Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 67 от 28.05.2014 г. Решение № 1132

Решение № 1132

Препис-извлечение от Протокол № 67

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2014 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 1132

               

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2014 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година /Приложение №1/, както следва:

 

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 379

-2 379

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-2 379

-2 379

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-2 379

-2 379

Общински такси

2700

29

29

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

2708

29

29

-Дирекция "Образование"

29

29

Други неданъчни приходи

3600

264

264

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА

3611

237

237

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

237

237

- Други неданъчни приходи

3619

27

27

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

27

27

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-301

-301

- Внесен ДДС (-)

3701

-228

-228

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-228

-228

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-73

-73

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-73

-73

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 416

2 416

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 416

2 416

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 416

2 416

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

29

29

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

29

29

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

1 800

1 800

-Център за социални услуги

6109

-1 800

-1 800

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

29

29

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

75

75

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

75

75

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

75

75

Глоби, санкции и наказателни лихви

2800

0

0

- Глоби,санкции,неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети

2802

-150 000

-150 000

-Община Велико Търново

2802

-150 000

-150 000

- Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски

2809

150 000

150 000

-Община Велико Търново

2809

150 000

150 000

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 858

1 858

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 858

1 858

-Дирекция "Култура и туризъм"

1 858

1 858

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 933

1 933

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

1 933

1 933

Трансфери между бюджети (нето)

6100

0

0

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

6109

0

0

- Община Велико Търново

6109

-12 659

-12 659

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6109

-5 000

-5 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6109

8 177

8 177

- Кметство Самоводене

6109

9 482

9 482

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:

 

0

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

1 933

1 933

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

1 962

1 962

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

29 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

29 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 800 лв

Център за социални услуги

-1 800 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

29 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

309 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

265 лв

Група кметства Килифарево

44 лв

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

616 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

616 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

616 лв

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

10 035 лв

Група 3 Култура

10 035 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

10 035 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

10 960 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-309 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

-265 лв

Група кметства Килифарево

-44 лв

2. Функция 3 Образование

75 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

75 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-616 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

-616 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-616 лв

4. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-8 177 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

4 280 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 280 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-12 457 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-21 939 лв

Кметство Самоводене

9 482 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

0 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 000 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-9 027 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 933 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

1 962 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.                                                                             

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1132-1.pdf)1132-1.pdf[Инвестиционна програма за 2014 г.]90 Kb