Начало Заседания Протоколи Протокол № 64 от 27.03.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 64

 

от шестдесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 27.03.2014 г. от 9.00 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков прочете заявление, постъпило от г-н Драгош Методиев – общински съветник от групата на БСП, с което г-н Методиев уведомява, че напуска групата на БСП.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2439/12.03.2014 г.

2. Предложение от група съветници „Новото време“ за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2424/04.03.2014 г.

3. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2478/17.03.2014 г.

4. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2479/17.03.2014 г.

5. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2469/14.03.2014 г.

6. Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2468/14.03.2014 г.

7. Освобождаване на средства от Срочен депозит и пренасочването им за възстановяване на временно ползвани средства от Делегираните от държавата дейности, Вх. № 2467/14.03.2014 г.

8. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 2462/14.03.2014 г.

9. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2463/14.03.2014 г.

10. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2465/14.03.2014 г.

11. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2466/14.03.2014 г.

12. Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

13. Определяне на ХГ „Борис Денев“ за второстепенен разпоредител, Вх. № 2477/17.03.2014 г.

14. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2433/10.03.2014 г.

15. Участие на Община Велико Търново в обявени от СЕМ конкурси за осъществяване на радиодейност, Вх. № 2486/18.03.2014 г.

16. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2376/17.02.2014 г.

17. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2377/17.02.2014 г.

18. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2488/18.03.2014 г.

19. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2487/18.03.2014 г.

20. Питане от Николай Илчев – общински съветник,Вх. № 2489/18.03.2014 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 2490/19.03.2014 г.

22. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2491/19.03.2014 г.

23. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2492/19.03.2014 г.

24. Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2493/19.03.2014

25. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г., Вх. № 2447/13.03.2014 г.

26. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 2451/13.03.2014 г.

27. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 2452/13.03.2014 г.

28. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 2453/13.03.2014 г.

29. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 2454/13.03.2014 г.

30. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2455/13.03.2014 г.

31. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 2456/13.03.2014 г.

32. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 2457/13.03.2014 г.

33. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 2458/13.03.2014 г.

34. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 2459/13.03.2014 г.

35. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2449/13.03.2014 г.

36. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ОДПГ“ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2450/13.03.2014 г.

37. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2013 г., Вх. № 2472/14.09.2014 г.

38. Приемане на информация за дейността по Програма СИНДИ,Вх. № 2471/14.03.2014 г.

39. Приемане на план за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г., Вх. № 2470/14.03.2014 г.

40. Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2013 г. и Програма за детето за 2014 г., Вх. № 2483/18.05.2014 г.

41. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г., Вх. № 2476/17.03.2014 г.

42. Приемане на отчет на план за действие за 2013 г. и План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Вх. № 2484/18.03.2014 г.

43. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 2445/12.03.2014 г.

44. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2014 г., Вх. № 2444/12.03.2014 г.

45. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Буковец Вх. № 2474/14.03.2014 г.

46. Приемане Доклад за изпълнение на ОУП на община Велико Търново за 2013 г.,Вх. № 2480/17.03.2014 г.

47. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2438/11.03.2014 г.

48. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2437/11.03.2014 г.

49. Одобряване проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2482/17.03.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Имам процедурно предложение: точките 16, 17, 18, 19 и 20 – питания от общински съветници, да станат съответно точки 3, 4, 5, 6, 7 от дневния ред, а точка 3 от проекта за дневен ред да стане точка 8 и всички останали точки да се преномерират.

Двете точки – 1 и 2, касаят две основни наредби и по принцип питанията трябва да бъдат веднага след тях. Едното питане касае разглеждането на поемане на дългове и мисля, че за всички ще бъде полезно първо да чуят тази информация преди да бъдат гласувани точките.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата в известен смисъл да се повторя от предходното заседание. На миналото заседание констатирах някои повтарящи се нарушения в ръководството на ВТОС, надявайки се, че те ще бъдат коригирани. В днешния дневен ред, обаче, виждаме едно продължаващо нарушение на Правилника. Длъжен съм да се повторя, че в дневния ред на днешното заседание са включени 9 точки в разрез с Правилника на ВТОС - чл. 72, който ясно разпорежда, че проектите за решение заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на ВТОС не по-късно от два дена преди заседанията на постоянните комисии. Пак съм длъжен да се повторя, че отново не е спазена разпоредбата на Правилника - чл. 73, ал. 2, в която председателят на ВТОС определя водеща постоянна комисия на всеки проект за решение или друг акт.

Трето, неспазването на графиците, предвидени в Правилника, се превръща в едно продължаващо нарушение. От началото на този мандат Председателят на ВТОС еднолично определя график на заседанията на постоянните комисии към ВТОС. За това той може би има право и това право е разписано в Правилника, но това право се свързва и с едно императивно задължение - че председателят на ВТОС не по-късно от девет дена преди сесията насрочва работата на комисиите. Нашите комисии започват, а не свършват в рамките на тези девет дни.

На последно място, но не и по важност, бих искал да кажа, че председателят нарушава една императивна разпоредба на Правилника и на нормативните документи - че трябва да внася в комисиите в тридневен срок от постъпването им във ВТОС всички материали. На предходната сесия коментирах и привлякох вниманието ви, че по една от точките, точка 4, нямаше внесен проект за решение. От официалния протокол е видно, че този проект за решение беше прочетен от самия председател в края на заседанието. Провокиран съм за тези думи от една случка, която за първи път ми се случва в дългогодишната ми практика. 15 минути преди заседанието на комисията по НПУОР беше иззет материал, който беше резолиран от председателя, и този материал не беше внесен в комисиите и не беше разгледан от комисиите. Това е декларацията на Общинския съвет в Карлово. Тук могат да се добавят и много други примери на предложения от общински съветници, които с месеци не намират своето място във ВТОС. Преди малко отвън ми споделиха, че инвестиционно намерение за реконструкция на тенис кортовете до старото Военно училище с месеци не е стигнало до нашия Общински съвет, което на практика е укриване на документи.

В заключение бих искал да кажа следното: Ние сме изправени днес пред един въпрос. Днес всички сме тук, всички сме дисциплинирани и започваме навреме. Изправени сме всичките с натъкнати щикове и готови за сражение. За какво е сражението обаче? За статуквото или за промяната? Статуквото, което означава превръщането на ВТОС в треторазреден служебен орган на Администрацията, който трябва да гласува всичко, което му се внася, независимо дали това са зле редактирани предложения от миналата година, в които дори и датите не са сменени, или инвестиционни проекти за няколко стотин хиляди, в които Велинград е сбъркан с В. Търново, или за промяна, която трябва да превърне ВТОС на мястото, на което той трябва да бъде – като автономен, отговорен, самостоятелен орган на местно самоуправление. Това е дилемата, пред която ние сме изправени. Тя трябва да бъде отговорност на всеки от нас като представител на гражданите на В. Търново.

Завършвайки своето изказване, се обръщам към г-н председателя. Г-н Ашиков, Вие имате възможност да запазите собственото достойнство, престижа и авторитета на ВТОС; Вие имате тази възможност, ако си подадете сам оставката.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Аз няма да влизам в спор с г-н Михов. Това е негово мнение. Предполагам всички останали имат други мнения.

Аз само ще кажа, че може би наистина в Правилника трябва да настъпят доста промени, защото Правилникът е правен, когато г-н Михов караше „Трабант”, а във века на новите технологии, комуникации и информация виждате, че за секунди може да се комуникира. Затова всичко работи на пълна пара, няма много време, всичко трябва да се разглежда. Ние затова направихме и електронния сайт, документите се качват веднага. Ако човек е добронамерен, може да види за какво иде реч.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За да мога да бъда по Правилника, аз заставам в знак на подкрепа на колегата Петко Тюфекчиев, който направи предложение за корекция на проекта за дневен ред, и казвам, че ще го подкрепя.

И за да мога да внеса една малка яснота към чутото след това, искам да заявя: неслучайно имам претенции, че от миналия мандат и към този мандат продължавам да отстоявам върховенството на закона. В миналия мандат аз имам не едно или две, а десетки предложения именно в конкретиката, за която говореше колегата. Питам аз: Кога нашият Правилник е бил актуален? Тогава, когато не срещах разбиране и подкрепа и всичко беше против мен, когато аз исках да отстоявам принципна позиция, за която колега Михов преди малко говори, и е прав; или вече когато сме в предизборна кампания? Нима законите не са константни величини и трябва да се реализират и налагат постоянно, или само когато навлизаме в предизборни кампании? Моля ви, нека и след изборите бъдем толкова принципни! Имаме възможност и трябва да го направим!

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да благодаря на г-н Михов за препоръките, които направи. И аз - като председател на Комисията по Правилника, се ангажирам да инициирам събиране на комисията, като поканим и г-н Михов като член на комисията по НПУОР и да разгледаме подробно нашия Правилник, за да нямаме такива недоразумения занапред.

По отношение на това, че се приемат предложения и не е спазен двудневният срок, аз не смятам, че това е кой знае какво голямо нарушение. Администрацията работи и не ми изглежда логично да се връщат предложения, ако са извън двудневния срок.

Надявам се всички тези препоръки да бъдат отразени при събирането на комисията!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Добре е, ако Комисията се събира, да се огледа мащабно целият Правилник, защото явно имаме много пропуски там.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община В. Търново: Аз мисля, че в този мандат влязохме доста рано в предизборни кампании. Мисля, че тези нападки срещу председателя на ВТОС не са само срещу него, а са и срещу кмета, но аз искам да ви кажа, че всеки човек греши в живота си и има пропуски и грешки, но фактите, които изложихте, г-н Михов, мисля, че не са толкова важни, за да се иска оставката на председателя на ВТОС. Нашият Общински съвет има повече от 60 сесии, на които са вземани важни решения от вас, уважаеми съветници. Тези решения, които сте взели, те са важни за града. Нека да не забравяме, че сме дали клетва преди да влезете в този Общински съвет и преди аз да стана кмет на общината и сме обещали, че ще работим за благото и развитието на нашия град. Нека нашите съграждани не запомнят този Общински съвет със свадите, интригите и политическия популизъм, който в момента се използва; нека ни запомнят с всичко онова, което оставим след нас.

Неслучайно съм взел книжката на моята майка, която е била в годините 1985-1986 народен съветник на Общинския народен съвет на В. Търново. И тогава всички решения, които са вземани, също са били конструктивни и градивни и благодарение на тези решения нашият град се е развивал. С това наследство, което е оставено от тогавашния Общински съвет, мисля, че всеки го е запомнил с доброто, което е оставено на града. Както г-н Христо Станев, както г-н Иван Димитров – бившият кмет на В. Търново, както и д-р Рашев , който беше кмет преди мен, както и всички съветници, по чието време са изградени паметниците на културата, възстановено е величието на В. Търново като стара столица на България. Мисля, че всеки от тях е оставил своя знак и своята табелка за това, което е направено.

Аз мисля, че ние за две години с вас, уважаеми съветници, направихме много за нашия град. Не искам да изброявам всичко онова, което е взето като решения и което аз съм изпълнил. Не искам да казвам само за възстановяване на Летния театър и всички европейски проекти, които са направени за града и неговото развитие. Искам само да ви призова: Нека нашите съграждани не ни помнят с популизма и с политическите интриги, а ни помнят с онова, което ще оставим след нас. Аз искам да ви благодаря за това, че важните решения за развитието на нашия град сте ги вземали вие, а ние – Администрацията, и аз, като кмет, сме ги изпълнявали. И се надявам след края на нашия мандат през 2015 г.всичко онова, което оставим след нас, нашите бъдещи поколения и децата ни да казват, че това е направено от този Общински съвет и от този кмет на В. Търново, както и в момента аз говоря с респект за всички кметове преди мен, които са дали всичко от себе си за да направят развитието на нашия град.

Надявам се, че този популизъм няма да ни следва във вземането на важните решения за В. Търново а ще работим с иновативните решения, които трябва да се вземат, за да се развива В. Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Г-н Кмете, Вие казахте, че атаката срещу председателя е атака срещу Вас. Аз мисля, че не съм казал такова нещо, но ако Вие го смятате така, имате право да защитавате председателя на Общинския съвет. Вие говорите за популизъм. Нищо популистично не казах. И не е проблемът в Правилника, а в неговото спазване. Не е проблемът в сроковете и в графиците, това не е голямата беля, но тя илюстрира другата голяма беля – белята на обезличаването на ВТОС, на формирането на едно мнозинство, което смята, че може да налага в 99-тата минута каквито си пожелае решения.

Ние - аз и други колеги, сме хора, които имаме отговорност към нашите избиратели, които не от вчера или от онзи ден вървим по улиците и трябва да даваме обяснения и хората ни питат. Те са ни избрали по същия начин, както са избрали и Вас. Не става дума въобще за популизъм, а за мястото на ВТОС. Аз имам богат опит и мога да кажа, че ние не можем да се похвалим с този си мандат за авторитета и престижа на ВТОС и начинът да се променят нещата за общото ръководство и управление на града минава през промяна на ръководството на ВТОС. Това е, което трябва да се каже и трябва да се знае и не става дума за популизъм и за предизборна борба. Ако ставаше дума за предизборна борба, ние бихме могли да питаме и други неща: за водния проект, за старото Военно училище, за Интегрирания план за градско развитие и т.н. Ние питаме за това, че азбучни неща не се спазват.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Преди да влезем в дневния ред, влязохме в дебат по същество, който обаче се опитва да бъде прехвърлен в дебат по форма. Проблемът не е във формата, проблемът е в съдържанието, проблемът е в ролята, значимостта и авторитета на органа. Дебатът не е личностен, дебатът е принципен - за работата на този орган, който ние представляваме. Аз се присъединявам към казаното от преждеговорившите, че в работата на ВТОС в продължение на повече от две години има сериозни пропуски, проблеми и систематично неспазване на закона и Правилника за работата на ВТОС.

В тази връзка опитите да се артикулират публично термините „популизъм” и „политическа интрига” седем пъти в изказването на г-н Кмета е по същество опит за отклоняване на важната и сериозната тема, свързана с качеството на работа на този орган и с неговата функционална самостоятелност. Смея да твърдя, че този орган е принизен и е превърнат във функция на Общинската администрация. Това е отговорността на всеки един от нас като съветник. Упрекът е и към мен също. Защо ние позволихме ВТОС да се превърне в машина за гласуване? Защо позволихме да се принизи ролята на този орган? Защо позволихме той да стане зависим от кмета на града - държа да го заявя.

Не е популизъм това, което говоря, г-н Панов, и не е политическа интрига. Това е много сериозен проблем, който считам, че в дискусия без емоции и обвинения трябва да бъде решаван. Популизъм би било да четем това, което сега дискутираме във вестниците сутринта, но го няма там. Популизъм би било да отправяме обвинения, което не можем да си позволим да го направим, защото Вие всъщност представлявате общината. Няма и да го направим, но можем сериозно и задълбочено да коментираме качеството на работа на органа и качеството на работа на Общинската администрация. Имаме това право. Ние сме длъжни пред гражданите да коментираме този въпрос и да се опитваме да намираме начин за повишаване на капацитета на органа. Така че не приемам опитите за обвинение към целия орган за популизъм и интриги и считам, че е обидно към органа.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Аз първо искам да благодаря на Администрацията и на г-н Кмета, искам да благодаря и на гражданите на В. Търново, както и на институциите, които имаха отношение към празника на В. Търново, за добрата организация, която доведе този грандиозен спектакъл, какъвто В. Търново не помни, поне аз не помня в моя живот. Може би е било, когато е било освобождаването на В. Търново или когато е било обявяването за столица на България. Толкова много хора и нито едно произшествие, което показва една висока култура както на гражданите, така и на взаимоотношенията между институциите и гражданите. Благодаря ви за това, което направихме за В. Търново и за Отечеството.

Апелирам към Тодор Тодоров, като председател на Комисията по Правилника, първо да вземе предложения от всички съветници, от Общинската администрация, от граждани за промяна на Правилника, който явно дава дефекти. А защо ни е правилник, който няма да спазваме?

Аз, като малък, в един период от живота си живеех в Будапеща и там до нас започнаха да правят един парк, но не направиха алеи. Гражданите направиха пътеки, по които после общината на района построи по тях алеите. По същия начин там, където ние не можем да спазваме Правилника, да го променим, за да можем да го спазваме. Така трябва да се правят законите и нормативните документи, че да могат да бъдат спазвани. А те ще могат да се спазват, когато всички ги приемаме. Аз съм съгласен с преждеговорившите – и с г-н Милен Михов, и с г-н Петко Тюфекчиев. Имаме нарушения на Правилника и то не от вчера, а от две години и половина.

Аз искам да припомня избора на председател на ВТОС преди две години и половина. Тогава имаше само една кандидатура и г-н Ашиков беше избран с 24 гласа, включително имаше един глас, който беше пуснат по инерция и щяха да бъдат 25 гласа. Демокрацията трябва да уважава избора. Като му свърши мандата, ще дойде друг Общински съвет и ще избере друг председател. Трябва да мислим преди избора, а не след него. Това е демокрацията. В България ние обикновено мислим след избора. Без значение дали е за Народно събрание, или за Европарламента.

И няколко думи за популизма - популизъм е тогава, когато говориш неща, които не можеш да извършиш с цел да подведеш някого в една посока. Днес аз не съм съгласен с някои критики, които бяха направени. Абсолютен популизъм е наистина, защото това нещо не може да бъде извършено и на практика се подвежда обществеността в една друга плоскост. Когато ние достигнем необходимото ниво на съветническа зрелост, ние сами така ще можем да подредим нещата при нас и така ще можем да работим по-добре за нашия велик град. Аз съм убеден, че ние нямаме все още това ниво на обществена зрелост и трябва да го придобиваме бавно и постепенно във времето.

Г- НИКОЛАЙ АШИКОВ: Моля изказванията Ви да бъдат по проекта за дневния ред, защото темата се измества, излизаме извън дневния ред.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Провокиран съм от изказването на Пламен Радонов и искам да заявя, че празникът на В. Търново е обърнат надолу с главата. Празникът на В. Търново е храмовият празник на „Свети Четиридесет мъченици”. Това е празникът на В. Търново, когато Иван Асен ІІ в чест на победата е дал обет и затова че е победил с помощта на Свети Четиридесет мъченици е построил храма. И оттогава той е главният храм и тържеството започва с храмовия празник. Храмов празник значи отслужване на Света литургия. Не строени войници, не паради в храма, а литургия в храма. Обърната е системата.

Присъствал съм на всички тържества в „Св. Четиридесет мъченици”. Официалните гости пристигат, след като свърши литургията. Те нямат отношение към това свещенодействие. Трябва да се върнем към истината, към това, което трябва да се случи в нашия град, ако ние искаме да сме духовна столица на Европа и на света, каквато сме били.

Отправям това към всички с призив да върнем истинността на празника на В. Търново. После са другите неща. Поздравления заслужават всички организатори, но за след това. Основното, което се прави на празника, е това и не съм съгласен с Радонов и мисля, че обърнатият модел - връщането към езичеството и идолопоклонството, което става в нашия град, е неправилен.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Аз също бях провокирана от изказването на колегата Радонов, който според мен популистки се опита да адвокатства на ръководството на ВТОС в лицето на председателя. Чест и почитания към усилията на изпълнителната власт в лицето на г-н Кмета! Празникът беше хубав, той получи адмирации за това и ще продължава да получава. Имаше много положителен заряд, имаше и редица отрицателни неща, но аз не станах да говоря за празника.

Аз станах по повод на това, че се прави опит да се измести проблемът от здравата на болната глава. Един път беше демократично, когато се избира председател, а е недемократично, когато обсъждаме начина на прилагане на Правилника - защото това е въпросът. Всички вие сте гласували Правилника и смятам, че демократично. Аз не съм била тук, но с клетвата си се подчинявам на това решение, което в началото сте взели. Не е ли това обида и удар срещу вас, които сте гласували тези текстове в Правилника на ВТОС? Аз не смятам, че той е в разрез със законовите изисквания на ЗМСМА. В случая въпросът е, че този Правилник се прилага неправилно, не както трябва. Не е болката в Правилника, текстовете са в ред. Не са в ред нещата по прилагането на този Правилник и ние ги чухме. Крайно време е председателят да се съобрази с това. Имаме нарушения. Събирането на комисиите накуп, това, че една комисия е за 30 минути и почва друга комисия. Няма да повтарям нещата, които бяха казани тук преди мен. Въпросът не е, че трябва да се променя Правилникът, въпросът е да се прилага, както трябва. Г-н Председателят трябва да си признае ,че нарушава прилагането на този Правилник.

Аз искам да завърша с това, че сесията беше хубава, но г-н Председателят не беше подготвен за тържествената сесия и сега ми се плаче в определен момент. Вие всички го знаете: царят беше гол в онзи момент. И аз ви го заявявам открито. Не беше редно на този тържествен ден по този начин да протече тържествената сесия. И всички гледаме настрани и не си казваме истината направо. Нямаше и аз да я кажа, ако не ме провокираха преждеговорившите. Колеги, сами ние упрекваме себе си и издигаме равния сред нас, който пак вие демократично сте избрали, защото аз тогава не съм гласувала за него и имам право да си позволя критика. Моите уважения, хубав, умен мъж, но сигурно трябва да изкара един месец с мен и аз да съм му класен наставник, за да го науча как трябва да се държи в определени моменти.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: За да не останете с грешно впечатление, колеги, искам да вмъкна това: когато правим комисиите, викам председателите на комисиите и те ми дават предложения кога и от колко часа да се проведат комисиите, така че дайте да не злоупотребяваме с това!

Г-н ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ: Искам да ви помоля да приключим дебатите извън дневния ред и ще направя процедурно предложение, а към всички, които се изказаха от тази трибуна искам да ги попитам нещо: Колеги, като ви боли главата, режете ли я, или я лекувате? След като има болен проблем, дайте да го решим, а не да отрежем главата! По-добре да променим Правилника, отколкото да искаме оставката на председателя. И къде бяхте досега, колеги?

Правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите.

 

Процедурното предложение за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, 5 „против” и 4 „въздържал се”.

Предложението на Петко Тюфекчиев точки 16, 17, 18, 19 и 20 от проекта за дневен ред да станат точки 3, 4, 5, 6 и 7, а останалите точки да се преномерират, беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

Целият дневен ред, с така гласуваните промени, беше подложен на гласуване и приет с 34 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2439/12.03.2014 г.

2. Предложение от група съветници „Новото време“ за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2424/04.03.2014 г.

3. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2376/17.02.2014 г.

4. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2377/17.02.2014 г.

5. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2488/18.03.2014 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2487/18.03.2014 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник,Вх. № 2489/18.03.2014 г.

8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2478/17.03.2014 г.

9. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2479/17.03.2014 г.

10. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2469/14.03.2014 г.

11. Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2468/14.03.2014 г.

12. Освобождаване на средства от Срочен депозит и пренасочването им за възстановяване на временно ползвани средства от Делегираните от държавата дейности, Вх. № 2467/14.03.2014 г.

13. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 2462/14.03.2014 г.

14. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2463/14.03.2014 г.

15. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2465/14.03.2014 г.

16. Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2466/14.03.2014 г.

17. Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

18. Определяне на ХГ „Борис Денев“ за второстепенен разпоредител, Вх. № 2477/17.03.2014 г.

19. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2433/10.03.2014 г.

20. Участие на Община Велико Търново в обявени от СЕМ конкурси за осъществяване на радиодейност, Вх. № 2486/18.03.2014 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 2490/19.03.2014 г.

22. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2491/19.03.2014 г.

23. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2492/19.03.2014 г.

24. Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2493/19.03.2014

25. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г., Вх. № 2447/13.03.2014 г.

26. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 2451/13.03.2014 г.

27. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 2452/13.03.2014 г.

28. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 2453/13.03.2014 г.

29. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 2454/13.03.2014 г.

30. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2455/13.03.2014 г.

31. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 2456/13.03.2014 г.

32. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 2457/13.03.2014 г.

33. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 2458/13.03.2014 г.

34. Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 2459/13.03.2014 г.

35. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2449/13.03.2014 г.

36. Освобождаване от отговорност на Управителя на „ОДПГ“ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2450/13.03.2014 г.

37. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2013 г., Вх. № 2472/14.09.2014 г.

38. Приемане на информация за дейността по Програма СИНДИ,Вх. № 2471/14.03.2014 г.

39. Приемане на план за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г., Вх. № 2470/14.03.2014 г.

40. Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2013 г. и Програма за детето за 2014 г., Вх. № 2483/18.05.2014 г.

41. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г., Вх. № 2476/17.03.2014 г.

42. Приемане на отчет на план за действие за 2013 г. и План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Вх. № 2484/18.03.2014 г.

43. Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 2445/12.03.2014 г.

44. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2014 г., Вх. № 2444/12.03.2014 г.

45. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Буковец Вх. № 2474/14.03.2014 г.

46. Приемане Доклад за изпълнение на ОУП на община Велико Търново за 2013 г.,Вх. № 2480/17.03.2014 г.

47. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2438/11.03.2014 г.

48. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2437/11.03.2014 г.

49. Одобряване проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2482/17.03.2014 г.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2439/12.03.2014 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложенията на постоянните комисии и съобщи, че съгласно Правилника е необходимо да се изслуша докладът на водещата комисия – ПК по НПУОР и даде думата на г-н Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, в проекта за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново се предлага да се създаде нов член 29-а за участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежкия дом - В. Търново; да се определи цена в размер от 1 до 200 лв., като за всяко конкретно мероприятие цената се определя със заповед на кмета. Към момента няма определена такава цена.

Предлага се създаването на нов член – 72-б с оглед необходимостта от определяне на цени за спортни и други мероприятия на територията на общината. Предлага се цена на билет от 1 до 100 лв., като за всяко конкретно мероприятие цената се определя със заповед на кмета.

С оглед предмета на дейност на ОП „Зелени системи” се предлага създаване на нов чл. 65-а за приемане на цени на услуги, предоставени от ОП. Предлага се промяна в текста на чл. 72-а, ал. 1 за актуализиране на цените за обект „Летен театър”. Увеличението на цените е свързано с разходите, извършвани за поддръжка на обекта, изчислени на база едно седящо място. Предложението е комплектовано с финансова обосновка, съдържаща калкулация на конкретните цени.

Внесеното предложението за изменение и допълнение на Наредбата е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 17.03.2014 г., е приела предложения проект за решение.

Вторият доклад:

Доклад на ПК по НПУОР относно изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново.

Уважаеми общински съветници, с направеното предложение за изменение на текста на чл. 23, ал. 4 от Наредбата се разширява категорията лица, родители, настойници, които ползват преференции за предоставяните от община В. Търново услуги – ползване на детски ясли и детски градини. Предлага се да не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини за деца, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност. Исканото изменение разширява кръга за социална подкрепа на лица в социално неравностойно положение.

Внесеното предложение е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 17.03.2014 г., е приела предложения проект за решение да влезе в залата за обсъждане.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз искам да направя едно уточнение и съм подготвил конкретен текст. В текста: „да се определи цена на абонаментна карта на стойност от 20 до 1000 лв.”, Не става ясно за какво може да е картата. Ако може да се запише: „за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия”. Какво имам предвид? Примерно аз искам да бягам за поддържане на форма на стадиона. Плащам си една абонаментна карта от 10 лв. за цял месец и отивам и правя обиколки. Или футболният клуб иска да пусне абонаментна карта за футболните мачове - тя може да бъде и 1000 или 500 лв. и кметът да има правото да определи каква е тя.

Предлагам вместо 20 лв. да бъде 10 лв. - от 10 до 1000 лв., защото не знам колко би струвало ако един човек иска да прави обиколки – може би 10 лв.?

Предлагам вместо текста, който е записан от комисията: „Да се определи цена на абонаментна карта от 20 до 1000 лв.”, да бъде записан следният текст: „Да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 до 1000 лв.”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Едно процедурно, риторично питане: Г-н Чокойски прочете един доклад на ПК по НПУОР. Припомням, че комисията няма нито председател, нито секретар. Спомням си, че на комисия не сме приемали такъв доклад. Мисля, че той е написан служебно и е представен като доклад на комисията.

 

Предложението на г-н Стоян Витанов „Да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 до 1000 лв.”

беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

Г-н Ашиков предложи съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника двете гласувания да се проведат в едно заседание. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

Измененията на наредбата бяха подложени на гласуване на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене измененията и допълненията на Наредбата бяха приети с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1033

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следното изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

1.Създава се нов чл. 29а със следното съдържание:

Чл. 29а (1) За участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежки дом Велико Търново се определя цена в размер от 1,00лв. до 200,00лв. с ДДС.

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1, цена се определя със Заповед на Кмета.

 

2.Създава нов чл. 60а със следното съдържание:

Чл. 60а (1) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник – траурна церемония в рамките на гр. Килифарево е в размер на 25 лв. с ДДС

(2) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник извън рамките на

гр. Килифарево е в размер на 1.80 с ДДС на километър.

(3) Цената на услугата се заплаща в сградата на Кметство Килифарево.

 

3.Създава се нов чл. 65а със следното съдържание:

 

Чл.65а. За услуги предоставяни от ОП „Зелени системи”, се определят цени както следва:

1. Косене на тревни площи с прътова косачка – 36,59лв./дка без ДДС

2. Косене на тревни площи с колесна косачка – 23,55лв./дка. без ДДС

3. Резитба на храсти с храсторез – 170,20лв./дка. без ДДС

4. Резитба на дървета и / или клони с моторен трион – 6,61лв./мтч. без ДДС

5. Кастрене на дървета с моторна кастрачка – 6,29лв./мтч.

6. Събиране на окосена трева след първа и втора коситба – 11,58лв./дка без ДДС

7. Събиране на окосена трева следващи коситби – 8,38 лв./дка. без ДДС

8. Товарене на отпадъци на камион /ръчно/ - 8,45 лв./м3 без ДДС

  

4.Да бъде променен текста на ал. 1 на чл. 72а, както следва:

 

Било:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

1. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС;

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 400.00 лв. без ДДС;

Става:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

 

   1.За едно денонощие –1323.00 лв. без ДДС (цена 0,90 лв. на седящо място).

   2.За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – такса в размер на 50% от цената по т.1

   В останалата си част текстът на чл. 72а остава непроменен.

 

5.Да бъде създаден нов текст – чл. 72б, със следното съдържание:

Чл. 72б (1) За ползването на терен / стадион „Ивайло”; ДКС Васил Левски” и др./ за провеждане на спортни и други мероприятия на територията на Община Велико Търново, се определя цена на билет от 1,00лв до 100,00 лв. с ДДС, като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(2) Със Заповедта на Кмета се определят и конкретните условия по предоставянето на терена за провеждането на конкретните мероприятия.

(3) Със Заповед на Кмета да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 лв. до 1000 лв.

 

Г-н Ашиков предложи гласуването и приемането на наредбата да стане анблок.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

Измененията на Наредбата на второ четене бяха поставени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов – въздържал се, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Резултатът от гласуването беше следният: 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1034

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следното изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

 

1.Създава се нов чл. 29а със следното съдържание:

Чл. 29а (1) За участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежки дом Велико Търново се определя цена в размер от 1,00лв. до 200,00лв. с ДДС

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1, цена се определя със Заповед на Кмета.

 

2.Създава нов чл. 60а със следното съдържание:

60а (1) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник – траурна церемония в рамките на гр. Килифарево е в размер на 25 лв. с ДДС

(2) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник извън рамките на

гр. Килифарево е в размер на 1.80 с ДДС на километър.

(3) Цената на услугата се заплаща в сградата на Кметство Килифарево.

 

3.Създава се нов чл. 65а със следното съдържание:

 

Чл.65а. За услуги предоставяни от ОП „Зелени системи”, се определят цени както следва:

 1. Косене на тревни площи с прътова косачка – 36,59лв./дка без ДДС
 2. Косене на тревни площи с колесна косачка – 23,55лв./дка. без ДДС
 3. Резитба на храсти с храсторез – 170,20лв./дка. без ДДС
 4. Резитба на дървета и / или клони с моторен трион – 6,61лв./мтч. без ДДС
 5. Кастрене на дървета с моторна кастрачка – 6,29лв./мтч.
 6. Събиране на окосена трева след първа и втора коситба – 11,58лв./дка без ДДС
 7. Събиране на окосена трева следващи коситби – 8,38 лв./дка. без ДДС
 8. Товарене на отпадъци на камион /ръчно/ - 8,45 лв./м3 без ДДС

 

4.Да бъде променен текста на ал. 1 на чл. 72а, както следва:

 

Било:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

1. За едно денонощие – 500.00 лв. без ДДС;

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – 400.00 лв. без ДДС;

 

Става:

(1) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

 

   1.За едно денонощие –1323.00 лв. без ДДС (цена 0,90 лв. на седящо място).

   2.За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие – такса в размер на 50% от цената по т.1

   В останалата си част текстът на чл. 72а остава непроменен.

 

5.Да бъде създаден нов текст – чл. 72б, със следното съдържание:

Чл. 72б (1) За ползването на терен / стадион „Ивайло”; ДКС Васил Левски” и др./ за провеждане на спортни и други мероприятия на територията на Община Велико Търново, се определя цена на билет от 1,00лв до 100,00 лв. с ДДС, като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(2) Със Заповедта на Кмета се определят и конкретните условия по предоставянето на терена за провеждането на конкретните мероприятия.

(3) Със Заповед на Кмета да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 лв. до 1000 лв.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТНОСНО: Предложение от група съветници „Новото време“ за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2424/04.03.2014 г.

 

Г-н Ашиков уточни, че докладът на ПК по НПУОР вече е прочетен и даде думата за изказвания. Изказвания не бяха направени.

Председателят на ВТОС предложи съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС двете гласувания на Наредбата да се проведат в едно заседание и подложи предложението на гласуване.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

Измененията на Наредбата на първо четене бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На първо четене измененията на Наредбата бяха приети с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1035

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя на първо четене чл. 23, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било: чл. 23 (4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители са с над 91 % инвалидност.

 

Става: чл. 23(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност.

 

Измененията на Наредбата на второ четене бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене измененията на Наредбата бяха приети с 33 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1036

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет изменя на второ четене чл. 23, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било: чл. 23 (4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители са с над 91 % инвалидност.

Става: чл. 23(4) Не се заплаща такса за:

- децата, чиито родители или настойници са с над 50 % инвалидност.

ПО ТОЧКА ТРЕТА и ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТНОСНО: Питания от Румен Димитров

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От дадената ми възможност да изложа своите питания, аз в момента искам да импровизирам и да докажа желанието си да се разгранича от това, което беше изнесено в началото на тази сесия. Аз не искам да бъда част от един колективен орган, който постепенно трябва да съзрява. Аз мисля, че този, който не е съзрял да бъде общински съветник и да управлява както собствеността, така и финансите на великотърновци, не му е мястото тук. В същия ред на мисли, имам претенции, че не се нуждая от класна ръководителка.

Ще направя нещо нетрадиционно, което не съм правил досега. Питанията си с вх. № 2376 и № 2377 ги обединявам в една обща позиция и задавам въпрос към г-н Кмета: Вие готов ли сте с отговор на хартиен носител? В такъв случай, искам отговора си на хартиен носител, като заявявам преди да съм прочел Вашите отговори, че се случиха неща, които за мен са скандални. Неслучайно го заявявам и ще дойде момент, в който аз за пореден път ще докажа своите твърдения.

 

Г-н Димитров получи от г-н Панов отговорите на питанията си в писмена форма.

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2488/18.03.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Днешната сесия започна с една доста сериозна дискусия на тема „популизъм”. Аз няма да я продължа, защото за мен, и като професионалист, и като общественик, най-силните аргументи са фактите, затова по-малко популизъм, повече факти.

Днес съм отправил три питания към г-н Кмета, които като инструментариум са предоставени на възможностите на общинските съветници, но всъщност тези питания се отправят от гражданите на община В. Търново и трябва да стигнат до тях. Затова отговорите на тези питания трябва да бъдат представени в такъв вид, нямам предвид хартиен или електронен, но да бъдат разбираеми и да стигнат до гражданите на общината.

Първото ми питане касае задълженията на общината към днешна дата по кредити, по които общината е страна.

Г-н Илчев прочете питането си.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на г-н Панов за изчерпателния отговор!

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2487/18.03.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: На футболната среща „Етър” - В.Търново - „Локомотив - Горна Оряховица”, която беше един празник за спортната общественост и на двете общини, разговарях с г-н Панов във връзка с отпуснатите средства в размер на 2 480 000 лв. за реконструкция и модернизация на игралното поле и пистата на стадион „Ивайло”. Отправям това питане към г-н Кмета на общината, за да обяви публично нашия разговор. Това, което той ми обясни на мен какво предстои и как ще бъдат изхарчени тези средства за спортната инфраструктура в стадион „Ивайло” и най-вече това, което съм приел за моя лична кауза, докато съм общественик и общински съветник - тренировъчното игрище западно от стадион „Ивайло”, което трябва да бъде върнато на великотърновци и да се използва от спортните клубове в общината.

В този смисъл съм отправил и настоящото питане, което ще прочета.

Г-н Илчев прочете питането си относно „Изграждане на стадион „Ивайло”.

Молбата и желанието ми е отговорът на тези въпроси да бъдат обективирани в една голяма табела на стадиона и всички граждани да могат да се запознаят с това, което ще се случва там и със сроковете.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането и добави:

След като приключат всички съгласувателни процедури от фирмата проектът ще бъде качен на табло, а проектът на стадион „Ивайло” ще бъде изложен пред стадиона през следващата седмица.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на г-н Панов за изчерпателния отговор!

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник,Вх. № 2489/18.03.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Става въпрос за спирката в с. Самоводене – едно от най-големите и най-оживените села във Великотърновската община. Бившата спирка, която се явява естествен транспортен център на селото и където става струпване на граждани, които пътуват за работа, за училище, по лична и служебна работа към общините Г. Оряховица и В. Търново, към с. Ресен, и изпитват големи затруднения, тъй като бившата спирка към момента е търговски обект и в някои от пиковите часове през деня се получава голямо струпване на хора, без тези хора да имат възможност да използват удобствата на една автобусна спирка съгласно изискванията на закона. Нещо повече: получава се опасност за здравето на хората, тъй като в пиковите часове се струпват по няколко автобуса от няколкото посоки, които се срещат като транспортни артерии точно в с. Самоводене, и има опасност някой да пострада, така че искам да чуя мнението на г-н Кмета и на общината във връзка с изграждането на транспортна спирка, която може да поеме пътникопотока на с. Самоводене във всички посоки.

Г-н Илчев прочете питането си.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря за отговора, само не разбрах в какъв срок ще се извършат тези съгласувателни действия и предвиждат ли се средства за изграждане на такава спирка.

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2478/17.03.2014 г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Тъй като това е една от точките, за която не е спазен Правилникът на ВТОС, но консултирайки се с г-жа Мариела Цонева, аз разбрах, че това в последния момент е било публикувано в съответното на министерство - на 14 или на 15 март, обработено е и е влязло на 17 март.

Т.е. - това, което в предишното си изказване имах предвид - да направим така Правилника, за да можем да го спазваме. Обръщам се към г-н Тодоров като председател на Комисията по Правилника. Предлагам в Правилника да влезе текст, който да регламентира тези изключения, защото община В. Търново не е самостоятелно княжество, тя зависи от работата и на държавната администрация, и когато държавната администрация в последния момент качи или изпрати документ, за което се изисква спешност, ние трябва да го разгледаме. Този проект, който ние днес трябва да гласуваме, утре трябва да бъде внесен в съответното министерство, т.е. ние трябва да реагираме за отрицателно време, в резултат на което, за да може да бъде спазен Правилникът, да не го нарушаваме, трябва да има текст, който да предвижда тези изключения като едно чрезвичайно обстоятелство.

 

Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1037

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по Компонент 2 с проектно предложение „Преустройство и модернизация на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Церова кория, общ. Велико Търново”

2. Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерството на инвестиционното проектиране.

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост, Вх. № 2479/17.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1038

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

 

 1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост по Компонент 2 с проектно предложение „Изграждане на детски площадки в ЦДГ „Надежда„, гр. Килифарево, ЦДГ „Пламъче”, гр.Дебелец и ЦДГ „Вяра, надежда и любов” , с Ресен., общ. Велико Търново”.
 2. Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;
 3. Възлага на Кмета на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката и комплектоването на проектното предложение, както и представянето му в Министерството на инвестиционното проектиране.

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2469/14.03.2014 г.

 

ПК по ИВСПИЕСМВ – 5 гласа „за“, ПК по БФ – Приема предложението, ПК по УТТП – Подкрепя предложението

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз имам въпрос към г-н Мариян Маринов. Приложение 2 копира буквално Приложение 16 от бюджета, който приехме. Има една разлика от две бройки: от 11 става на 13, а сумата си остава същата. Моля да дадете пояснение защо се случва така!

Г-н МАРИЯН МАРИНОВ – директор на Дирекция „Бюджет и финанси” Увеличава се натуралният показател, т.е. създават се още две бройки, но в рамките на годишния кредит, който е гласуван вече от ВТОС. Т.е. ако ще се увеличава числеността ефективно, това означава, че няма да се вдига общият размер на средствата, а ще се търсят резерви, например от болнични листи, които след третия ден се възстановяват от НОИ.

Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1039

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 28.02.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-8 868

-8 868

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-8 868

-8 868

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-8 868

-8 868

Други неданъчни приходи

3600

6 575

6 575

- Други неданъчни приходи

3619

6 575

6 575

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6 575

6 575

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-1 198

-1 198

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-1 198

-1 198

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-1 198

-1 198

Помощи за дарения и др.суми

4500

3 491

3 491

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 491

3 491

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 491

3 491

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

0

0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

0

0

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

Трансфери между бюджети (нето)

6100

-1 799

-1 799

- получени трансфери /+/ в т.ч.:

6101

-1 799

-1 799

- Община Велико Търново

6101

-1 799

-1 799

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-2 034

-2 034

- Кметство Самоводене

6109

300

300

- Кметство Килифарево

6109

475

475

- Кметство Дебелец

6109

1 300

1 300

- Център за социални услуги

6109

-41

-41

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

-1 799

-1 799

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

-1 799

-1 799

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

І тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

313

313

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

167

167

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

167

167

- Община Велико Търново

-14 400

-14 400

-Дирекция "Култура и туризъм"

14 400

14 400

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

3

3

-Дирекция "Култура и туризъм"

3

3

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

143

143

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

143

143

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-170

-170

- Внесен ДДС

3701

-167

-167

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-167

-167

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-3

-3

-Дирекция "Култура и туризъм"

-3

-3

Помощи за дарения и др.суми

4500

15 800

15 800

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

15 800

15 800

- Община Велико Търново

15 500

15 500

-Дирекция "Култура и туризъм"

300

300

Помощи и дарения от чужбина

4600

975

975

- текущи помощи и дарения от Европейския съюз

4610

975

975

- Община Велико Търново

975

975

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

16 918

16 918

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

16 918

16 918

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

§§

Всичко:

І тр.

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

61 523

61 523

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

-74 127

-74 127

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

10 679

10 679

- Кметсво Дебелец

6109

-1 300

-1 300

- Младежки дом

6109

2 250

2 250

- Център за социални услуги

6109

975

975

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

§§

Всичко:

І тр.

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)

7500

0

0

- Община Велико Търново

-23 600

-23 600

- Дирекция "Култура"

23 600

23 600

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО

§§

Всичко:

І тр.

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)

8800

-79 627

-79 627

- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

8803

-79 627

-79 627

- Община Велико Търново

-79 627

-79 627

ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

 

 

-79 627

-79 627

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-62 709

-62 709

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-64 508

-64 508

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-300 лв

Кметство Дебелец

300 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

-475 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-1 775 лв

Кметство Дебелец

1 000 лв

Кметство Самоводене

300 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

475 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

475 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

41 лв

Център за социални услуги

-41 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-1 799 лв

Група 3 Култура

-1 799 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-1 799 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-1 799 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

39 608 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

36 808 лв

Кметство Дебелец

1 000 лв

Кметство Килифарево

1 200 лв

Група кметства Килифарево

200 лв

Кметство Самоводене

400 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

8 210 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

7 970 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

7 970 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

240 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

240 лв

3. Функция 3 Образование

-66 170 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-66 170 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

9 079 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

9 079 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

8 104 лв

Център за социални услуги

975 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

50 778 лв

Група 3 Култура

50 778 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 799 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

48 979 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

41 505 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

28 592 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

32 692 лв

Кметство Дебелец

-2 300 лв

Кметство Килифарево

-1 200 лв

Група кметства Килифарево

-200 лв

Кметство Самоводене

-400 лв

2. Функция 3 Образование

-11 014 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 800 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-12 814 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

380 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

380 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-662 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-662 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-662 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-124 032 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-124 032 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-124 032 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

2 522 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

5 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

5 000 лв

Група 3 Култура

-2 478 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-2 478 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

0 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-2 250 лв

Младежки дом

2 250 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-104 214 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-62 709 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-64 508 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г., съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

                                                                                                               

3. Променя Приложение 16 от Решение №1009/12.02.2014 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

                                                                                                                     

4. Изменя Приложение 13 от Решение №1009/12.02.2014 година, както следва:   

                                                                                                                            

т.2 Други спортни дейности                                                                   +5000 лв.

                                                                                                                            

2.8 ФК "Етър Велико Търново"                                                              +5000 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, Вх. № 2468/14.03.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Г-н Председателят каза, че две комисии са го гледали и толкоз. Колко от нас знаят какво възлага тази бюджетна прогноза за следващите две-три години? Затова моля, г-н Председател, Маринов или г-жа Данева да излезе за да каже най-общо за това, което предстои, за да бъде запознато обществото!

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА – заместник-кмет на община В. Търново: Както знаете, бюджетната прогноза се изготвя за първи път с приемането на Закона за публичните финанси. Тази тригодишна бюджетна прогноза ще се приема два пъти годишно от ВТОС. Единият път е сега, през пролетта. Другият път ще бъде през месец септември, когато ще излязат основните допускания за следващата бюджетна година.

Това, което е спазено при разработването на този обемист материал, казвам го в най-общи линии: направена е една реална оценка на база събираемостта на показателите. Тази прогноза се прави в частта „местни дейности”. Използвани са като база изравнителната субсидия за 2014 г. – такава, каквато е в момента, и субсидията за капиталови разходи, каквото е съществуваща през 2014 г. За следващия период вероятно те ще претърпят промени, а с решение на ВТОС ще се коригират тези стойности. Освен това, като база за разработването на прогнозата са използвани данни от местните дейности, като ние не планираме увеличаване на местните данъци и такси за този период. Ако междувременно ВТОС приеме друго решение, тази прогноза ще претърпи корекция.

Със заповед на кмета на община В. Търново са изпратени писма до всички второстепенни разпоредители, съответно до медицински дружества, до търговските дружества, които са подали своите прогнози, както в приходната, така и в разходната част. Тази бюджетна прогноза отразява намеренията на Администрацията за поддържане на една финансова политика, която да гарантира изпълнението на всички поети ангажименти към съответния момент.

 

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1040

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение №57 от 04.02.2014г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2015 и писмо БЮ №2 от 10.02.2014 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2015 - 2017 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Освобождаване на средства от Срочен депозит и пренасочването им за възстановяване на временно ползвани средства от Делегираните от държавата дейности, Вх. № 2467/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – против, Николай Илчев - против, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – против, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов – въздържал се, Желка Денева – против, Стефан Антонов - против, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов – въздържал се, Стефан Михайлов – против, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, 8 „ против”, 5 „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1041

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет:

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да освободи от депозит в „Общинска банка” АД, открит в изпълнение на Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет, средства в размер на 1 087 016 лева. Същите да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община Велико Търново и да бъдат използвани за възстановяване на временно ползваните средства от Делегираните от държавата дейности.

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 2462/14.03.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Влизаме в една поредица от точки, които ще гласуваме кредити от един или друг източник. Следващите три са по ФЛАГ. Уводът ми ще бъде две изречения по предишната точка. Там имаше пет „против” и 8 „въздържали се” и някой от нас, включително и аз, не постави въпроса защо се въздържа. Според мен (упрекът пак е към самия мен) вместо да си мълчим и да се въздържаме и да сме против, ние трябваше да кажем какъв проблем има. Не го казахме.

През 2012 г., като приемахме бюджета, тогава споделих, че бланкетните суми по кредитите са около 23 000 000 лв., т.е. те са съизмерими със собствените приходи. Част от тях ние ползваме, друга не ползваме, постепенно ползваме и връщаме. Нормално е и ние като левица и като група на БСП да подкрепим, защото тук става въпрос за средства, по които вече има задействани проекти, по които трябва да се извършат плащания и ние не можем да слагаме спирачки в колелата и няма да го направим, напротив; с цялата отговорност и с целия риск, защото знаем, че всеки един кредит, всяко едно строителство е свързано с рискове и с евентуални неустойки, но ние ще го направим в името на това да се случват добри неща.

И тук вече аз гледам към шефа на европроектите - като една забележка и един призив: малко по-добре, по-детайлно, по-подробно да се правят тези отчети за изпълнението на финансирането, на разходите, на резултатите, за да не изпадаме в позицията, както по предишната точка, когато някои от нас не подкрепихме и не казахме защо не подкрепяме. В този смисъл тези пари очевидно са необходими, очевидно ситуацията във всички общини е такава - средствата на общините бяха поизчерпани с този програмен период, който беше досега. Очевидно се минава на директно кредитиране и използване на такива кредитни ресурси и именно затова ние би трябвало да подкрепим.

Отново завършвам с този си апел: да се дава един по-детайлен, по-точен отчет и все пак да се използват тези междинни плащания. Доколкото разбирам, ние използваме максимално добре междинните плащания, които могат да се правят по проектите. Ако не съм прав, моля за извинение, връщам си думите назад. Баба ми имаше един такъв лаф: аз казвам: „Бабо, казана дума, хвърлен камък”; старицата, на 85 години, ми казваше: „Вземи, баби, отмести камъка!”. Така че и това го има в живота, но все пак, при мъдрите хора, какъвто не съм аз, но все пак баба ми беше такава.

 

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „ против” няма, 7 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1042

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:          

                                                                      

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2014 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 2 400 000 лева;

3. Валута - лева;                                                                     

4. Вид на дълга – Търговски кредит;                                                          

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи                                                   

6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план   

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%

8. Без такси и комисионни при обслужването на дълга.  

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2463/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1043

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” при следните основни параметри:

• Максимален размер на дълга – до 1 630 616, 11 лева (Един милион шестстотин и тридесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и единадесет ст.);

• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца считано от датата на края на проекта, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/014;

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

• Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/014, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2.  Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2465/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1044

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” при следните основни параметри:

 

•          Максимален размер на дълга – 1 074 325 лева (Един милион седемдесет и четири хиляди триста двадесет и пет лева);

•          Валута на дълга – лева

•          Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•          Условия за погасяване:

      - Срок на погасяване – до 12 месеца от датата на подаване на искането за окончателно плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/033, с възможност за  предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване, непосредствено след възстановяване на средствата от Управляващия орган.

      - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/033;

•          Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•          Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•          Начин на обезпечение на кредита:

-           Учредяване на залог върху вземанията на Община Велико Търново, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/033, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и

-           Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Поемане на дълг,направено по реда на ЗОД, Вх. № 2466/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - въздържал се, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1045

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг и чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, Великотърновски общински съвет реши:

1. Община Велико Търново да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” при следните основни параметри:

•           Максимален размер на дълга – 706 197,57 лева (Седемстотин и шест хиляди сто деветдесет и седем лева и петдесет и седем ст.);

•           Валута на дълга – лева

•           Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

•           Условия за погасяване:

         -  Срок на погасяване – до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

         -  Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

•           Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %;

•           Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•           Начин на обезпечение на кредита:

-           Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Велико Търново да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Инвестиционни намерения от „Топлофикация – ВТ“ АД, Вх. № 2347/31.01.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Красимир Игнатов – изпълнителен директор на „Топлофикация”, и даде думата на г-н Игнатов.

Г-н КРАСИМИР ИГНАТОВ: Благодаря за предоставената възможност накратко да подкрепя и да потвърдя отправеното в средата на месец декември инвестиционно предложение за изграждане на система за оползотворяване на твърди битови отпадъци, като за целта е необходимо предоставянето на един терен от порядъка на 20 декара в близост до сметището, за да бъде изградена в този район тази инсталация.

Ние предлагаме инсталация, която ще оползотвори напълно отпадъците. Ще бъде изградена на два етапа – първият етап е инсталацията за сепариране на отпадъците и вторият етап е изграждане на горивна инсталация, която поради особеността на технологията трябва да бъде изградена на територията на „Топлофикация” и в това се състои нашето инвестиционно намерение – да изградим една инсталация, която има три аспекта. Първо е икономически, второ - екологически и трето е съобразена със съвременните тенденции за енергийна ефективност.

Процесът е дълъг и труден. Ние сме проучили опита на други горивни инсталации. Към настоящия момент оползотворяването на горивната съставка в България не е решено. Само две инсталации имат такава възможност. Доколкото имам информация, има залежали такива количества в други общини, които не са оползотворени.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Като инженер-химик съм изключително доволен и развълнуван, че инж. Игнатов представя едно много хубаво инвестиционно намерение. Утилизацията на отпадъците в нашата страна е проблем от много години насам и ако внимателно се вгледаме назад, особено онези общински съветници, които са доайени тук, а и другите хора, те ще си спомнят, как тонове и тонове боклуци от София пътуваха нанякъде.

Казвам това, за да ви кажа, че ако това се осъществи, общината с подходящи договорни отношения с „Топлофикация” ще съхрани природата на нашия хубав град и триградието. Защото ще споделя една лична вечер през юни, прекарана в с. Драгижево, когато температурата през деня беше над 30 градуса, прекрасните аромати на известните на вас оксиди - серен диоксид, серен триоксид, да не ви говоря с по-сложни имена.

Нека да скочим в бъдещето, уважаеми сенатори, и да дадем съгласие тези хора след едно разумно ново предложение каква техника ще внесат те, защото те вероятно са ходили в Холандия, ходили са на линията Глазгоу - Абърдийн, където отиват всички твърди отпадъци на Обединеното кралство и произвеждат електроенергия, течни горива, пластмаси, фармацевтични продукти и не можеш да разбереш, че там става утилизация на боклука.

Възможно е сега по някакъв начин да засегна в исторически план или в бъдещ план нечии интереси, но нали сме християни, нека да се смирим пред едно разумно технологично предложение и да му дадем зелен ход, за да дишаме по-чист въздух и да ходим през лятото в Драгижево, и да се радваме на хубавите нощи!

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз също изпитвам вълнения, само че те са в обратната посока на тези на проф. Харалампиев. По няколко причини. Първо, доста пищно е описано какви ползи ще има за общината, за гражданите и т.н. Но аз се интересувам, макар и в един първоначален вариант, какви ще бъдат инвестициите. Второ, ми хрумва (без да имам интереси – категорично го заявявам) ами ако общината си го направи това? затова питам какви инвестиции ще бъдат. Създадеш си предприятие, направиш си го и толкова. Трето, вълненията ми идват и от становището на г-н Кмета на с. Шереметя, който доста витиевато за един кмет описва „ако”. Общината да положи грижи, и съответно инвеститорът, да бъде съхранена природата.

Ние се познаваме отдавна с г-н Игнатов и аз му имам пълно доверие, но, г-н Игнатов, кажете все за тези неща, защото на практика ние не се разпореждаме с общинската собственост. Там точката е: „приема положително”, но като приемем положително, си подаваме ръката.

Г-н КРАСИМИР ИГНАТОВ: Инсталациите по принцип са две. Едната е системата за оползотворяване, която е в порядъка на няколко десетки милиона - между 20 и 30 милиона, в зависимост от обема на отпадъците. Последните проучвания за В. Търново, за морфологичния състав, са от преди 10 години.

В технологично отношение има доста нови технологии. Тук не става въпрос за завод за изгаряне на отпадъци, а за първична обработка, като част от тези отпадъци ще бъдат и депонирани. Втората инсталация, която е за изгаряне на горивната съставка, е от порядъка на около 5 000 000 евро. Това е инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с мощност около 3 мегавата електрическа и около10 мегавата топлинна, която ще бъде построена на нашата площадка. Като екологичен проект има много сериозни изисквания и това оскъпява страшно много инсталацията, т.е. очистващите съоръжения на един такъв горивен процес са съизмерими със самата горивна инсталация.

Ние в предварителни разговори поехме, че горивната съставка, която е оползотворена, в момента е получена. До изграждането на нашата инсталация ние ще осигурим изгарянето й в друга, съседна инсталация, примерно в Русе. Там в момента вървят с един етап преди нас в изграждането.Там инсталацията е по-голяма, защото обемът на отпадъците е по-голям.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Този материал за втори път влиза на сесия, ако не се лъжа. Той е един и същ и поражда няколко основни въпроса, които трябва да си ги кажем. Аз малко се смущавам от формулировката на точка 1 от Решението.

Първо: Ние даряваме ли този терен, или продаваме право на строеж? В преамбюла пише, че инвеститорът иска този терен да бъде дарен, а при четене на писмото мисля, че пише: „предоставяне на право на ползване”. Мисля, че има разлика.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Първият път, когато влезе, тогава уточнихме това и остана само, че трябва да представят скица и становище на кмета.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: За кмета на Шереметя - странно е, че той е научил днес от вестник „Янтра” за този проект – малко обидно за кметския наместник там.

Второ, този отпадък ние ще го даряваме ли на „Топлофикация”, или ще го продаваме? Това е важно. Или ще трябва да плащаме, че ще го обработват? Това също е важно, защото като чета, не ми става ясно.

Трето, инвестициите – вие споменахте едни милиони в евро и в лева.; какви работни места ще се откриват?

Да не говорим за какъв терен говорим - между 20 и 25 декара.

Има много неясноти, на които трябва да си отговорим, за да кажем: „Да, ние ще дадем този терен на „Топлофикация”, защото това ще доведе до спадане на парното за всички търновци с еди-колко си”; или: „Ще проведем търг за продажбата на терена” или: „Ще предоставим право на строителство”. Тези неща в момента не са ни ясни. Ако може някой да ни обясни, да ни убедят, защото пътят към ада е осеян с добри намерения. Затова аз ще се въздържа да подкрепя.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА – началник отдел „Околна среда”: В настоящото предложение за решение никъде не се коментира, че ние даваме този терен. Не поемаме такъв ангажимент, единствено вие давате право на кмета да извърши преотреждане на имота. Той е отреден в момента с начин на трайно ползване за сметище. Целта е с приложената скица да се отдели част от него, която не е използвана, да се извърши урегулиране на имота с план за регулация и с план за застрояване и този имот впоследствие е въпрос на следващи ваши заседания и на следващи предложения на кмета на община В. Търново, как, по какъв начин и на кого да бъде предоставен този терен.

Във връзка с това, което казахте за предоставяне право на ползване. В писмото за инвестиционни намерения има текст да се предостави право на ползване, но той е по отношение на отпадъците. По отношение на терена пише, че искат да им се предостави. Бяха проведени три официални срещи с представители на инвеститора заедно с кмета и с Общинската администрация и на тези срещи беше ясно заявено, че те искат безвъзмездно предоставяне на терена срещу преференции в цената на топлоенергията. Три пъти е казано точно и ясно. Ние бяхме длъжни да ви уведомим, за да няма после изказвания от рода: „Вие скрихте тази информация”. Затова има това различие, което на Вас ви се струва като различие.

А това, как ще се плаща, ще се плаща ли, къде ще отива отпадъкът е въпрос на решение на следващи заседания, на следващи предложения, било то касаещи дори и Закона обществените поръчки.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Дали приемаме положително това инвестиционно намерение, или не, няма никакво значение. За нас условието е следното: „Упълномощава кмета да проведе процедури по разделяне и преотреждане...” За нас е важна втората част, защото утре може да се появи друг инвеститор, да се получи конкурс и т.н. Затова нека да остане само втората част, за да започне преотреждането, да се извърши административната част и отдолу да бъде записано точно за какво да се преотреди - примерно площадка за изгаряне на отпадъци, преработка и т.н. Нали УПИ-то, което се отдели, ще има предназначение? Какво ще бъде записано в картата? Нека го допълним, за да се знае точно за какво се преотрежда! Нали в момента му сменяме предназначението – упълномощаваме кмета. За какво да му сменим предназначението – жилищна зона, зона за отдих?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Да добавим „за производствени и обслужващи нужди”. Така трябва да се запише според инж. Миткова.

 

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Милен Михов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1046

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет:

 1. Приема положително направеното инвестиционно предложение, обективирано в Писмо за инвестиционни намерения с Вх. № 5300-8950/16.12.2013 г. от „Топлофикация – ВТ“ АД.
 2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да проведе процедурите по разделяне и преотреждане на ПИ № 000305 „за производствени и обслужващи нужди“ в землището на с. Шереметя.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Определяне на ХГ „Борис Денев“ за второстепенен разпоредител, Вх. № 2477/17.03.2014 г.

 

Г-н ИВАН АЛЕКСАНДРОВ: Аз искам да направя само една формална корекция. По принцип подкрепяме проекта за решение, който е в контекста на Закона за уредбата, която е фиксирана в Закона за културното наследство, но в точка 2, абзац 7 е записано: „Прави предложение до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на РИМ – В. Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността”. Разходните стандарти на РИМ са едни, определени в частта „делегирани дейности”, разходните стандарти на Художествената галерия са други, тъй като той попада в схемата за културни институти до 15 човека и там парите са различни по разходната част „делегирани дейности”. Затова предлагам да бъде отстранена тази техническа грешка и да бъде записано: „обезпечавайки дейността на Художествената галерия „Борис Денев” - В. Търново.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Уважаеми колеги, в ПК по ОНК дебатите винаги са плодотворни и общо-взето се обединяваме около единни решения, но в случая се спазват законовите разпоредби. Аз благодаря на кметската администрация, която винаги присъства на нашите комисии - в лицето на заместник-кмета г-н Ганчо Карабаджаков и на г-жа Църова. Всички изказахме едно опасение, че тази културна институция, която е емблематична за града ни, трудно ще се справи със своите дейности, като премине на делегиран бюджет. Вярно, че законовото изискване е малко закъсняло и доколкото разбрах, има задържане от страна на кметската администрация.

„За” сме. Искането е от директора г-н Сираков, но искам да се подготвим за един момент, когато ние ще трябва да помагаме и да допълваме средствата. Защото (аз изказвам тук вече лично мнение) така е направен този делегиран бюджет, че за едни е майка, а за други – мащеха. Така че подкрепете, но се гответе да помагаме по-нататък!

 

Предложението по т. 18 беше подложено на гласуване заедно с корекцията, предложена от г-н Иван Александров:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1047

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.1 и чл.12, ал.10 от ЗКН във връзка с § 1 от ЗКН и чл.11,ал. 10 от Закона за публичните финанси Великотърновски общински съвет взема следните решения:

 

1. Великотърновски общински съвет определя ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново за второстепенен разпоредител, считано от 01.05.2014 година;

2. Правата и задълженията на Директора на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново, като ръководител на второстепенен разпоредител са както следва:

*      Да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново;

*      Организира дейностите регламентирани в чл.5 на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

*      Предлага чрез първостепенния разпоредител за одобрение на ВТОбС бюджет и след неговото приемане отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

*      Да предлага при нужда на първостепенния разпоредител компенсирани промени на утвърдения бюджет в приходната и разходната част до 20 число на текущия месец;

*      Да се разпорежда със средствата на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново съгласно утвърдените бюджетни кредити;

*      Да реализира собствени приходи от дейност, регламентирана в законовите разпоредби;

*      Да прави предложения до първостепенния разпоредител за числеността на персонала, обезпечавайки дейността на Художествената галерия „Борис Денев” - Велико Търново, съобразно разходните стандарти за финансиране на дейността;

*      Изготвя длъжностно щатно разписание и утвърждава поименно такова;

*      При разработването на годишния бюджет на Община Велико Търново директорът на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново представя очакваното изпълнение на приходите от отдаване под наем на експозиции от движимо културно наследство и картини и билети за вход.

*      Реалното изпълнение на дейностите в плана на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново се съобразява с реалното изпълнение на приходите от експозиции и вход;

*      Тримесечно, съвместно с отчета за изпълнение на бюджета представя пред ВТОБС отчет на дейността на ХГ „Борис Денев” гр. Велико Търново.

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2433/10.03.2014 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: И по тази точка и в ПК по НПУОР, и в ПК по ОНК имаше достатъчно дебати. Ние сме съгласни да приемем Програмата за развитие на читалищната дейност, но едно е програмата и тя е много разнообразна, обективна. Ние знаем, че читалищата са културните ни средища и в най-малките населени места, но в последната страница има и една справка по финансови въпроси. Аз и моите колеги от групата на БСП считаме, че това трябва да бъде разделно, и именно тези финансови средства са необходими, защото читалищата са общинска собственост и собственикът трябва да се грижи за поддръжката, но не е моментът да влизат заедно. Ето защо, ако трябва да направим ново предложение и тези въпроси да влязат като допълнение и изменение в Инвестиционната програма на общината.

 

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1048

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 1 и ал. 2 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2014 г.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТНОСНО: Участие на Община Велико Търново в обявени от СЕМ конкурси за осъществяване на радиодейност, Вх. № 2486/18.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1049

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие община Велико Търново да участва в откритите с Решения №РД-05-30 и РД-05-29/ 27.02.2014 г. на Съвета за електронни медии конкурси за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ /политематичен/ профил, разпространявана чрез аналогово радиоразпръскване за град Велико Търново.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 2490/19.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1050

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2014 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ :         „ Незастроен УПИ V - „за обществено обслужване” от стр. кв. 67 по плана на село Русаля , община Велико Търново” - собственост на Община В. Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към обектите с източник на финансиране от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” да бъдат включени обекти на територията на с.Русаля на стойност до 30 % от постъпленията от продажбата на описания в т. 1 обект .

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищни имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2491/19.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1051

 

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3 от ЗПСК и свое решение № 790/01.08.2013 г. , Великотърновски общински съвет

1. Изменя т. 1 на решения № 251/17.05.2012 г. и № 284/21.06.2012 г., като в края на същата се заличават думите „обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „собственост на Община Велико Търново”.

2. Изменя т. 1 на решение № 285/21.06.2012 г. като в края на същата се заличават думите „от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „ - собственост на Община Велико Търново”.

3. Изменя т. 1 на решения № 353/13.09.2012 г. и № 365/27.09.2012 г., като в началото на същите се заличават думите „от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново”, вместо които се поставя текст със следното съдържание „ - собственост на Община Велико Търново”.

ІІ . На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения №№ 251/17.05.2012 г.,284/21.06.2012 г., 285/21.06.2012 г., 353/13.09.2012 г., 365/27.09.2012 г. и 790/01.08.2013 г., Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 35 (тридесет и пет) на сто приетата с решение № 285/ 21.06.2012 г. година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 134 615 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС , за продажба на обособен обект ,със стопанско предназначение, представляващ : ”Офисни помещения”, с идентификатор 10447.502.189.2.4 съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 172,90 кв.м., разположени на втори етаж от административна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.189 и с административен адрес ул.”Никола Габровски” № 78, гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ върху поземления имот” - собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС .

2. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 353/ 13.09.2012 г. година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 179 820 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС , за продажба на обособен обект от административна сграда,построена в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ : „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор № 10447.502. 189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект”- собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС .

3. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 365/ 27.09.2012 г. година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 4 165 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС , за продажба на обособен обект от административна сграда,построена в поземлен имот с идентификатор 10447. 502. 189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, със стопанско предназначение, представляващ : ”Магазин, разположен на партерен етаж, с идентификатор 10447.502.189.2.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 , съобразно застроената площ на самостоятелния обект”- собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС .

4. Определя начин за продажба на посочените в т.т.1,2 и 3 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т. 1– 6 750 лева ; за имота по т. 2 – 8 900 лева, за имота по т. 3 – 410 лева .

5. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

6. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

7. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. 1– 40 380 лева ; за имота по т. 2 – 53 946 лева, за имота по т. 3 – 1 250 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

8. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите по т.1 и т.2 се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

9. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

10. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

11. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

12. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в Западна промишлена зона, Вх. № 2492/19.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1052

 

На основание чл.3,ал.3, т.2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свои решения №№ 584 /28.02.2013 г.и 653/25.04.2013 г. , Великотърновски общински съвет :

1.Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 653/25.04.2013 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 202 860 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищени имот, със стопанско предназначение,представляващ :„Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр.В.Търново,целият с площ от 15 749 кв.м.,за който имот е отреден УПИ V - „за резервен терен”, кв. 6 по ПУП-ПР на гр.Велико Търново,Западна промишлена зона” – собственост на Община В.Търново . Сделката се облага с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 10 150 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за горепосочения обект. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 60 858 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка №BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТНОСНО: Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2014 г., Вх. № 2493/19.03.2014

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1053

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, чл.5,т.2 и чл.10, т. 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2014 година, произтичащи от решение № 1017/ 27.02.2014 година на ВТОбС - Приложение № 1 .

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2013 г., Вх. № 2447/13.03.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да обобщя моята позиция и да заявя, че аз няма да подкрепя този отчет не защото резултатите наистина вървят добре – т.е. леко възходящо, със знак плюс. Направил съм си сериозен труд да анализирам всичко детайлно. Защо няма да подкрепя и ще се въздържа? Защото за някои от дружествата аз намирам, че все още и към днешната дата има сериозен резерв, който те не използват. Неслучайно го повдигам като въпрос. Мисля, че трябва да започнем да говорим за неща, които трябва да изискваме. Мисля, че започваме постъпателно да излизаме от кризата и оттук нататък трябва да бъдем още по-критични, за да можем наистина да подобрим нашата услуга. Неслучайано казвам услуга, защото освен да изискваме повече от тези дружества, ние все пак предлагаме услуга, срещу която трябва да има някаква финансова стойност.

Назад в годините аз бях един от хората, които постоянно говореха, че тези дружества трябва да имат печалба и тя да не е малка. На това имаше много сериозен отпор и се казваше, че не трябвало в никакъв случай да имат печалба, защото тяхната функция била съвсем различна. Аз не приемам подобно мнение, тъй като всяко нещо трябва да бъде заплатено. Като човек от бизнеса знам за какво говоря. И като такъв искам да ви кажа, че е много трудно в края на всяка година дружеството, което се ръководи да бъде и на печалба, т.е. със знак плюс. Затова знам за какво иде реч.

Ще направя една малка препоръка към тези управители, които са ни уважили и са тук. Оттук нататък моята препоръка към вас е да търсите условия за повишаване на възнагражденията на вашите служители. Колко и кога - зависи от вас. Според мен има начин, имате възможност. Понеже видях д-р Рачева - мисля, че това, което направихме спрямо медицинските дружества, е един доста сериозен знак в тази посока, че ВТОС се отнася сериозно, специално към здравните заведения. Давам един пример. Преди известно време бяхме на гости в община Варна и разговаряхме с общинските съветници там и те тогава се хвалеха как добре вървят техните медицински дружества. Да, тогава те бяха добре, но на фона на тяхното „добре”, ние сме още по-добре към днешна дата, защото те сега нямат пари дори и за възнагражденията. Всички чуваме какво излиза и в националните медии в момента – там имат много сериозни проблеми. Затова казвам, че здравните дружества в момента вървят във възходяща градация. Да, има натрупани отрицателни финансови резултати, но няма как изведнъж да се случат нещата.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Понеже видях, че г-н Димитров излезе с отчета, и аз реших да изляза с него. Става въпрос не за здравни заведения, а за медицински заведения. Аз ще взема отношение само за тях. През последната година има категорична тенденция към подобряване финансовото състояние на тези дружества. Това първо. Аз, като общински съветник и като председател на ПК по ЗСД, приветствам тяхната добра работа.

Второ, това бяха управители, които предложиха своя оздравителна бизнес програма, към която стриктно се придържат и неслучайно резултатите са много добри. Само ще вметна две цифри. Става въпрос, че СБПФЗ при загуба миналата година на минус 219 000 лв., тази година е с минус 67 000 лв. КОЦ също показва тенденция към намаляване на загубите. Много добра е работата в ЦКВЗ, където от минус 34 те отиват с около 70 000-80 000 лв. марж. Така че това е една положителна тенденция и аз ви предлагам да приемете отчета на тези дружества. Другия месец ще приемем тримесечния отчет и тогава ще видим как се движат през тази година.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1054

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 и чл.19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на търговските дружества за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Инвестстрой“ – 92“ ЕООД, Вх. № 2451/13.03.2014 г.

 

Г-н СТКОЯН ВИТАНОВ: Ще обясня положителния си вот, говорейки за „Инвестстрой”. В комисията дискутирахме общия отчет и в частност всяка една фирма. Беше ясно заявено и беше признато, че през 2013 г. дружества наистина вървят по-добре и по една още причина: от месец май ние имаме ново правителство, което създава далеч по-добри условия.

Именно затова гласувах „за” и ще гласувам „за” отчета, който се отнася до „Инвестстрой” и в частност неговия управител г-н Тачев.

 

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1055

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17, чл. 19, т.1 и чл.60, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 18 000лв. (осемнадесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.         

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя инж. Николай Йорданов Тачев на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „МЦРСМ I“ ЕООД, Вх. № 2452/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1056

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 2 000лв. (две хиляди лева), не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Освобождава от отговорност Управителя Д-р Румяна Георгиева Рашева на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „КОЦ“ ЕООД, Вх. № 2453/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1057

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на -236 000лв. (двеста тридесет и шест), печалба не се разпределя.   

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1.Освобождава от отговорност Управителя Д-р Мария Иванова Рачева на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД в срок до 30.06.2014 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, Вх. № 2454/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1058

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17, чл. 19, т.1 и чл.60, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 9 000лв. (девет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.         

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя Методи Стефанов Петров на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ОДПГ“ ЕООД, Вх. № 2455/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1059

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013г. на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 4 000лв. (четири хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:          

1. Освобождава от отговорност Управителя инж. Иван Ламбов Димитров на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „СБАЛПФЗ Д-р Трейман“ ЕООД, Вх. № 2456/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за

Предложението беше прието с 23 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1060

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40, ал1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман”ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на -67 000лв. (шейсет и седем хиляди лева), печалба не се разпределя.           

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя Д-р Мария Иванова Рачева на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания

„Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „Царевград Търнов“ ЕООД, Вх. № 2457/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за

Предложението беше прието с 24 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1061

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17, чл. 19, т.1 и чл.60, ал.1 и ал. 2 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 40 000лв. (четиридесет хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин:

-70% остава в „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и

-30 % за изплащане на Община Велико Търново.         

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя Цветомир Иванов Бояджиев на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦКВЗ“ ЕООД, Вх. № 2458/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Драгош Методиев – за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1062

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 37 000лв. (тридесет и седем хиляди лева), не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Освобождава от отговорност Управителя Д-р Теодора Цекова Чолакова на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 г. и разпределение на печалбата за 2013 г. на „ЦПЗ“ ЕООД, Вх. № 2459/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 34 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „ против” няма, 4 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1063

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 40, ал.1, т.1, „б” от Закона за счетоводството, чл. 17 и чл. 19, т.1 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013 година на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2013г.

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2013г. на дружеството за 2013г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2013г. в размер на 7 000лв. (седем хиляди лева), не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

           

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Освобождава от отговорност Управителя Д-р Георги Иванов Парчев на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2014г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2013г.

3. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2014г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

В 13.00 часа г-н Николай Ашиков предложи времето за протичане на заседанието да бъде удължено до два часа или до приключване на дневния ред.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност на Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2449/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 35 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1064

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:    

 

1. Освобождава от отговорност Управителя Д- р Силвия Димова Горанова на „Център за кожно- венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за периода 01.01.2012г. до 15.06.2012г.

  

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност на Управителя на „ОДПГ“ – Велико Търново“ ЕООД, Вх. № 2450/13.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 36 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – против, Николай Илчев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „ против”, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1065

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:    

 

1. Освобождава от отговорност Управителя Недко Тодоров Азманов на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за периода 01.01.2012г. до 17.09.2012г.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: Приемане на отчета за дейността на МКБППМН за 2013 г., Вх. № 2472/14.09.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 37 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против”, „въздържал се” няма.

  

РЕШЕНИЕ № 1066

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Отчета за дейността на МКБППМН за 2013 г. и дава положителна оценка за извършеното като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ОСМА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността по Програма СИНДИ,Вх. № 2471/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 38 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „ против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1067

 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

1. Приема Информация за дейността по програма СИНДИ и Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” през 2013 година.

2. Приема Финансов план за дейностите по Детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на Програма СИНДИ през 2014 година.

 

ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТНОСНО: Приемане на план за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г., Вх. № 2470/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 39 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1068

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за 2013 г.

2. План за действие на Общинския съвет по наркотични вещества за 2014 г.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2013 г. и Програма за детето за 2014 г., Вх. № 2483/18.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 40 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1069

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от ППЗЗД Великотърновски Общински съвет приема:

1. Отчет по изпълнение на Програма за детето за 2013 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г .

2. Програма за детето за 2014 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г..

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г., Вх. № 2476/17.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 41 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1070

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет приема:

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2015 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ОТНОСНО: Приемане на отчет на план за действие за 2013 г. и План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Вх. № 2484/18.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 42 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1071

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема:

 1. Отчет на План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.
 2. План за действие за 2014 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2013 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 2445/12.03.2014 г.

 

Г-н Ашиков уточни, че ПК по ОС предлага следното: „Да се поправи техническата грешка: броят на резервните жилища да стане от 165 на 15”, а ПК по НПУОР: „Да влезе в зала след корекция в списъка”.

 

Г-н Ашиков добави, че списъкът е коригиран и даде думата за изказвания.

 

Изказвания не бяха направени.

 

Предложението по т. 43 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров – против, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „ против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1072

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновския общински съвет:

 

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

   жилищни нужди                             - общо     390 броя;

в гр.В.Търново                                                 384 броя;

в гр. Килифарево                                              6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди                                              0 броя;

- резервни жилища                                           15 броя;

- ведомствени жилища                                       19 броя.

 

                 ОБЩО ЖИЛИЩА                      424 БРОЯ

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТНОСНО: Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища за 2014 г., Вх. № 2444/12.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 44 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

  

РЕШЕНИЕ № 1073

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет определя за 2014 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,80 лв.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Буковец Вх. № 2474/14.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 45 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Лидия Прокопова – за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров – въздържал се, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1074

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет включва в списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за публична общинска собственост за нуждите на Кметство с. Буковец част от недвижим имот – бивша Здравна служба, находяща се в административна сграда – Кметство, на І-ви етаж с вход от изток, състояща се от: чакалня, лекарски кабинет, зъболекарски кабинет и склад с тоалетна, построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, чл.2 ал.1 от НРПУРОИ изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор,

построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година недвижим имот общинска собственост, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор,

построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

 

4. На основание чл.39, ал.4 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ част от административна сграда – Кметство както следва:

- партер с вход от юг: клуб, салон със сцена, коридор и две помещения с отделен вход;

- първи етаж с вход от север: стая - кмет, стая, офис, склад и коридор,

построена в УПИ І-49 от кв.11 по плана на с. Буковец, актуван с АОС №686/28.03.2000 г.

в полза на Народно читалище „Развитие – 1918” с. Буковец, представлявано от Председателя на Настоятелството – Тодор Михайлов Желязков.

 

5. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

 

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на ОУП на община Велико Търново за 2013 г.,Вх. № 2480/17.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 46 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

  

РЕШЕНИЕ № 1075

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски общински съвет приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново за 2013 г.

 

             Приложение: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Велико Търново.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 2438/11.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

 

Предложението по т. 47 беше подложено на поименно гласуване.

 

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „ против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1076

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ЛЛ-14 от 10.01.2014г. от Людмил Димитров Ламбев, от гр.Свищов, ул.”Трети март” № 3 и писмо с изх.№ 4220 от 06.12.2013г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Людмил Димитров Ламбев, за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 10447.520.666, в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих – Ов” и застрояване с малка височина – 7 м.

2. Дава разрешение за изработване на:

- подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 10447.520.666, в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа” , начин на трайно ползване – друг вид нива, категория на земята - шеста, трайно предназначение на територията – земеделска, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „вилен отдих - Ов” и застрояване с малка височина – 7 м;

- план-схема за електрозахранване на ПИ № 10447.520.666 в землището на гр.Велико Търново, местност „Козлуджа”.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ (отрицателен вот): Моят отрицателен вот ще бъде във вид на въпрос. Тази точка не е ли същата, каквато беше онази, където гласувахме поименно за с. Шереметя – тук приемаме ПУП, а там приемаме някакъв план?

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2437/11.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 48 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1077

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ във връзка с чл.12, ал.2 ЗУТ, заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-1210 от 25.02.2014г. от „Сладоледена фабрика” ООД, гр.Велико Търново, ул.”Улица на услугите” № 3 и писмо с изх.№ 492 от 18.02.2014г. на РИОСВ – Велико Търново, с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Великотърновският общински съвет реши :

1.Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Сладоледена фабрика” ООД за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000219, в землището на гр.Дебелец, местност „Сухата чешма” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” – /разширение производствено предприятие за хранително вкусова промишленост в ПИ № 076016/ и застрояване при височина – 12 м.

2. Дава разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000219, в землището на гр.Дебелец, местност „Сухата чешма” , начин на трайно ползване – гора в зем.земи, категория на земята при неполивни условия - десета, за определяне ново конкретно предназначение на имота за „предимно производствена зона” - /разширение производствено предприятие за хранително вкусова промишленост в ПИ № 076016/ и застрояване при височина – 12 м.

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2482/17.03.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

 

Предложението по т. 49 беше подложено на гласуване.

 

Предложението беше прието с 29 „за”, „ против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1078

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г.,т.8, на Комисия за земеделските земи при Министерство на земеделието и храните, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 084004, местност „Дръндарски мочур” в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за «жилищни нужди» – предвижда се свободно застрояване на сграда, при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване – 60%, коефициент на застрояване - Кинт –max. 1,2, плътност на озеленяване -40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

2. Подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфрасктрутура – трасе за външно електрозахранване – подземна кабелна линия 1 кV и трасе за външно водоснабдяване на обект в ПИ № 084004, местност «Дръндарски мочир» в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново: трасето на ел кабела започва от съществуващ трафопост на възлова подстанция «Дебелец» 20/0.4 кV в ПИ № 0.461, продължава през ПИ № 0.461 – други територии и навлиза в ПИ № 084004; трасето на външния водопровод започва от съществуващ стоманен водопровод, разположен в ПИ № 0.334 – улична мрежа на гр.Дебелец, продължава и преминава през имоти – ПИ № 0.334 – територия от населено място, ПИ № 0.457 – местен път, публична общинска собственост, ПИ № 084007 – полски път, публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 084004;

3. Планове - схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП – план за застрояване за ПИ №084004, местност «Дръндарски мочур» в землището на гр.Дебелец, община Велико Търново.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

Заседанието беше закрито в 13.25 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                           /Диляна Милева/