка” № 1аровскиГаб / вх. регистрационен индекс и дата 94 СС-1531 от 22.07.2013г. и 94 СС-3240 от 07.02.2014г./ и писмо с изх.№ 2608 от 17.07.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

 

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Стефан Радев Иванов и Румен Иванов Радев, за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново.

 

2. Дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ІІ-195 от кв.23 по плана на гр.Дебелец, община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ