Начало Заседания Протоколи Протокол № 67 от 28.05.2014 г.

 ПРОТОКОЛ № 67

 

от шестдесет и седмото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 28.05.2014 г. от 9.10 часа в залата на община В. Търново. Присъстват 35 общински съветника. Отсъстват г-жа Петя Илиева и г-н Стефан Михайлов.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Председателят на ВТОС даде думата на г-н Николов.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, че уважихте предложението празникът Възнесение Господне да се чества на Царевец утре – на 29 май, четвъртък, и че взехте решение сесията да се проведе на днешния ден.

Благодаря на всички и отправям любезна покана от името на Великотърновската митрополия и от името на община В. Търново: утре на празничната Света литургия на Възнесение Господне на хълма Царевец!

 

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 г., Вх. № 2646/16.05.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2647/16.05.2014 г.

3. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2014 г., Вх. № 2612/09.05.2014 г.

4. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2013 г., в които Община Велико Търново е съдружник акционер, Вх. № 2578/23.04.2014 г.

5. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2604/08.05.2014 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2648/16.05.2014 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2649/16.05.2014 г.

8. Приемане на Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 -2020 г., Вх. № 2608/09.05.2014 г.

9. Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., Вх. № 2609/09.05.2014 г.

10. Промяна в Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2627/14.05.2014 г.

11. Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл. 24 и сл. от Закона за управление на отпадъците, Вх. № 2610/09.05.2014 г.

12. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

13. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 2661/23.05.2014 г.

14. Привеждане на длъжностите в структурата на ОП „Зелени системи“ в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, Вх. № 2584/25.04.2014 г.

15. Прекратяване на Договор за управление, сключен между управителя на „Инвестстрой -92“ ЕООД и Община Велико Търново и определяне на управител на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2617/10.05.2014 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи бивши училища в с. Пчелище и Войнежа, Вх. № 2655/21.05.2014 г.

17. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Никюп, Вх. № 2656/21.05.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2651/19.05.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2635/14.05.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2632/14.05.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Присово, Вх. № 2633/14.05.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2634/14.05.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големани, Вх. № 2636/14.05.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2631/14.05.2014 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2611/09.05.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 2637/04.05.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2629/14.05.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2630/14.05.2014 г.

29. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2642/14.05.2014 г.

30. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2638/14.05.2014 г.

31. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2639/14.05.2014 г.

32. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2640/14.05.2014 г.

33. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2641/14.05.2014 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2626/14.05.2014 г.

 

Изказвания и предложения по дневния ред не бяха направени.

 

Дневният ред на заседанието беше подложен на гласуване и приет с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 г., Вх. № 2646/16.05.2014 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2647/16.05.2014 г.

3. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2014 г., Вх. № 2612/09.05.2014 г.

4. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2013 г., в които Община Велико Търново е съдружник акционер, Вх. № 2578/23.04.2014 г.

5. Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2604/08.05.2014 г.

6. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2648/16.05.2014 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2649/16.05.2014 г.

8. Приемане на Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 -2020 г., Вх. № 2608/09.05.2014 г.

9. Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., Вх. № 2609/09.05.2014 г.

10. Промяна в Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2627/14.05.2014 г.

11. Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл. 24 и сл. от Закона за управление на отпадъците, Вх. № 2610/09.05.2014 г.

12. Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

13. Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 2661/23.05.2014 г.

14. Привеждане на длъжностите в структурата на ОП „Зелени системи“ в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, Вх. № 2584/25.04.2014 г.

15. Прекратяване на Договор за управление, сключен между управителя на „Инвестстрой -92“ ЕООД и Община Велико Търново и определяне на управител на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2617/10.05.2014 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи бивши училища в с. Пчелище и Войнежа, Вх. № 2655/21.05.2014 г.

17. Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Никюп, Вх. № 2656/21.05.2014 г.

18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2651/19.05.2014 г.

19. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2635/14.05.2014 г.

20. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2632/14.05.2014 г.

21. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Присово, Вх. № 2633/14.05.2014 г.

22. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2634/14.05.2014 г.

23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големани, Вх. № 2636/14.05.2014 г.

24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2631/14.05.2014 г.

25. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2611/09.05.2014 г.

26. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 2637/04.05.2014 г.

27. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2629/14.05.2014 г.

28. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2630/14.05.2014 г.

29. Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2642/14.05.2014 г.

30. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2638/14.05.2014 г.

31. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2639/14.05.2014 г.

32. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2640/14.05.2014 г.

33. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2641/14.05.2014 г.

34. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2626/14.05.2014 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 г., Вх. № 2646/16.05.2014 г.

 

ПК по БФ – 4 гласа „за“, 1 „възд. се“, ПК по ИВСПИЕСМВ – 5 гласа „за“, 1 „възд. се“, ПК по УТТП – подкрепя.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се,Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Резултатът от гласуването беше следният: 17 „за”, „против” няма, 6 „въздържал се”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да прегласуваме предложението, тъй като дойдоха още колеги.

Предложението за прегласуване беше подложено на гласуване:

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 5 „въздържал се”.

Предложението по точка 1 беше подложено на прегласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Валентин Ламбев – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се,Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 7 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1131

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

                                                                                                                             

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2014 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.         

2. Инвестиционна програма 2014 година - Отчет към 31.03.2014 година - Приложение №3.

3. Информация за Актуализиран бюджет 2014 към 31.03.2014 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.         

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 31.03.2014 г. - Приложение №5.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 г. и по Инвестиционната програма за 2014 г., Вх. № 2647/16.05.2014 г.

 

ПК по БФ – приема предложението, ПК по ИВСПИЕСМВ – 6 гласа „за“, ПК по УТТП – подкрепя.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров – въздържал се, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1132

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

                                                                                                                                                                    

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 379

-2 379

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-2 379

-2 379

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-2 379

-2 379

Общински такси

2700

29

29

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

29

29

-Дирекция "Образование"

29

29

Други неданъчни приходи

3600

264

264

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

237

237

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

237

237

- Други неданъчни приходи

3619

27

27

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

27

27

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-301

-301

- Внесен ДДС (-)

3701

-228

-228

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-228

-228

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-73

-73

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-73

-73

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 416

2 416

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 416

2 416

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 416

2 416

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

29

29

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

29

29

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

1 800

1 800

-Център за социални услуги

6109

-1 800

-1 800

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

29

29

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

75

75

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

75

75

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

75

75

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

0

0

- Глоби,санкции,неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети

2802

-150 000

-150 000

-Община Велико Търново

2802

-150 000

-150 000

- Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

150 000

150 000

-Община Велико Търново

2809

150 000

150 000

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 858

1 858

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 858

1 858

-Дирекция "Култура и туризъм"

1 858

1 858

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 933

1 933

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

1 933

1 933

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-12 659

-12 659

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

-5 000

-5 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

8 177

8 177

- Кметство Самоводене

6109

9 482

9 482

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

1 933

1 933

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

1 962

1 962

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

29 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

29 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 800 лв

Център за социални услуги

-1 800 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

29 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

309 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

265 лв

Група кметства Килифарево

44 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

616 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

616 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

616 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

10 035 лв

Група 3 Култура

10 035 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

10 035 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

10 960 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-309 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

-265 лв

Група кметства Килифарево

-44 лв

2. Функция 3 Образование

75 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

75 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-616 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-616 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-616 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-8 177 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

4 280 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 280 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-12 457 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-21 939 лв

Кметство Самоводене

9 482 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

0 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 000 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-9 027 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 933 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

1 962 лв

 

            2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.                                        

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2014 г., Вх. № 2612/09.05.2014 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вземам отношение по трета и четвърта точка. Аз няма да подкрепя нито точка трета, нито точка четвърта. Мисля, че и по двете точки съм се изказвал години наред и мисля, че имам своите доста сериозни, както финансови, така и юридически, съображения, които ми дават основание да не подкрепя предложенията.

В този ред на мисли обаче, нека това да бъде една сигнална лампа не само към Общинската администрация, защото знам, че в повечето случаи самите управители на дружествата имат по-голям ангажимент да изпълняват и осъществяват функциите на тези дружества, но резултатите, които се показват, мисля, че никак не са за подценяване.

Що се касае за точка 4 – за приемане на информацията за дейността на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, сагата с някои от нашите съдружия е общоизвестна дори и в национален план. Не е необходимо да влизам в подробности; пак казвам: нека моето изказване да бъде наистина е една сигнална лампа, че това не трябва да продължава да се толерира.

 

Предложението по т. 3 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1133

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2014г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2013 г., в които Община Велико Търново е съдружник акционер, Вх. № 2578/23.04.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 4 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1134

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2013г. в които Община Велико Търново е съдружник и акционер.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 2604/08.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 5 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, 6 „против”, 2 „въздържал се”.

  

РЕШЕНИЕ № 1135

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема отчета за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

  

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2648/16.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Питането ми е относно достъпа на граждани до стадион „Ивайло” и възможността да се използва пистата на стадиона.

От няколко дена този достъп е разрешен, пистата може да се използва, но аз съвсем тенденциозно и умишлено не си оттеглям питането, най-малкото, за да мога от тази трибуна, както аз, така и г-н Кметът на общината, да разясним и да обявим на гражданите на община В. Търново и на всички, които желаят да спортуват и да ползват съоръженията на стадион „Ивайло”, че те могат да се използват към момента до започване на строително-ремонтните работи по реконструкцията на стадиона.

Имам една молба към г-н Кмета. На отправено предишно мое питане той пое ангажимент да бъде поставен график за извършваните дейности като време и като стойност. Такъв график, такава информационна табела не беше поставена на стадиона до снощи. Моля Ви да изпълните своя ангажимент!

В този смисъл няма да чета питането си; ако г-н Кмета желае да каже нещо в допълнение, тъй като достъпът до стадион „Ивайло” вече е осигурен.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ – кмет на община Велико Търново: Достъпът до стадион „Ивайло”, както каза и г-н Николай Илчев, е осигурен. С моя заповед от 20 май 2014 г. е назначена комисия за провеждане на първото заседание, което е било на 21 май, със задача проверка съответствието на офертите с предварително обявяване от община В. Търново на условията за разглеждането, оценката и класирането на допуснатите оферти за изпълнението на обществената поръчка с предмет „Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион „Ивайло”.

Ремонтните работи на стадион „Ивайло” ще започнат веднага след изтичането на законовите срокове по избора на изпълнител на обществената поръчка и тогава, след като вече има обявен изпълнител, ще се постави и необходимият график със сроковете, които трябва да се спазят до края на годината. По тази програма – „Региони в растеж”, срокът за изпълнението на тези проекти е до 31 декември 2014 г.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2649/16.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: По второто си питане съм подготвил няколко снимки, които виждате на екрана.

Питането ми е свързано с един проблем, с който ежедневно се сблъскват както гражданите, така и гостите на град Велико Търново. Проблемът касае липсата на хоризонтална улична маркировка. Не само пешеходни пътеки, както ще забележите и както съм написал в питането си, а и хоризонтална маркировка в основни пътни артерии на града. За гражданите на В. Търново, които познават града и знаят откъде тръгват и накъде отиват, това не е такъв голям проблем, но за гостите на града има голямо объркване в този момент.

По отношение на пешеходните пътеки искам да отбележа, че учебната година приключва, намираме се в активния туристически сезон. Гостите на града се лутат, свидетели сме на това и виждаме как няма къде да пресекат, защото няма маркировка по улиците. Това са основни улици в град В. Търново, включително пред училищата няма направени пешеходни пътеки.

Мисля, че този проблем дори не следва да бъде поставян на обсъждане в Общинския съвет, а е от текущите проблеми, които Общинската администрация следва да следи и да изпълнява. На мое устно запитване ми беше отговорено, че поради дъждовете, които валят, няма как да се постави улична маркировка. Мисля, че това е несериозно като обяснение. В развитите държави, към които България е тръгнала, има много повече дъждове, снегове, студове и всякакви други метеорологични условия, но там маркировките съществуват и се подновяват и никой не се оправдава с такива метеорологични условия.

Г-н Илчев прочете питането си относно „Маркировка на уличната мрежа в град Велико Търново” и добави:

Желая да обърна сериозно внимание на кръстовището на ул. „Беляковско шосе” и пресечните с улиците „Димитър Буйнозов” и „Пейо Яворов”. Там ситуацията, особено в пикови часове, е ужасяваща: няма маркировка, знакът за пешеходна пътека е паднал. Един ден валеше дъжд, колите вървяха в различни посоки – нагоре, надолу, наляво, надясно и пешеходците притичваха между тях. Не искам да пророкувам, но въпрос на време е там да се случи някакво произшествие, ако не се вземат мерки разбира се.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Действително, от фирмата, която прави маркировката, изчакват подобряване на атмосферните условия, като още от миналата седмица, след спирането на валежите започнаха да маркират там, където трябва да се поставят маркировките. На новата пътна настилка, която е направена във връзка с водния проект, ще има маркировка тип „пластик”, за която е необходимо асфалтът да бъде сух, за да се постави маркировката. Не трябва да има валежи, не трябва да има мъгли и самата настилка трябва да отговаря на температура на околната среда над 8 градуса.

Приоритетно хоризонталните напречни маркировки и пешеходни пътеки ще се положат в централната градска част по основните транспортни артерии, както и пред училищата и детските градини и детските ясли, където те са изтрити от есента; ще се направи надлъжна хоризонтална маркировка по ул. „Васил Левски”, ул. „Христо Ботев”. Обследване и анализ на транспортната ситуация в района на „Беляковско шосе” и кръстовището на „Пейо Яворов” и ул. „Димитър Буйнозов”. Не може да бъде разглеждано като частично, а едновременно като част от общата транспортна обстановка и част от генералния план за организацията на движението, където също ще бъдат направени маркировки. Към момента на ул. „Беляковско шосе” и кръстовището на ул. „Пейо Яворов” и ул. „Димитър Буйнозов” все още не е направена маркировка, като от тази и следващата седмица текат тези действия.

За посочените улици действително са постъпили множество сигнали в общината, като съвместно с контролните органи на МВР са предприети действия за поставяне на вертикална сигнализация и други елементи по организацията на движението.

През месец май започна поставянето на изкуствените ограничители на скоростта на движението на моторните превозни средства, както и полагането на хоризонталната маркировка след съгласуването със сектор „Полиция”.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на г-н Панов за отговора. Аз считам, че наши трябва да бъдат съвместните усилия Велико Търново като кандидат за европейска столица на културата да има своя облик не само в областта на културата. Инфраструктурата на един град като Велико Търново е особено важен елемент от неговото представяне и от това гостите на града с какво впечатление ще останат, когато си тръгнат от този град.

Така че молбата ми е нека да няма отговори като този, който чух - че от есента досега, т.е. до късна пролет, маркировките на улиците е оставена на атмосферните условия и не се полага. Това означава реално, че маркировка във Велико Търново ще има само от пролет до ранна есен. Това е несериозно за град с амбициите на В. Търново.

По отношение на поставените ограничители на пътя: искам да благодаря на инж. Кечев за бързата реакция за поставянето на такива ограничители на улица „Тодор Балина”, защото там от сезон на сезон става изключително натоварване и обстановката също е много опасна за придвижващите се деца между двете най-големи училища във Велико Търново.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 -2020 г., Вх. № 2608/09.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За мен днешният ден, в който е определено да приемем плана за развитие на Велико Търново в периода 2014 - 2020 година е сериозно предизвикателство към нашата община. В този план са предвидени мерки, предвиден е направеният анализ. В този план виждаме това, което е необходимо на града.

Няма да влизам в подробности. Аз помолих г-н Председателя да ми бъде разпечатан целият Общински план за развитие, което представлява един много значим, много обемист труд. Ще помоля архитект Моллов да направи някакво представяне накратко.

Благодаря на г-н Кмета, че и този път, след неуспешните приемания на Интегрирания план, където нещата не стояха добре, тук колективът се е справил безупречно. Изказвам моите поздравления и очаквам, че той ще допринесе за по-нататъшното развитие на община Велико Търново!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Днес, след три официални обсъждания и две работни срещи, действително имаме възможност, след като сме се запознали всички, да приемем Общинския план за развитие на община В. Търново, който е за седемгодишен период - 2014 - 2020 г. Хубавото на тези оперативни програми и специално на Плана за развитие, както и на Интегрирания план е, че те могат по всяко време при необходимост от корекция или постъпили забележки да се коригират.

Общинският план за развитие е разработен в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие - 2012 - 2022 г., на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г., също така Областната стратегия за развитие на област Велико Търново за 2014 – 2020 г. Неговото разработване бе възложено на екип консултанти от „Велдер консулт” ООД - София, които действително имаха много кратко време, за да могат да направят оценка и да разработят абсолютно всички анализи, отговарящи на стремежа и желанието на община Велико Търново да има устойчиво и интегрирано развитие в средносрочен план.

На обществените обсъждания имаше доста въпроси и дискусии, като един от въпросите беше за магистрала „Хемус”. Това беше поради факта, че през 2013 г. магистрала „Хемус”, след няколко обсъждания с Министерския съвет, беше преместена в район, по-близо до В. Търново, като в момента, може би от месец и половина, магистрала „Хемус” се отклонява на разклона за Крушето. Изпратихме писмо от община В. Търново, от мое име, до министъра на регионалното развитие, след което получихме отговор, че предстои обсъждането и има фирма, която е определена за проектиране. В момента проектират участъка при разклонението между Плевен и Ловеч. По този план магистралата минава между Плевен и Ловеч, след това тя минава над Павликени, пресича пътя Велико Търново – Русе и оттам през Крушето - директно за Попово. Така че мисля, че има възможност старият план за магистрала „Хемус” от 2013 г. да бъде актуализиран. Предполагам, че никой няма нищо против във връзка с това, а всички заедно можем да се обединим и да лобираме магистралата да бъде по-близо до В. Търново, тъй като и в самия план отразяването на отдалечаването на магистралата дава ниска оценка за развитието на общината.

При разработването на плана са отчетени реалните природо-географски, демографски, социално-икономически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и потребности на община Велико Търново. Отчетен е също така и потенциалът за развитието на община Велико Търново. В заключителната част от Общинския план за развитие е Програмата за неговата реализация. Тя е конкретизирана, посочени са начините за постигането на заложените в програмата цели и приоритети и представлява пакет от проекти за периода до 2020 г. с необходимите за тяхното реализиране финансови ресурси, описани с източниците за финансиране и отговорни структури.

Смятам действително, че този план ще бъде от голяма помощ, и той дава реална представа на всеки един, който се е запознал с него, какво е бъдещото икономическо развитие и какви параметри трябва да бъдат постигнати, за да имаме добро развитие.

Другото, което искам да ви уведомя, тъй като на 28 май пристигна писмото и от Регионалната инспекция по околната среда и водите, където не се изисква екологична оценка за Общинския план за развитие на В. Търново за 2014 – 2020 г. и при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и върху човешкото здраве. Това трябва да го оповестим публично, за да се знае от всички.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще бъда максимално кратък и ще се изкажа във връзка с двете точки, тъй като според мен те са взаимно свързани – т.е. говорим за Общинския план и за Концепцията за пространствено развитие на община В. Търново. Благодаря за позицията, която г-н Панов декларира публично, тъй като аз отсъствах от общественото обсъждане поради служебна ангажираност и нямах възможност да дойда.

Аз ще подкрепя и двете точки, но с ясното съзнание, че ние трябва да престанем да чакаме да се случи нещо без наше участие. Мисля, че ние трябва да си отвоюваме магистрала „Хемус” да минава в максимална близост до гр. В. Търново, защото няма да давам конкретни примери - там, където е имало развита икономическа среда, какво се е случило поради липса на съответната локация.

В конкретния случай ние даже вече не сме конкурентни на другите градове, които също са кандидати за европейска столица на културата. Това ще ни поставя в неравностойно положение и за в бъдеще, тъй като предполагам, че съревнованието няма да го водим само сега. Точно заради това, когато говорим за развитието на град Велико Търново и на община Велико Търново, респективно и област Велико Търново, ние трябва да отстояваме нашите и на гражданите интереси и точно заради това трябва да се борим магистрала „Хемус” да мине в максимална близост. Когато казвам „максимална близост”, това е в рамките на около до 10 км, а не както е в момента по проект - на няколко десетки километра.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Двете точки са свързани – Общинският план за развитие и Концепцията за пространствено развитие, както казаха и другите колеги. Групата на БСП ще подкрепи тези две точки, защото по такива важни стратегически въпроси за бъдещото развитие на общината трябва да се обединяваме. Разбира се, ще имаме и нашия внимателен прочит, нашите забележки и предложения във времето, тъй като това, доколкото разбрах, са отворени документи, които могат да бъдат актуализирани и допълвани.

Това, което е по-важното и което искам да споделя, е, че винаги, когато има планове, концепции и стратегии, те винаги са добре написани, но по-важният момент е реализацията – с какво съдържание ще бъдат изпълнени, какви мерки и мероприятия ще бъдат взети, за да може наистина община Велико Търново да се развива ускорено в една правилна и добра посока. Ние внимателно ще следим този процес, ще бъдем активни участници с предложения и със съвети. Въпросът е Общинската администрация да работи активно по тези документи, които днес ни предстои да приемем.

 

Предложението по т. 8 беше поставено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1136

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 24, т.1 от Закона за регионалното развитие, Великотърновски общински съвет приема Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014 – 2020 г., Вх. № 2609/09.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по точка 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1137

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12, във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Великотърновски общински съвет приема Концепция за пространствено развитие на Община Велико Търново за периода 2014-2020.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2627/14.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Съгласно Правилника за дейността на ВОТС наредбите се приемат на две четения и е необходимо да се изслуша докладът на водещата комисия – ПК по НПУОР, затова давам думата на г-н Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Доклад на ПК по НПУОР относно „Промяна в Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново”.

Уважаеми общински съветници, с разпоредбите на сега действащата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община В. Търново се забранява разхождането на домашни кучета на територията на градските паркове и градини. По повод постъпила жалба и образувана преписка в Комисията за защита от дискриминация е постигнато споразумение за внасяне за обсъждане във ВТОС на предложение за промяна, която дава възможност на притежателите на кучета да ги разхождат на територията на всички градски паркове в определени часове.

Мотивите, които обуславят промяната в Наредбата, са: възникналото недоволство от страна на собственици на домашни кучета, недостатъчния брой на обособени зони за разхождане на домашни кучета.

При строг контрол върху стопаните на домашните кучета и стриктното спазване на Наредбата разхождането на домашни кучета в парковете няма да представлява опасност за играещите деца и граждани. С промяната ще се постигне нужния баланс в интерес на гражданите на град Велико Търново.

Внесеното предложение за промяна на наредбата е разгледано от ПК по НПУОР, която на заседание, проведено на 19 май 2014 г., е приела да влезе в зала за обсъждане.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не необходимо да преповтарям цялото си изказване, когато предложението на г-н Кмета на общината беше предложено за решение от този Общински съвет. Мисля, че тогава казах достатъчно, но заедно с информацията, която се опитах да доведа до вашето знание, говорих и за един евентуален иск от страна на потърпевши, който вече е безспорен факт. Тогава се опитах да ви подскажа, че не е никак добронамерено да създаваме една бариера между собствениците на домашни любимци и между всичко това, което съществува под форма на решение и излиза от тази зала.

Виждате, пише го в документите, че към настоящия момент Общинската администрация е стигнала до споразумение с жалбоподателите; респективно решението трябва да излезе от ВТОС, където се търси баланс, за който аз ви говорих тогава, говоря ви и сега.

Затова ви моля да подкрепим предложението на г-н Кмета в тези часови зони, което по никакъв начин няма да влияе на почиващите в парковете, особено на малките деца. Едва ли ще има малки деца, които ще са в парковете в 5 часа сутринта и след 22 часа вечерта. Това е много важно, защото в част от аргументите на някои мои колеги беше изтъкнато тогава, че домашните любимци щели да пречат на хората, които имат малки деца и които щели да ползват парковете.

Аз не искам да изнасям скандални твърдения, които са безспорен факт и са записани в протоколите от нашите заседания; ще спестя това неудобство, но наистина ви моля за разбиране. Казвам: „ви моля”, като човек, който има домашен любимец и се грижи за такъв и полага максимални усилия според действащото законодателство да бъде максимално изряден. Повтарям: не трябва заради липса на контрол ние да ощетяваме други наши съграждани – собственици на домашни любимци.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Позволете ми да не съм съгласен този път с колегата Димитров. Аз няма да подкрепя това решение. Ще ви обясня накратко защо. Преди години, когато взехме решението, с което наложихме таза забрана, поводът беше недоволство от страна на граждани, най-вече млади семейства с малки деца и възрастни хора, които ползват парковете, там, където се разхождат и кучетата. Сега имаме недоволство от другата страна. Убеден съм, че ако подкрепим това решение, само след няколко сесии ще трябва да го поправяме пак.

Аз искам да отбележа нещо друго: въпреки забраната за разходка на домашни любимци в парковете и в училищните дворове, тя не се спазва. Аз бях свидетел на агресивно отношение от страна на собственик на куче в двора на училище „Вела Благоева”, когато контролният орган от общината искаше да му наложи санкция. Разбира се, това са единични случаи, но искам да отбележа, че допуснем ли кучетата в парковете - там, където играят децата на Велико Търново, там, където се разхождат гражданите на Велико Търново и гостите на града, часовете първо няма да се спазват. Това е сигурно и всички го знаем. Второ: кучетата не са хора. Аз не съм виждал собственик на куче, който да почисти след естествената нужда на домашния си любимец, напротив. Домашните любимци се изкарват навън, свършват си работата и после ние им газим мръсотиите.

Много ви моля да не ме приемате като човек, който не обича животните. Напротив. Аз нямам куче в града, защото моето убеждение е, че куче в апартамент е наказание и за собствениците, и за животните. Имам си домашен любимец, който е на село, в двора, който се разхожда свободно, чувства се достатъчно щастлив.

Така че докато продължаваме да сме толерантни (в кавички) към собствениците на домашни любимци, голяма част от които не са толерантни към обществото (не казвам: „всички”, но „голяма част”) ще си патим. Възпроизводството на бездомните кучета е свързано и с това: аз искам да имам куче, вземам го, порадвам му се два месеца и когато разбера, че кучето изисква грижи колкото едно дете, просто го изхвърлям на улицата. Категорично съм против да даваме зелена светлина на допълнителното замърсяване на парковете и зоните за отдих.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мисля, че този дебат го водихме и в рамките на този мандат и не искам да влизам по същество в нещата, но какво се е променило оттогава досега? Оттогава досега Общинската администрация създаде едни места в парковете, които са оградени и там могат да се разхождат домашните кучета. Аргументите, които нашата група изложи тогава, важат и в момента. Нашата група няма да подкрепи това предложение, тъй като мнението ни съвпада с това на г-н Трифонов – защото манталитетът на хората, които разхождат кучетата, не бива да вреди на децата, защото наистина ще останат неща, които няма кой да почисти, а след тях там ще играят нашите деца.

Другото, което искам да кажа, е, че не съм съгласен с работното време на тези места за разходка, тъй като в местата, които са оградени, когато сутрин рано тръгват да се разхождат домашните любимци, кучетата започват да се лаят едно друго и по този начин се пречи на хората да спят. Аз живея точно над парка „Кольо Фичето”, т.нар. вече „кучешки парк” - от 5-6 часа сутринта започват едни безкрайни лайове.

Така че нещата са свързани и не може да решаваме един проблем за сметка на това да създаваме няколко други проблема. Наистина трябва да помислим преди всичко за децата, защото ако пуснем кучетата се разхождат в парковете, тогава какво правим? Трябва да оградим детските площадки, за да не могат поне там да ходят? Това ли трябва да следва по-нататък?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм доволен, че кампанията за Европейския парламент отмина, тъй като това, което се чува и вижда, съвсем не комуникира с общоприетите европейски практики, а точно обратното. Липсата на европейско разбиране води вероятно до загуба на някои политически формати на евроизборите. Това ще бъде и едно от основните неща вероятно някои политически субекти отново да продължават да губят и в следващите си изборни кампании. Това е безусловно.

В този ред на мисли, използвам правото си на отговор. Не съм съгласен с един от колегите, който каза, че не познава стопанин, който да си обслужва домашния любимец. Напротив. Когато аз и съпругата ми излизаме, понякога тя си забравя личната карта, но никога не си забравя приспособленията, с които да почисти на малкия любимец. Заявявам го категорично, а това е видно от всеки, който ме е видял на улицата.

В този ред на мисли не искам да се съглася и с другите коментари по повод лая на кучетата, защото не беше конкретизирано дали този лай е от безстопанствените кучета, или е от домашните любимци, защото разликата е огромна.

Тук е моментът да изразя своето одобрение от инициативата на Общинската администрация в посока създаване на така наречения „приют за бездомни кучета”, който се надявам да бъде факт в края на тази година. И когато той е вече факт и когато ние приемем Наредбата за почасово ползване на зоните за отдих, мисля, че тогава наистина ще демонстрираме едно европейско поведение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: По много интересен начин колегата Димитров използва думата „европейски”. В последните шест години имах възможност да пътувам по цяла Европа, но в нито един от европейските паркове в по-големите, а и в по-малките градове, в които съм бил, не съм видял така да се надбягват и да се прескачат кучета заедно с децата.

Да, темата за приюта е чудесна и аз го приветствам, но тя няма връзка с това решение. Да, може би има нужда да се изградят обособени места за разходка на домашни любимци и това липсва в момента, но да заместваме липсата на тези обособени места за разходка на домашни любимци и да ги пуснем в парковете, с това аз не мога да се съглася.

Не съм съгласен и с изказването, че моето изказване противоречи на европейските практики.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя предложение за прекратяване на дебатите, тъй като след като се запознах с мнението на колегите, мисля, че това предложение няма да бъде подкрепено по няколко причини. Мисля, че това решение, което бяхме взели навремето, е удачно и тези хора нямат никакво основание да искат промяна на това решение, тъй като няма никаква дискриминация. Собствениците на домашни любимци могат да си разхождат кучетата в междублоковите пространства, по улиците и на всички останали места, където те решат. Парковете, които имаме във Велико Търново, ние искаме да бъдат за нашите деца, да могат да играят на спокойствие, нашите родители да си отдъхват на пейките в парковете и да си говорят. Аз по никакъв начин няма да подкрепя това предложение. Надявам се и останалите колеги да направят същото, защото пуснем ли собствениците на домашни любимци да ги разхождат в тези часови пояси, по никакъв начин няма да могат да бъдат контролирани в останалите часове на деня. Така че аз няма да подкрепя и предлагам формално прекратяване на дебатите.

Г-Н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Бих искал да се изкажа, защото вдигам ръка от половин час.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Мисля, че можем да направим изключение.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Прави ми впечатление, че всички, които стават, говорят в единствено число, което не е много хубаво. В момента водим спор за сянката на магарето, вместо да вземе едно решение, което ще бъде положително и за едните, и за другите. За мен е хубаво и тези, които имат кучета да могат да си ги разхождат съвсем отговорно някъде, и тези малки деца да имат къде да играят.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Явно не можем да влезем в смисъла на нещата и да разберем съдържанието на нещата. Точно това е проблемът - че противопоставяме кучетата на нашите деца. Не можем да бъдат сложени на едно и също място кучета и деца. Хайде да пуснем кучетата тогава в детските градини, да ги настаним в детските градини, в детските ясли и т.н.! Има достатъчно места, където кучетата могат да бъдат, места, които Общинската администрация започна да изгражда и които са оградени с пари от общинския бюджет. Хайде да заградим и детските площадки и да кажем: „Децата да играят само в детските площадки”. Всичко останало да бъде предоставено на кучетата.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: И аз, като представител на историята на Общинския съвет след 1991 година, имам какво да кажа. Искам да помоля и колегите, и аз категорично заявявам, че ще гласувам против промените, защото здравето на децата е по-важно. Господинът, който говори преди малко, каза, че е добре, че са минали изборите, каза, че няма да правим популистки изказвания, а той го направи. Мога сега да добавя, че нашата партия, женските съюзи на територията на Великотърновска област, гражданите, обществеността са против всякакви промени.

Искам да ви върна и малко назад. През 1999 г., може би втори, след Каменар, Варненска община, в нашата община се създаде един прекрасен общински приют за отглеждане на кучета, който наистина беше по всички европейски изисквания. Виждате, че този въпрос не стои от днес или отсега първи ние сме решили да го поставим.

На следващо място: през 2000 г. кметът на общината издаде заповед и много добре помня къде в тази заповед бяха написани и упоменати местата къде могат да се извеждат домашните животни. Какво искат тези, които казват, че противопостяваме едните и другите? Другите също са дискриминирани, ако говорим по закона и спазваме законовата и нормативната база. Ето защо аз ви приканвам да не подкрепяме тази промяна!

Аз живея в квартал „Кольо Фичето”. Извеждах си години наред моите внуци. Там става нещо страшно. Кучетата ги пускат, хвърлят им дървета, гонят ги, те късат топките на децата, надничат в детските колички. Мисля, че няма какво повече да ви убеждавам. Колегите, които се изказаха преди мен, бяха прави. Не може от 6 до 7 часа, тогава децата тръгват на училище и за детските ясли и градини, а те си пускат кучетата и да не ви говоря, че вчера лично обиколих квартала и ако някой от тези, които са защитници на тази промяна, иска, аз да го заведа, да минем и да видим на кои места не е почистено. И нека да не злоупотребяваме, че хората, които се грижат за почистването на парковете и на зелените площи, носят отговорност. Напротив, тези, които имат домашни животни, носят отговорност, а не хората, които почистват.

Искам да кажа още нещо. Подкрепям г-н Илчев в неговото питане. Наистина ние от няколко месеца вече сме в активния туристически сезон. Лично съм контактувала с чужденци, които като отидат в парк, особено в парка „Марно поле”, те се възмущават и ме питат: „Какво правите тук?”. Искам да цитирам моята колежка, която беше наскоро в Ню Йорк. Тя ми каза: „Аз видях в най-отдалечената част на Ню Йорк оградени с висока мрежа местата, където да се извеждат домашните животни”.

Още веднъж казвам, че аз няма да подкрепя и подкрепям по-голямата част от обществеността на Великотърновската община - наистина да има ред. Има ред, има закони, но не се спазват от една част от нашата общественост.

РУМЕН ДИМИТРОВ: Репликата ми ще бъде само от едно изречение, защото колежката ми вдига много интересно топката и то по повод на моя първоначален коментар. Сега разбирам защо някои неща не се случват и защо не вървят. Не може на база разбирания от 1990 година да искаме към днешна дата, в ХХІ век, да се развиваме. Няма как един москвич като го измием, да стане мерцедес. Това е невъзможно. Разберете, че това е невъзможно!

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам двете гласувания да се проведат в едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от нашия Правилник и поставям това предложение на гласуване.

 

Предложението на г-н Ашиков беше прието 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Председателят на ВТОС постави на гласуване изменението на Наредбата на първо четене.

Поради грешка в преброяването г-н Ашиков подложи на прегласуване изменението на Наредбата на първо четене.

Предложението за изменение на Наредбата на първо четене беше отхвърлено с 2 „за”, 21 „против”, 7 „въздържал се”.

Г-н Николай Ашиков подложи на гласуване изменението на Наредбата на второ четене.

Предложението за изменение на Наредбата на второ четене беше отхвърлено с 2 „за”, 15 „против”, 9 „въздържал се”.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на регионално сдружение по смисъла на чл. 24 и сл. от Закона за управление на отпадъците, Вх. № 2610/09.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Атанас Атанасов – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Йордан Грозданов – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – въздържал се, , Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 8 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1138

 

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл. 24, ал.2 от ЗУО, във връзка с чл.52, ал.1 от Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122- С013 по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект № DIR-5112122-11-79 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за участието на Община Велико Търново в регионално сдружение с наименование“РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО“, със седалище в гр.Велико Търново, което да се създаде за срок, съответстващ на експлоатационния срок на регионалното депо, определен по технологични норми или за друг, по-дълъг срок, посочен от финансираща организация

2. Регионалното сдружение си поставя следните цели:

•          съвместното изграждане, управление и експлоатация от общините от регион Велико Търново на регионално депо за обезвреждане на неопасни отпадъци, което е предвидено да се изгради в имот, собственост на Община Велико Търново, в землището на с.Шереметя, Община Велико Търново;

•          изпълнение на законовите изисквания към общините да създадат система за управление на отпадъците,   състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци;

•          ефективно третиране на отпадъците при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове и Националната програма за управление на отпадъците;

•          създаване на възможност за общините да кандидатстват за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране;

•          подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

•          ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци;

•          постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците;

•          стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците;

•          насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците;

3. Дава съгласие регионалното депо и съоръженията за третиране на отпадъци, които ще се изградят след създаване на регионалното сдружение да са съсобственост на общините - членове на сдружението, спрямо дяловото им участие.

4. Дава съгласие Общината да участва спрямо процентното си разпределение в разходите по изграждане на регионалното депо и въвеждането му в експлоатация, в разходите за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци, като прави парични (имуществени) вноски, съобразно планирания размер на разходите по изготвена план-сметка за отделните етапи от строителството.

  • Процентното участие на Общината в разходите за изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалната система да е 47,13%
  • Процентното участие на Общината да се осигурява със собствени бюджетни средства и да се внася в срок, определен от общото събрание на сдружението.
  • При осигуряване на финансиране на проект(и) за отделни етапи от строителството на регионалното депо и/или за други съоръжения за третиране на отпадъци, общината да участва процентно в размера на приноса на регионалното сдружение за реализирането на проекта.

5. Дава съгласие Общината да заплаща всяка година за срока на съществуване на регионалното сдружение целева годишна вноска, която да се разходва за:

•          разходи за експлоатация и поддръжка на регионалното депо и съоръженията, вкл. текущи консумативни разноски;

•          разходи за ремонт, реконструкции и подобрения;

•          разходи за персонал;

•          административни разходи;

•          разходи за консултански услуги;

•          разходи за изготвяне на проекти;

•          разходи за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки;

•          разходи за данъци и такси за регионалното депо и съоръженията;

•          други разходи, свързани с изпълнение на целите на Регионалното сдружение;

Размерът на целевата годишната вноска на общината да се определя   по брой жители на съответната община , като се определя от общото събрание на регионалното сдружение в абсолютно число за 1 (един) жител, умножено по общия брой на населението на общината. Броят на населението се определя съгласно актуалните /статистически/ данни за постоянен и настоящ адрес на населението във всяка община.

6. Дава съгласие инж. Даниел Димитров Панов - Кмет на Община Велико Търново, да участва в първото общо събрание – учредително събрание на регионалното сдружение, като съобразно взетите решения от общинския съвет гласува от името на общината при приемане на решенията за създаване на регионалното сдружение, за избор на председател на регионалното сдружение, за приемане на устав и подписва необходимите документи. При гласуването си кметът на общината да съобрази интересите на представляваната община.

 

Председателят на Общинския съвет направи поименна проверка на присъстващите в залата общински съветници:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Александър Чокойски, Деян Хаджийски, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Лидия Прокопова, Николай Илчев, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Желка Денева, Стефан Антонов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Калина Широкова, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Принципно съгласие за предоставяне право на ползване, Вх. № 2650/16.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Атанас Атанасов – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Калина Широкова – въздържал се, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Драгош Методиев – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 22 „за”, „против” няма, 10 „въздържал се”.

Г-н Петко Тюфекчиев предложи предложението по т. 12 да бъде прегласувано.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има предложение за прегласуване, но преди това нека да дадем думата на Общинската администрация да направи разяснение по въпроса.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА – началник на отдел „Околна среда”: Настоящото предложение на г-н Кмета на община В. Търново е продиктувано от постъпило ново инвестиционно намерение, което конкретизира намерението на „Топлофикация” - В. Търново в сравнение с предходното им инвестиционно намерение и касае в момента принципно съгласие на ВТОС за отдаване за безвъзмездно ползване на терен, находящ се в близост до сегашното депо в с. Шереметя, на което те ще изградят инсталация за сортиране на отпадъци. В инвестиционното им уведомление е разписано, че впоследствие предвиждат да разширят и да затворят цикъла за производство на енергия с изграждане на инсталация за оползотворяване на енергийния потенциал на отпадъците в сградата на „Топлофикация” – Велико Търново, намираща се на територията на град В. Търново, но това към настоящия момент не се коментира и не е предмет на решение на ВТОС.

Разбрах, че има притеснения точно относно това оползотворяване на енергийния потенциал. Това е решение, което ще вземат мениджърите на фирмата, не подлежи на решение на ВТОС това как точно ще използват енергията от отпадъците. Могат да използват трите начина на оползотворяване на тези отпадъци: изгаряне, пиролиза и газификация. Който и метод да изберат, те ще получат съответните разрешения от Министерството на околната среда и водите съгласно наредби и закони, които бяха приети през миналата година и касаят точно реда за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на такива инсталации.

Пак казвам, че на такъв тип оползотворяване на енергийния потенциал ще бъдат подложени само отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани, или компостирани, или оползотворени по друг начин. Това е така нареченият RDF, за който в момента има възможност единствено да бъде депониран и да бъде оползотворен енергийният му потенциал чрез тези термохимични методи, които цитирах. Депонирането не се препоръчва – това е доста голям процент отпадък, между 30 и 40 % от общия отпадък, и капацитетът на депото, което ще изградим, с депонирането на този отпадък, ще се запълни много бързо.

В момента Мюнхен, Копенхаген и Виена се отопляват изцяло от енергия от отпадъци. В момента алтернативата за RDF е само тази; рециклират се и се компостират друг тип отпадъци. RDF няма друга алтернатива. Затова има изисквания в Наредбата на какво трябва да отговарят инсталациите, за да ги пуснат. Наредбата е приета миналата година точно с тази цел. Има и директива на Европейския съюз точно за тази цел - 2076.

Искам да ви кажа още нещо: депото в Шереметя работи от 1971 година, постоянно тлее и гори, то отделя в момента диоксини.

 

Председателят на ВТОС подложи предложението по т. 12 на прегласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Атанас Атанасов – въздържал се, Валентин Ламбев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов – въздържал се, Калина Широкова - против, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – против, Пламен Радонов – въздържал се, Драгош Методиев – въздържал се, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 22 „за”, 2 „против”, 7 „въздържал се”.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и даване съгласие за изработване на проект за ЧИ на ОУП, с. Шереметя и с. Малки чифлик, Вх. № 2661/23.05.2014 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Според мен ние допуснахме грешка, като не постигнахме необходимия брой гласове. Аз също съм имал много съмнения, но ще си дойдем на думата в малко по-късен етап и ще видим, че това е най-доброто вероятно от всички лоши решения, които се случват – говоря за предходната точка. Двете точки са свързани и няма проблем сега да гласуваме тази точка, за която трябват 19 гласа. Ще излезе така, че първата сме отхвърлили, а втората я приемаме.

Не зная дали като се гласува тази точка, може да стартира процедурата, която решението по тази точката. Ако е възможно, някой от Общинската администрация да ни даде разяснение.

Г-жа ЗОРНИЦА КЪНЧЕВА: На предходното заседание на ВТОС вие взехте решение, че упълномощавате г-н Кмета да проведе процедури по разделяне и преотреждане на имот 305 в землището на с. Шереметя във връзка с инвестиционното намерение. Това предложение е свързано с вашето решение, взето на предходното заседание. В момента не е обвързано с това, че не дадохте принципно съгласие за отдаване безвъзмездно. Това не ни пречи да стартираме процедурата, да урегулираме имота с това предназначение и дори и да не одобрите това инвестиционно намерение, може да се появи друго и да предоставим този терен дори и по друг начин.

Така че смятам, че можем да продължим нататък, да приемете заданието, на следващата сесия да одобрим Устройствения план и промяната на Общия устройствен план и да урегулираме този имот с цел оползотворяването и подготвянето му за следващи други такива намерения.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По миналата точка не се изказах, тъй като очаквах хора, които говореха в постоянните комисии, да вземат отношение по предходната точка и в интерес на истината се получи една изключително патова ситуация. Патова ситуация от гледна точка на много значими обстоятелства. Първо, коментират се неща, които са изключително и единствено само периферни, изключително емоционални, категорично неподкрепени с каквито и да е юридически обстоятелства. В този ред на мисли вероятно бих приел тяхното поведение.

Така ли или иначе, ние вече навлязохме в една предизборна кампания за предстоящите местни избори. Вероятно поради пасивността си някои колеги искат да саботират инициативата, която бихме могли да направим от гледна точка за развитието на община Велико Търново. Блокирането на инвестициите, блокирането на инвестиционните интереси в община Велико Търново бие не само по авторитета на кмета, но бие и по нашия авторитет като цяло. Това го свързвам с поведението на някои мои колеги.

Категорично не приемам, обаче, това, което аз чух в постоянните комисии - че това по някакъв начин застрашава нашия, на децата ни и на околните живот. Защо коментирам това? Защото на една от комисиите на мен ми беше хвърлена топката, че много чета и винаги вземам отношение. Да, така е и точно заради това си направих труда да вляза поне малко по-подготвен, разбира се, без да влизам в същността като проф. Харалампиев, защото мисля, че той е единственият, който може да коментира в детайли и само ще кажа, че не съм съгласен с вменения коментар, че, виждате ли, това ще създаде условия за натравяне или влошаване на здравето ни. Категорично не. Напротив, аз питам тези, които в момента пускат коментарите, имали ли са удоволствието да ходят на сметището и да видят какво се случва там? Знаете ли, че в момента това сметище гори и отделя всички тези компоненти, които в момента се коментират? Аз питам: кой е по-добрият вариант?

Мисля, че е излишно да коментираме и дори не е в нашите правомощия да се произнасяме за сметка на съответните министерства – в това число: здравно, екологично и т.н., дали ще отговарят или няма да отговорят, дали ще работят, или няма да работят. Още повече: системите, които ще бъдат внедрени за пречиствателните инициативи - кой от вас ги знае?

И по коментара, който си позволяват някои: да кажат, че това, което правят в Европа, не трябва да го прехвърляме и да го правим при нас. Извинявайте, но в центъра на много европейски столици това, което вие коментирате, е безспорен факт и аз си направих труда да видя дали по някакъв начин този процес е забранен. Не е. Тогава какво правим ние? Вменяваме нещо, което не можем да докажем. Да, някой си е позволил да направи коментар, но подбудите и мотивите му са никому неизвестни. Да ограничим един инвестиционен интерес в рамките на милиони, в рамките на определени финансови възможности, създаването на работни места, които са описани подробно…

Какво искаме повече? С какво този Общински съвет ще допринесе за развитието на икономическата среда. Задайте си тези въпроси! Излезте от сферата на личните си интереси и гледайте малко по-глобално напред в нещата.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз взех думата, защото общинският съветник Румен Димитров цитира моето име. Действително бих искал да започна веднага по същество. Аз подкрепих със „за” проекта, за който той говореше. Подкрепих го с ясното съзнание, че най-после тук, на територията на Велико Търновска община, има някаква светлинка в тунела, свързана с това, че боклукът ще дава някаква реална принадена стойност и добро за по-голяма част от хората. Не искам да влизам в теорията що е демокрация, но онези, които са чели повече, знаят, че демокрацията, това е онзи политически обществен строй, който създава условия за материални блага на по-голяма част от хората.

Някои обвиняват този проект, че той не е екологичен, че той не е чист и т.н. Грешката и тук, и грешката в България от 1989 г. е в това, че онези, които са заемали професионални екологични длъжности на много високо ниво, не са могли да прозрат, че е трябвало да се направи един мощен завод, който да ликвидира отпадъците, както в редица страни, които ни учат какво да правим тук. Тъй като някой спомена за Виена: в центъра на Виена, край канала, в посока на запад, вляво има една много сграда с една необичайна форма. Това е заводът за изгаряне на боклуците. Нима смятате, че австрийците са по-глупави от нас и от комина им излиза въглероден диоксид и водна пара?

И сега, когато застанете пред огледалата и се бръснете или се гримирате, си спомнете какво е уравнението фотосинтезата. Онези, които не искат да ме слушат заради определени неща и ще ми искат обяснение после какво съм казал, уравнението на фотосинтезата е свързано и с изгарянето на боклуците, и с енергията, и т.н. Така че във връзка с това решение, което ние не приехме, аз съм гласувал „за”, за да изчистя името си, защото някой ме обвини, че на по-предната сесия аз говорих за това и много колеги съветници ме питаха после: „Защо говориш така за този проект?” Защото действително съм имал възможност да видя тези заводи и бих желал ако успеят да го направят тези предприемачи, това ще бъде много добре за нас. Въпросът е, че ние сме много закъснели.

И тук отново искам да изчистя името си. На една от комисиите аз употребих думата „милионери”. Дайте да се замислим: от 1989 г. досега, да отидем в областните центрове, пък и в София, ще видите много богати хора, които са се занимавали с тези проекти.

Извинете – за някого не бях твърде разбран, но мечтата ми е действително у нас, не само във Велико Търново, да се изгради действащ мощен завод, в който всеки грам от този боклук ще носи принадена стойност, а в областта на капиталистическото общество е много важно как се разпределя принадената стойност.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: Като начало искам да кажа, че аз не съм се крила зад думите си, но мисля, че се бяхме разбрали тези диалози да се водят в комисиите и така ги водихме. Не съм дошла на трибуната да се изказвам, нито след това да звъня. Явно, че сте толкова безпомощен, г-н Димитров, да звъните на Любен Велчев, за да се обади и да ни каже как да гласуваме. Не Ви прави чест.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Наличието на некомпетентност създава обстоятелства за блокаж във ВТОС. Липсата на конкурентна среда създава обстоятелства за монополизъм. Именно Вие и Вашата група бяхте хората, които гласуваха предните точки, които ощетяват великотърновския данъкоплатец. Готов съм да споря на икономически, на финансов и на какъвто искате език, за да Ви докажа, че Вие с поведението си и липсата на компетентност ощетявате община В. Търново.

Г-н ДРАГОШ МЕТОДИЕВ: Скъпи колеги, аз също съм некомпетентен според него.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Ние вече отхвърлихме тази точка, независимо кой как е гласувал. Не я приехме, а всъщност на обсъждане е точка 13, където трябва да одобрим подготвянето на този терен и аз ви приканвам да преминем към гласуването на тази точка. Ако няма кворум, г-н Председател, ваше право е да дадете почивка в 11 часа и след това отново да се обединим. Все пак е добре този терен да бъде готов, защото ако ви върна и аз, като доайен в Общинския съвет, назад в миналото: имаше инвестиционни намерения при предходни кметове, но община В. Търново нямаше подготвени терени и тези инвестиции изтекоха към други общини.

Така че да се обединим около точка 13, да гласуваме, за да стартира подготовката на този терен, който да е готов за бъдещи инвестиционни намерения.

 

Предложението по т. 13 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1139

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1 ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и ал. 2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ и писмо изх.№ 1480 от 15.05.2014г. на РИОСВ- Велико Търново, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от Община Велико Търново за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново за част от ПИ № 000305 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя, община Велико Търново и проект за ПУП- план за застрояване за същата територия, и проект за ПУП – план за застрояване за № 000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново с цел обособяване на територия за обект : „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение за „производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.

2. Разрешава изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Велико Търново за част от ПИ № 000305 по картата на възстановената собственост на землището на с.Шереметя, община Велико Търново и проект за ПУП- план за застрояване за същата територия, и проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 000148 по картата на възстановената собственост на землището на с.Малки Чифлик, община Велико Търново с цел обособяване на територия за обект : „Инсталация за сортиране на отпадъци” с предназначение за „производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура”.

 

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Привеждане на длъжностите в структурата на ОП „Зелени системи“ в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, Вх. № 2584/25.04.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1140

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие за корекция в адреса на управление и структурата на ОП „Зелени системи”, неразделна част от Правилника за организацията и дейността на предприятието, както следва:

                                                

/   БИЛО /

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Директор

1

висше

трудово

Гл.счетоводител

1

висше

трудово

Техн. секретар/касиер

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Началник отдел „Озеленяване”

1

висше/средно

трудово

Работник озеленяване

16

висше/средно

трудово

Началник отдел „Чистота”

1

висше

трудово

Технически ръководител „Чистота”

1

висше/средно

трудово

Диспечер транспорт

2

висше/средно

трудово

Механик транспортни средства

1

висше/средно

трудово

Шофьор спец. машини

8

средно

трудово

Работник

9

средно

трудово

Технически ръководител работна група извънградски райони

1

висше/средно

трудово

Работници поддръжка на извънградски територии

5

висше/средно

трудово

Технически ръководител работна група почистване на улични платна и тротоари

1

висше/средно

трудово

Общи работници

30

средно

трудово

 

2. СТРУКТУРА

                                                   

стара структура 

 

                                             

/ СТАВА /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 22 ал.1

от

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Зелени системи“

 

СТРУКТУРА И ЩАТНИ БРОЙКИ НА ОП”Зелени системи”

 

1. ЩАТНИ БРОЙКИ – 80 БР.

 

длъжност

Брой

служители

образование

Вид

правоотношение

Велико Търново

 

 

 

Директор

1

висше

трудово

Счетоводител

2

висше

трудово

Касиер,счетоводство

1

висше/средно

трудово

Ландшафтен архитект

1

висше

трудово

Отдел „Озеленяване”

 

 

 

Техник, озеленител

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Общ работник

5

Не се изисква

трудово

Общ работник

16

Не се изисква

трудово

Отдел „Чистота”

 

 

 

Ръководител отдел

1

средно

трудово

Техник, производствени резултати

1

средно

трудово

Организатор по труда

1

средно

трудово

Организатор

1

средно

трудово

Шофьор

3

основно

трудово

Сметосъбирач

4

Не се изисква

трудово

Общ работник

29

Не се изисква

трудово

Килифарево

 

 

 

Отдел „Чистота”

 

 

 

Организатор

1

средно

трудово

Механик

1

Основно

трудово

Сметосъбирач

3

Не се изисква

трудово

Шофьор

3

Основно

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Общ работник

1

Не се изисква

трудово

Вонеща вода

 

 

 

Шофьор

1

основно

трудово

Сметосъбирач

1

Не се изисква

Трудово

 

 

 нова структура

 

 

2. Корегира чл. 3 в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи”, както следва:

/било/ чл. 3 ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ул. „Росица” №1.

/става/ чл. 3   ОП „Зелени системи” е със седалище и адрес на управление град Велико Търново, пл. „Майка България” 2.

 

3. Отменя задължението на управителя на „Инвестстрой – 92” за предоставяне на 3 бр. помещения по т.3 от Решение № 1008 /12.02.2013 г.

 

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет одобрява предложената корекция в адреса на управление и структурата ОП „Зелени системи”, неразделна част от Правилника за организацията и дейността на предприятието. Корекцията влиза в сила от 1 май 2014 година.

 

Приложение:

1. Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „ Зелени системи” с отразената корекция.

   

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за управление, сключен между управителя на „Инвестстрой -92“ ЕООД и Община Велико Търново и определяне на управител на „Инвестстрой -92“ ЕООД, Вх. № 2617/10.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: ПК по НПУОР предлага следната редакция:

В 1. Вместо раздел І от Договор за управление да се запише „поради изтичане на срока на договора”;

В цялото решение да се коригира ЕИК и да се впише правилното ЕИК 814191534;

Предлага в решението да бъде добавен текст „Името на управителя да бъде заличено от Търговския регистър”.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз виждам, че г-н Тачев е тук. Споделих го и на заседанието на постоянната комисия: нормално е, когато един човек е работил в една структура, мисля, че 6-7 години, а и който и да било друг (аз помолих преди време това нещо да направим по отношение и на д-р Драганчев независимо от нашето решение) да му благодарим.

Целта ми е: нека благодарим на инж. Тачев! Полагал е усилия в една общинска фирма, къде с добри резултати, къде с не толкова, в едни нелеки времена. Не съм първи приятел на Николай Тачев, но смятам, че ние трябва да му благодарим за усилията, които полага, да му пожелаем щастливи пенсионерски дни и да бъде активен, вероятно и в обществения живот, и да бъде жив и здрав!

 

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1141

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 141, ал. 4 от Търговския закон и поради изтичане на срока на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 09.06.2008г., Великотърновски общински съвет прекратява Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие от 09.06.2008г. с инж. Николай Йорданов Тачев с ЕГН 5005101482, Управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 , сключен между него и Община Велико Търново, като оттегля овластяването му и го освобождава от длъжност считано от 05.06.2014г. Името на управителя да бъде заличено от търговския регистър.  

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет не освобождава от отговорност инж. Николай Йорданов Тачев.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл.14, ал.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за Управител на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново, ЕИК814191534 – Ина Димова Минчева - Кържилова с ЕГН 6509211554, л.к.№ 643201107, издадена на 31.10.2011г. от МВР-гр.Велико Търново, с адрес гр Велико Търново, ул. „Хан Крум”, № 3, с диплома за завършено висше образование - Серия А91, № 012611, рег. №х28499/1991г./ от Икономически университет – Варна, специалност- „Икономика и управление в строителството”, квалификация „Икономист-организатор в строителството”.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 с лицето, определено по т.3. за срок до провеждане на конкурс.

5.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 .

6. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново на заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191534 .

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи бивши училища в с. Пчелище и Войнежа, Вх. № 2655/21.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1142

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свое решение № 159/29.03.2012 г. (ДВ, бр.39/2012 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетите с решение № 159/29.03.2012 г. (ДВ,бр.39/2012 г.) на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а)за „УПИ ІХ –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда (бивше училище с две пристройки) с РЗП 1534,19 кв.м.” – 35 630 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „ПИ с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община В. Търново, целият с площ от 2 588 кв.м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за обществено обслужване”, в стр.кв. 4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.”– 21 050 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 1 780 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 1 050 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга- 14,00 часа;място на търга- стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т. 1, б.”а”– 10 689 лева ; за имота по т. 1, б.”б” – 6 315 лева .

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински нежилищен имот, с. Никюп, Вх. № 2656/21.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1143

 

На основание чл. 3, ал.3, т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка със свое решение № 654/25.04.2013 г. (ДВ, бр.47/2013 г.), Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 654/25.04.2013 г. (ДВ, бр.47/2013 г.) на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 43 050 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв.48 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него сграда (бивша баня)”. Сделката се облага частично с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 2 150 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинска агенция за приватизация (ОбАП) при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 12 915 лева . Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договора за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2651/19.05.2014 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има становище на кметът на с. Вонеща вода - Янко Първанов, и уведомление от него. Поради служебна ангажираност в кметството и във връзка с Програма „Национална сигурност” няма да присъства на сесията на ВТОС на 28 май 2014 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за, Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

 РЕШЕНИЕ № 1144

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- използв. ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 7,243 дка, представляваща имот №055001, осма категория, местност „Кръста”, землище с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5801/07.01.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- използв. ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 7,243 дка, представляваща имот №055001, осма категория, местност „Кръста”, землище с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5801/07.01.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №055001 - в размер на 5 120 /пет хиляди сто и двадесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2635/14.05.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Вонеща вода е представил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1145

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- използв. ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 3,478 дка, представляваща имот №055011, осма категория, местност „Кръста 2”, землище с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5837/08.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- използв. ливада /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 3,478 дка, представляваща имот №055011, осма категория, местност „Кръста 2”, землище с. Вонеща вода, кметство Килифарево, община Велико Търново, актуван с АОС № 5837/08.04.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №055011 - в размер на 2 480 /две хиляди четиристотин и осемдесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 2632/14.05.2014 г.

 

Председателят на ВТОС обяви, че кметският наместник на с. Райковци присъства на заседанието и е представил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1146

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,726 дка, представляваща имот №131023, седма категория, местност „Куев ток 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5827/13.03.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 2,232 дка, представляваща имот №131022, осма категория, местност „Стърната 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5828/19.03.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,726 дка, представляваща имот №131023, седма категория, местност „Куев ток 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5827/13.03.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 2,232 дка, представляваща имот №131022, осма категория, местност „Стърната 5”, землище с. Райковци, община Велико Търново, актуван с АОС № 5828/19.03.2014 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №131023 - в размер на 320 /триста и двадесет/ лева;

- за имот №131022 – в размер на 930 /деветстотин и тридесет/ лева.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Присово, Вх. № 2633/14.05.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Присово присъства в залата, дал е писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1147

 

1.. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,623 дка, представляваща имот №019022, трета категория, местност „Нерезето”, землище с. Присово, община Велико Търново, актуван с АОС № 5838/11.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,623 дка, представляваща имот №019022, трета категория, местност „Нерезето”, землище с. Присово, община Велико Търново, актуван с АОС № 5838/11.04.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №019022 - в размер на 640 /шестстотин и четиридесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик, Вх. № 2634/14.05.2014 г.

 

Председателят на ВТОС обяви, че кметът на с. Леденик присъства на заседанието и е представил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Драгош Методиев – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1148

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027018, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5841/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027017, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5840/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,100 дка, представляваща имот №027023, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5842/11.04.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027018, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5841/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,200 дка, представляваща имот №027017, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5840/11.04.2014 г.;

- нива /земи по чл.19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 0,100 дка, представляваща имот №027023, трета категория, местност „Под Мела”, землище с. Леденик, община Велико Търново, актуван с АОС № 5842/11.04.2014 г.;

 

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №027018 - в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева;

- за имот №027017 - в размер на 260 /двеста и шестдесет/ лева;

- за имот №027023 - в размер на 130 /сто и тридесет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Големани, Вх. № 2636/14.05.2014 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметският наместник на с. Големани присъства в залата, дал е писмено становище и подкрепя предложението по точката.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1149

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,828 дка, представляваща поземлен имот №87.2 по ПНИ на землище с. Големани, четвърта категория, местност „Иванчово”, община Велико Търново, актуван с АОС № 5826/11.03.2014 г.;

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- овощни насаждения /нетерасирани/, /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 0,828 дка, представляваща поземлен имот №87.2 по ПНИ на землище с. Големани, четвърта категория, местност „Иванчово”, община Велико Търново, актуван с АОС № 5826/11.03.2014 г.;

 

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

 

- за имот №87.2 по ПНИ на землище с. Големани - в размер на 1 235 /хиляда двеста тридесет и пет/ лева;

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 2631/14.05.2014 г.

 

Председателят на ВТОС обяви, че кметският наместник на с. Шемшево присъства на заседанието и е представил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1150

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти:

- Общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5835/27.03.2014 г., представляващо 40/490 идеални части от УПИ ІІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 490 кв.м.;

- Общинско място с площ от 40 /четиридесет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5834/27.03.2014 г., представляващо 40/470 идеални части от УПИ ХІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, община Велико Търново, целият с площ от 470 кв.м.; останалата част от които е собственост на Себиле Асанова Гавазова и наследници на Латиф Ибрямов Гавазов.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинските части, както следва:

- за 40/490 ид.ч. от УПИ ІІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 400 /четиристотин/ лева без начислен ДДС;

- за 40/470 ид.ч. от УПИ ХІІ-677 от кв.83 по плана на с. Шемшево, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 400 /четиристотин/ лева без начислен ДДС.

Сумите следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Себиле Асанова Гавазова и наследници на Латиф Ибрямов Гавазов.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2611/09.05.2014 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Мисля, че е редно и логично началната наемна цена, която в момента е фиксирана на 332 лв., да стане тази, която последно в момента наемателят плаща и която е 540 лв. Няма смисъл да се смъква наемната цена, която в момента се плаща от наемателя, за сметка на бюджета.

Предлагам началната ни цена да стане 540 лв.

 

Предложението на г-н Тюфекчиев беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – въздържал се, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Не съм против предложението на колегата Петко Тюфекчиев, нито против досегашния модел, но ние това коментирахме – че на 540 лв. трябва една стъпка отгоре от 10 %, т.е. още 54 лв. на тези 540 лв. и става 594 лв.

 

Цялото предложение по т. 25, заедно с гласуваната корекция по предложение на г-н Тюфекчиев, беше подложено на гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1151

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-179/15.04.2014 год. от Директора на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет, намиращ в гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, с обща площ 20,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 540,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на посочения по-горе имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото винаги съм декларирал, че аз всячески и винаги ще подпомагам дребния и средния бизнес и при всяка форма за ощетяване в посока някакви финансови ангажименти аз винаги ще бъда „против” или ще бъда „въздържал се”.

Разбира се, подкрепям инициативата на колегата, не че не я споделям, но аз съм убеден, че тя трябва да бъде в съвсем друга посока и за да ме разбере правилно (а аз съм сигурен, че той ще ме разбере): не можем да продължаваме на триците да сме скъпи, а на хляба – евтини.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с. Шемшево, Вх. № 2637/04.05.2014 г.

 

Председателят на ВТОС обяви, че кметският наместник на с. Шемшево присъства на заседанието и е представил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1152

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-2556/25.04.2014 г., от д-р Тотка Харваджиева, при АГППМП ,,Здраве” ООД гр.Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот общинска собственост, намиращ се в с.Шемшево, комбинирана сграда, с обща площ - 35,00 кв.м., при месечна наемна цена 23,25 лв. с предназначение лекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2629/14.05.2014 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложението на ПК по УТТП, с което комисията предлага „началната тръжна цена да бъде 140 лв.”.

Председателят на ВТОС подложи на поименно гласуване основното предложение по т. 27 заедно с предложението на ПК по УТТП:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев – въздържал се, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, ,1„въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1153

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост №39, намиращ се в гр.В.Търново – кв.162, представляващ терен с обща площ 9,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост №39, намиращ се в гр. В.Търново – кв.162 по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г., одобрена от Гл. архитект, представляващ терен от 9,00 кв.м, за срок от 3 (три) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 140,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

1.Кандидатите да са собственици на временното съоръжение и следва да полагат грижи за поддържането му в добър вид, както и на прилежащия към него терен.

2.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

3.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2630/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Председателят на ВТОС прочете предложението на ПК по УТТП, която предлага „началната тръжна цена да бъде 150 лв.”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 28 заедно с допълнението, направено от ПК по УТТП:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - против, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1154

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 год. част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр.В.Търново- до кв.563 УПИ Х, представляващ терен с обща площ 16,00 кв.м за поставяне на временно съоръжение.

ІІ. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 14 ал. 1 и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.56 от ЗУТ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост №1, намиращ се в гр. В.Търново – до кв.563 УПИ Х по ПУП на града, съгласно схема за разполагане на временни съоръжения за 2013г., одобрена на Гл. архитект, представляващ терен от 16,00 кв.м, за срок от 3 (три) години, с предназначение - търговска дейност, при начална тръжна цена 150,00 лв. на месец.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред съгласно изискванията на гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и при следните допълнителни условия:

1.Кандидатите да са собственици на временното съоръжение и следва да полагат грижи за поддържането му в добър вид, както и на прилежащия към него терен.

2.При провеждането на търга да се представи проект на временното съоръжение, одобрен от Гл.архитект на Община Велико Търново.

3.Разходите за монтаж и пускането в експлоатация на временното съоръжение, както и демонтажа след изтичане на срока на наемния договор, са изцяло за сметка на наемателя.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот и прихващане на стойността им от наемната цена, Вх. № 2642/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - против,Лидия Прокопова – против, Желка Денева – против, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - против, Иван Александров – въздържал се, Радка Крумова – против, Николай Георгиев – въздържал се, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 5 „против”, 6 „въздържал се”.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2638/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1155

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година и в списъка на жилищата за продажба общинското жилище, представляващо едностаен апартамент № 14 на ул.”Драган Цончев” № 21, вх. В в гр. В.Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 24 400 лева без ДДС.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2639/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Стоян Витанов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1156

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година и в списъка на жилищата за продажба общинското жилище, представляващо двустаен апартамент № 12 на ул.”Георги Бенковски” № 5, вх. В в гр. В.Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 39 400 лева без ДДС.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2640/14.05.2014 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Досега подкрепихме двете жилища, които са панелни, но това жилище е ново. То е придобито от общината чрез замяна и е монолитно. Към оня момент наемателят е имал нужда и е бил настанен от Комисията по настаняване, няма лошо. Сега човекът става по-богат, няма лошо, и иска да го закупи за 57 000 лв. За тази сума той може да си закупи и четиристайно жилище.

Аз мисля, че общината не би трябвало леко да се разделя с хубавата си собственост. Утре ще дойдат други хора, които имат също голяма нужда от жилище. Затова аз няма да подкрепя това предложение.

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз ще изкажа противното мнение. То е, че там, където може да се продаде, трябва да се продава и с парите да се обновява фондът. Няма лошо хората, които желаят да закупят и да станат собственици, да стане така.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Не е вряно, че с тези пари се подобрява фондът. Тези пари влизат в един общ кюп и се харчат за други неща. Това са реалностите в бюджета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че сами усложняваме нещата. Вземам думата, защото не съм съгласен с едно от мненията, че вероятно ще дойдат други хора, които ще искат това монолитно жилище. Искам само да напомня, че няма как (освен ако наемателят разбира се е некоректен в зависимост от нормативната база, и ние не го отстраним от жилището) впоследствие ние да разполагаме със същото. Така че наемателят ще си живее там, ще си плаща ниския наем и нищо повече, но не и да настаняваме други хора в същото жилище. Това няма как да се случи поради необходимостта и потребността от тази услуга.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: В предишния мандат ние имаме решение да не подкрепяме продажбата на нови и монолитни жилища и оттогава няма промяна в позицията ни.

Относно това, което каза Румен Димитров - той е прав, но може би донякъде. Един човек, който е решил да си купи собствено жилище, и както казваме, това жилище е близо или на пазарни цени, този човек може да си купи жилище и на пазарни цени от свободния пазар, което пак са пари в икономиката на града.

Така че след като парите отиват в бюджета, а не се насочват за строеж на нови общински жилища, според мен не е съвсем правилно да се продава и да се лишаваме от общински жилища. Не се знае кога ще имаме такива варианти.

 

Предложението по т. 32 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев – въздържал се, Стефан Антонов - въздържал се,Лидия Прокопова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов – въздържал се, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – против.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1157

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година и в списъка на жилищата за продажба общинското жилище, представляващо тристаен апартамент № 19 на ул.”Полтава” № 3, вх. З в гр. В.Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 57 195.16 лева с включен ДДС.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2641/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване.

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – въздържал се, Николай Илчев - за, Стефан Антонов - за,Лидия Прокопова – за, Желка Денева – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Йордан Грозданов - за, Калина Широкова - за, Иван Александров - за, Радка Крумова – за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1158

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.8, ал.9, чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС и чл. 46, ал.1,т.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски общински съвет включва в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 година и в списъка на жилищата за продажба общинското жилище, представляващо двустаен апартамент № 8 на ул.”Иларион Драгостинов” № 5, вх. А в гр. В.Търново

2. Одобрява продажна цена на имота в размер на 34 100 лева без ДДС.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2626/14.05.2014 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1159

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ,чл.124-б, ал.1 ЗУТ ,чл.125, ал.1 ЗУТ, писмо изх.№ 316 от 24.01.2014г. на Регионална дирекция по горите Велико Търново с което са определени приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, писмо изх.№ 316 от 24.01.2014г. на Регионална дирекция по горите Велико Търново на основание чл.55, ал.3, т.3 от Закона за горите, Решение № ИАГ-11839/28.03.2014г. на Изпълнителна агенция по горите – София на основание чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.54, ал.1, т.2 и ал.2, т.3 от Закона за горите за предварително съгласуване за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост,постъпило писмено заявление / вх. регистрационен индекс и дата 5300-2212 от 09.04.2014г./ от „Мобилтел” ЕАД, чрез „Санора” ЕООД, София, кв.”Лозенец”, ул.”Николай Лилиев” № 34, упълномощено дружество, съгласно пълномощно от 21.12.2012г. заверено от Елена Божичкова- помощник – нотариус по заместване при Валентина Механджийска, нотариус в район СРС, рег.№ 074 на Нотариалната камара, и удостоверяване на подписите – рег.№ 12484/2012, Великотърновският общински съвет реши :

1. Одобрява техническо задание, изготвено по реда на чл.125 от ЗУТ от „Мобилтел” ЕАД чрез „Санора” ЕООД, София, София, кв.”Лозенец”, ул.”Николай Лилиев” № 34, за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване без промяна предназначението за учредяване право на строеж по реда на чл.56, ал.1, т. 1-4 от Закона за горите, в полза на „Мобилтел” ЕАД, върху поземлен имот в горска територия – държавна частна собственост, с номер 000373 в землището на гр.Дебелец, местност „Баира, с площ от 0,150 дка , за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване – „Базова станция”.

2. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване без промяна предназначението за учредяване право на строеж по реда на чл.56, ал.1, т. 1-4 от Закона за горите, в полза на „Мобилтел” ЕАД, върху поземлен имот в горска територия – държавна частна собственост, с номер 000373 в землището на гр.Дебелец, местност „Баира, с площ от 0,150 дка , за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване – „Базова станция”.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12.30 часа.

                                     

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ПРОТОКОЛИРАЛ

                    /Р. Стефанова/