Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 67-мо заседание - 28.05.2014 г. (проект)

Дневен ред на 67-мо заседание - 28.05.2014 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на шестдесет и седмо заседание, което да се проведе на 28.05.2014 г. /сряда/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 г., Вх. № 2646/16.05.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2647/16.05.2014 г.

3. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2014 г., Вх. № 2612/09.05.2014 г.

4. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2013 г., в които Община Велико Търново е съдружник акционер, Вх. № 2578/23.04.2014 г.

5. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2604/08.05.2014 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2648/16.05.2014 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2649/16.05.2014 г.

8. Приемане на Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 -2020 г., Вх. № 2608/09.05.2014 г.

9. Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., Вх. № 2609/09.05.2014 г.

10. Промяна в Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2627/14.05.2014 г.

11. Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл. 24 и сл. от Закона за управление на отпадъците, Вх. № 2610/09.05.2014 г.

12. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

13. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 4501/23.05.2014 г.

14. Привеждане на длъжностите в структурата на ОП „Зелени системи“ в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, Вх. № 2584/25.04.2014 г.

15. Прекратяване на Договор за управление, сключен между управителя на „Инвестстрой -92“ ЕООД и Община Велико Търново и определяне на управител на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2617/10.05.2014 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи бивши училища в с. Пчелище и Войнежа, Вх. № 2655/21.05.2014 г.

17. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Никюп, Вх. № 2656/21.05.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2651/19.05.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2635/14.05.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2632/14.05.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Присово, Вх. № 2633/14.05.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2634/14.05.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големани, Вх. № 2636/14.05.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2631/14.05.2014 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2611/09.05.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 2637/04.05.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2629/14.05.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2630/14.05.2014 г.

29. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2642/14.05.2014 г.

30. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2638/14.05.2014 г.

31. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2639/14.05.2014 г.

32. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2640/14.05.2014 г.

33. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2641/14.05.2014 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2626/14.05.2014 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ