Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1123

Решение № 1123

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за промяна предназначенинето на земеделска земя за неземеделски нужди – за „жилищни нужди”, част от ПИ № 124812 / 995 кв.м/ , местност»До село», землище на с.Самоводене, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1123

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ , Решение № КЗЗ-01 от 23.01.2014 г.,т.1, на Комисия за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ/ 26.11.2013г./, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване /995кв.м/ част от ПИ № 124812, местност „До село”, землище на с.Самоводене относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищни нужди» – предвижда се свободно застрояване на жилищна сграда, при следните устройствени показатели: височина - 10 м, плътност на застрояване – мах.60%, коефициент на застрояване - Кинт – 1,2, минимално озеленена площ -40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ