Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1125

Решение № 1125

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1125

 

 

1. На основание чл.15, ал.1 и чл.20 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина , утвърдени с ПМС № 115 / 03.06.2004 година и Заповед № РД 22-311/26.02.2014 година на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходите за командировка в чужбина от Николай Илиев Ашиков – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.01 – 31.03.2014 година в размер на 668.77 лв./шестотин шестдесет и осем лева и 77 ст./ – по Приложение №1 , неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ