Начало Заседания Протоколи Протокол № 66 от 21.05.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 66

 

от шестдесет и шестото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 21.05.2014 г. от 17.30 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-н Тодор Тодоров, г-н Милен Михов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

1. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 2624/14.05.2014 г.

2. Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 2643/15.05.2014 г.

3. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново за свикване на Общо събрание на акционерите на 22.05.2014 г., Вх. № 2590/29.04.2014 г.

4. Предложение от Стефан Михайлов и инж. Николай Николов, Вх. № 2601/07.05.2014 г.

 

Предложения и изказвания не бяха направени.

 

Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

1. Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 2624/14.05.2014 г.

2. Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 2643/15.05.2014 г.

3. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново за свикване на Общо събрание на акционерите на 22.05.2014 г., Вх. № 2590/29.04.2014 г.

4. Предложение от Стефан Михайлов и инж. Николай Николов, Вх. № 2601/07.05.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне носител на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение, Вх. № 2624/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪСЖДА НАГРАДА „24 МАЙ“ на

 

Никола Мирославов Павлов – ученик от Природо – математическа гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Вх. № 2643/15.05.2014 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: За първи път виждам това предложение и тук – в точка 3 пише: „Не присъжда Награда на община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 г. в прогимназиалния етап на образованието.

Някой може ли да каже защо тази година не присъждаме такава награда. Питам информативно.

Председателят на ВТОС даде думата на председателя на ПК по ОНК – г-жа Лидия Прокопова.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: В тази категория нямаше предложения. Ако позволите, мога да разясня по всички точки, но това е отговорът – нямаше предложения.

 

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1128

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Статута за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Великотърновски общински съвет реши:

 

  1. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в предучилищното възпитание.
  2. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в начален етап на образование на Пенка Илиева Иванова – Главен учител в СОУ „Вела Благоева” гр. Велико Търново
  3. Не присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в прогимназиален етап на образование.
  4. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2013/2014 година в гимназиален етап на образование на Красимира Маринова Христова – Старши учител по икономически дисциплини в Старопрестолна гимназия по икономика гр. Велико Търново.
  5. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2013/2014 година в областта на предучилищното образование на ЦДГ „Соня” гр. Велико Търново
  6. Присъжда Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2013/2014 година в областта на училищното образование на ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново за свикване на Общо събрание на акционерите на 22.05.2014 г., Вх. № 2590/29.04.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: По време на заседанието на комисията бяха разяснени някои неща. Имаме едно Решение № 408 от преди една година и по него също дадохме някои разяснения.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бих искал да се върна доста назад във времето. Болницата „Д-р Стефан Черкезов” във В. Търново докато стане МОБАЛ, се издържаше тотално от общината. Д-р Иво Найденов тогава беше един от управителите, а също и д-р Манчев, д-р Маринов. Във всички тези години общината даваше пари и за мазут, и за лекарства, и за апаратура. Това никъде не е отбелязано.

Когато стана МОБАЛ, разпределението стана на база на граждани в съответните общини. Искам да се върна вече малко по-малко напред във времето, когато управител беше д-р Гецов. С цялото уважение към него - човешко и лично, и със семейна признателност, трябва да припомня, че той тогава се държеше неадекватно. Тогава имаше една такава теза: „Ако вие тук не гласувате, държавата няма да даде нито лев за болницата.”. В това предложение, което по същество е същото - за увеличаване на капитала, след като на два пъти Решението беше отменено от Върховния съд, вече няма такъв нюанс и такава заплаха: „Ако вие не гласувате...”, но то е нормално – все пак има друго управление.

Но аз искам да споделя и нещо друго оттук нататък. Смени се управлението на държавата и ние от БСП ще подкрепим това предложение. Макар че имахме вариант да бъде омекотено, на база на по-добрия подход на правителството към този казус, да се въздържим, но се оказа, че ако ние се въздържим, юридически не можем да обжалваме евентуалното решение на Общото събрание на МОБАЛ. Затова ние ще подкрепим, за да покажем, че всякаква политическа конюнктура за нас не е важна и по-добре да изядем пердах (казано в кръга на шегата)от „Позитано”, отколкото от гражданите на В. Търново. Затова ще подкрепим това предложение.

 

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Александър Нанков - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова – въздържал се, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Стоян Витанов - за, Желка Денева – за, Стефан Антонов - въздържал се, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1129

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 37 и чл. 43   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 22.05.2014г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.9 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против” и

По т.11 от дневния ред – да се гласува „против”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 37 и чл. 43   от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 23.05.2014г. /следващия ден/ след проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 22.05.2014г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ, чл. 2, чл. 36 и чл. 43 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 22.05.2014г., СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА–ИВАНОВА, ЕГН 6904111557,л.к.№ 194348799, издадена на 06.02.2006 год. от МВР гр.Вeлико Търново, Заместник кмет „Икономическо развитие” на Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Стефан Михайлов и инж. Николай Николов, Вх. № 2601/07.05.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че е постъпило предложение, внесено от г-н Стефан Михайлов и г-н Николай Николов и даде думата на вносителите на предложението.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предложението ни е по повод на това, че християнският празник Възнесение Господне (Спасовден) се празнува на 40-тия ден след Възкресение. Тази година празникът се пада на 29 май – в четвъртък. На същия ден по график се полага да имаме редовно заседание на Общинския съвет.

Нашето първоначално предложение беше първо да участваме в храмовия празник Възнесение Господне с литургия от 10.00 часа и концерт в храма от 11.30 часа, а след това да се проведе заседанието на ВТОС от 14.30 часа в залата на община В. Търново. Но тъй като много от колегите общински съветници са ангажирани, ние предлагаме промяна на датата и часа на провеждане на заседанието. Предлагаме редовното заседание да се проведе на 28.05.2014 г. – сряда, от 9.00 часа в залата на община В. Търново.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: С цялото ми уважение към вносителите и с цялото ми уважение към всички празници, които нашият църковен календар предлага и с които ние се съобразяваме, с едно голямо „но” обаче. Аз говоря от мое име, но съм разговарял и с колеги: заседанията, които ние провеждаме, ние ги планираме. Аз в моя персонален работен календар на датата 29 май съм си записал: „Сесия”. Отлагам дела, отлагам професионални ангажименти и не мога да си позволя да го преместя с един ден. Разбира се, че ще се съобразя с решението, но това ще създаде големи затруднения, когато едно такова предложение е внесено в последния ден или в последния момент.

В края на краищата този църковен празник си е в църковния календар от самото начало на годината и ние сме приели график за работата на Общинския съвет. Ако бяхме го помислили и бяхме го разгледали, нямаше никакъв проблем това нещо да се види предварително.

В този смисъл аз казвам, че не съм против, но не мога да подкрепя такова предложение.

Г-жа РАДКА КРУМОВА: Аз подкрепям г-н Илчев по простата причина, че аз работя и по някакъв начин съм си направила разпределение, пуснала съм си отпуската и няма как да я отложа вече.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ се изказа в подкрепа на предложението на г-н Николов и г-н Михайлов, като заяви, че в началото не е бил съгласен с предложението за промяна на часа на редовното заседание, но аргументите на г-н Николов са го убедили да подкрепи предложението за провеждане на заседанието на 28 май от 9.00 часа.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението за провеждане на заседанието на ВТОС на 28 май 2014 г. от 9.00 часа.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 20 „за”, 1 „против”, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1130

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши редовното заседание през месец май да се проведе на 28.05.2014 г. от 09.00 часа.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 18.00 часа.

                                     

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                    /Р. Стефанова/