Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1122

Решение № 1122

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1122

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

 

Проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 665 от кв.53 по плана на с.Самоводене, община Велико Търново, както следва:

1. Закриване на улица с ОК 4 – 5 - 6 между квартали 51 и 53.

2. Заличаване на кв.53 и обединяване с кв.51.

3. Преномериране на съществуващи урегулирани поземлени имоти, както следва:

               - УПИ ХІV-650 от бивш кв.53 в УПИ ХХІІІ-650 от кв.51;

               - УПИ ХІІ-650 от бивш кв.53 в УПИ ХХІІ-650 от кв.51;

               - УПИ Х-656 от бивш кв.53 в УПИ ХХ-656 от кв.51;

              - УПИ І-656 от бивш кв.53 в УПИ ХІХ-656 от кв.51;

               - УПИ ІІ-657 от бивш кв.53 в УПИ ХVІІІ-657 от кв.51;

               - УПИ ХІІІ-657 от бивш кв.53 в УПИ ХVІІ-657 от кв.51 и промяна на       дворищно-регулационните граници спрямо ПИ № 658 и ПИ № 665 по съществуващите имотни граници.

4. Промяна на дворищно-регулационните граници по съществуващите имотни граници за поземлени имоти, както следва:

               - ПИ № 658 – образуване нов УПИ ХVІ-658 от кв.51;

               - ПИ № 659 – образуване нов УПИ ХV-659 от кв.51.

5. Сливане на съществуващи УПИ І-660, УПИ ХІV-660 и УПИ ХІІІ-660 от кв.51 в един нов УПИ І-660, по съществуващите имотни граници спрямо ПИ № 659 и ПИ № 661, и нова дворищно-регулационна граница спрямо ПИ № 663.

6. Сливане на съществуващи УПИ ХІІ-663,664 и УПИ ХІ-664 от кв.51 в един нов УПИ ХІ-664 от кв.51, по съществуващата имотна граница на ПИ № 665, спрямо ПИ № 663 дворищно-регулационната граница не се променя.

7. Сливане на съществуващи УПИ VІІ-665 и УПИ ІХ-667 от бивш кв.53 в един нов УПИ ХІІ-666 от кв.51, като   дворищно-регулационните граници съвпадат със съществуващите имотни граници.

8. Образуване нов УПИ Х-665 от кв.51, като част от ПИ № 665.

9. Заличаване на съществуващ УПИ VІ-665 и образуване нов УПИ ХІV-665 от кв.51 по съществуващите имотни граници.

10. Образуване нов УПИ ХІІІ-667 от кв.51.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ