Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 65 от 24.04.2014 г. Решение № 1126

Решение № 1126

Препис-извлечение от Протокол № 65

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.04.2014 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.01.2014 – 31.03.2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1126

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01.2014 – 31.03.2014 година в размер на 430 / четиристотин и тридесет /   лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

2. На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115 от 03.06.2004 година, Заповед № 7 от 13.01.2014 г. и Заповед № 8 от 14.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет, одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01 – 31.03.2014 година в размер на 1481.04 лева / хиляда четиристотин осемдесет и един лева и четири стотинки/ , по Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

1. Командировки в страната                                           

                                                                                         

ДАТА НАПРАВЛЕНИЕ СУМА
07- 08.01.2014 СОФИЯ 40
13-14.01.2014 СОФИЯ 40
15.01.2014 СОФИЯ 10
28-29.01.2014 СОФИЯ 40
05-06.02.2014 СОФИЯ 40
13-14.02.2014 СОФИЯ 40
19.02.2014 СОФИЯ 10
25-26.02.2014 СОФИЯ 40
01.03.2014 СОФИЯ 10
05-06.03.2014 СОФИЯ 40
11-12.03.2014 СОФИЯ 40
13-14.03.2014 СОФИЯ 40
17-18.03.2014 СОФИЯ 40
ОБЩО: 430

 

2. Командировки в чужбина                                           

                                                                                         

Заповед №7/13.01.2014 г. на Великотърновски Общински съвет

Дневни пари за 3 дни по 60 швейцарски франкове, общо 180 швейцарски франкове

Квартирни пари за 2 нощувки , общо 279.50 швейцарски франкове

Пътни пари в размер на 419.33 лв.                                   

                                                                                         

Заповед №8/14.01.2014 г. на Великотърновски Общински съвет

Дневни пари за 3 дни по 35 евро, общо 105 евро

Квартирни пари за 2 нощувки , общо 60 евро

 

ОБЩО КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА :                           

CHF 180 * 1.60828 лв. = 289.49 лв.                                    

CHF 279.50 * 1.60828 лв. = 449.51 лв.                                

EUR 105 * 1.95583 лв.=205.36 лв.                                      

EUR 60 * 1.95583 лв.=117.35 лв.                                        

Пътни пари в размер на 419.33 лв.                                   

Общо 1481.04 лв.